Example: dental hygienist

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSTESİ 2018-2019 …

ONDOKUZ MAYIS N VERSTES . 2018-2019 E T M- RET M YILI G Z YARIYILI. L SANS ST E T M. (TEZL /TEZS Z Y KSEK L SANS VE DOKTORA/SANATTA YETERL K). BA VURU ARTLARI, KES N KAYIT TAR HLER ve STEN LEN BELGELER. BA VURU EKL . 1) Lisans st ba vurular; adresinden yap lacakt r. ahsen yada posta yoluyla ba vuru kabul edilmeyecektir. a) Adaylar ba vuru ko ullar n sa lad ayn enstit de en fazla 2 (iki), farkl enstit lerde ise toplamda 3 ( ). programa ba vuru yapabilecektir. Bu say n n a ld n n tespit edilmesi durumunda, adaya ait t m ba vurular ge ersiz say lacakt r. Her programa ba vuru i in ayr ayr aday numaras ve ifre al nacakt r. b) Adaylar; Diploma/Ge ici Mezuniyet Belgesi, Transkript, ALES, Yabanc Dil Belgesini ba vuru s ras nda ba vuru sistemine y kleyecektir. Tercih hatas yapan, s ralamaya esas kabul edilen belgeleri sisteme y klemeyen veya ba vuruda as l belgelerinden farkl puan beyan nda bulunan ve/veya ge ici listede hata d zeltme iste inde bulunmayan adaylar n ba vurular ge ersiz say lacakt r.

t.c. ondokuz mayis Ünİverstesİ 2018-2019 eĞİtİm-ÖĞretİm yili gÜz yariyili lİsansÜstÜ eĞİtİm (tezlİ/tezsİz yÜksek lİsans ve doktora/sanatta yeterlİk) ...

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSTESİ 2018-2019 …

1 ONDOKUZ MAYIS N VERSTES . 2018-2019 E T M- RET M YILI G Z YARIYILI. L SANS ST E T M. (TEZL /TEZS Z Y KSEK L SANS VE DOKTORA/SANATTA YETERL K). BA VURU ARTLARI, KES N KAYIT TAR HLER ve STEN LEN BELGELER. BA VURU EKL . 1) Lisans st ba vurular; adresinden yap lacakt r. ahsen yada posta yoluyla ba vuru kabul edilmeyecektir. a) Adaylar ba vuru ko ullar n sa lad ayn enstit de en fazla 2 (iki), farkl enstit lerde ise toplamda 3 ( ). programa ba vuru yapabilecektir. Bu say n n a ld n n tespit edilmesi durumunda, adaya ait t m ba vurular ge ersiz say lacakt r. Her programa ba vuru i in ayr ayr aday numaras ve ifre al nacakt r. b) Adaylar; Diploma/Ge ici Mezuniyet Belgesi, Transkript, ALES, Yabanc Dil Belgesini ba vuru s ras nda ba vuru sistemine y kleyecektir. Tercih hatas yapan, s ralamaya esas kabul edilen belgeleri sisteme y klemeyen veya ba vuruda as l belgelerinden farkl puan beyan nda bulunan ve/veya ge ici listede hata d zeltme iste inde bulunmayan adaylar n ba vurular ge ersiz say lacakt r.

2 Not : Tezsiz y ksek lisans programlar hari , ayn anda birden fazla tezli y ksek lisans ve doktora program na kay t yapt r lamaz ve devam edilemez. MEZUN YET DURUMU. 1) Tezli y ksek lisans program na ba vurabilmek i in adaylar n, bir lisans diplomas na veya ge ici mezuniyet belgesine sahip olmalar gerekir. 2) Tezsiz y ksek lisans program na ba vurabilmek i in adaylar n, bir lisans diplomas na veya ge ici mezuniyet belgesine sahip olmalar gerekir. 3) Doktora/Sanatta Yeterlik program na ba vurabilmek i in adaylar n, bir lisans veya tezli y ksek lisans diplomas na veya Sa l k Bakanl nca d zenlenen esaslara g re bir laboratuvar dal nda kazan lan uzmanl k yetkisine sahip olmalar gerekir. Ayr ca;. a) Tezli y ksek lisans veya haz rl k s n flar hari en az on yar y l s reli lisans e itimi veren programlardan mezun veya y ksek lisans tez savunma s nav nda ba ar l olanlar, b) 6/2/2013 tarihinden nce tezsiz y ksek lisans programlar na kay tl olan veya mezun olanlar doktora programlar na ba vurabilir.

3 Lisans veya y ksek lisans diplomas yurt d ndan al nm ise Y ksek retim Kurulunca denkli i kabul edilmi olma art aran r. MEZUN YET NOT ORTALAMASI (GANO). 1) Lisans st programlara renci kabul nde yap lacak de erlendirmede; aday n not ortalamas 100'l k sisteme g re de erlendirilir. Mezuniyet not ortalamas n n d n m hesab nda aday n mezun oldu u y ksek retim kurumundan alaca onayl transkript esas al n r. Transkript belgesinde not ortalamas 100'l k sisteme g re belirtilmemi ise Y ksek retim Kurulu Ba kanl n n d n m tablosu kullan l r. a) Transkript belgesinde genel not ortalamas 4'l k sistemde olup, mezun oldu u niversitesinin 100'l k not d n m n kullanacak adaylar; kesin kay t hakk kazand klar takdirde kendi niversitelerinden alacaklar . 100'l k not kar l n n belirtildi i lgili makama/isme yaz lm resmi onayl belgeyi beyan etmek zorundad rlar. Adaylar n, niversitelerinin web sayfalar ndan ald klar d n m tablo kt lar . niversitelerince ( slak imzal - m h rl ) onayl olmas durumunda kabul edilecektir.

4 B) Transkript belgelerinde 4'l k ve 100'l k genel not ortalamas n n (GANO) birlikte bulundu u durumlarda ise 100'l k not ortalamas n dikkate alacaklard r. 2) T p Fak ltesi mezunlar hari ; temel t p bilimleri doktora program na ba vuracak adaylar n y ksek lisans not ortalamalar n n en az 75 olmas gerekmektedir. 3) Lisans derecesiyle b t nle ik doktora program na ba vuracaklar n 4 zerinden en az 3,00 veya 100 zerinden en az 80 lisans mezuniyet not ortalamas na sahip olmalar gerekir. AKADEM K PERSONEL ve L SANS ST E T M G R SINAVI (ALES). 1) G zel Sanatlar Enstit s anabilim dallar na ba vurularda, G zel Sanatlar Fak ltesi, Sanat ve Tasar m Fak ltesi, Sanat- Tasar m ve Mimarl k Fak ltesinden mezun olanlar i in ALES puan aranmaz. 2) ONDOKUZ May s niversitesi ve Akdeniz lkeleri niversiteleri Toplulu u ( ) Y ksek Lisans Programlar nda ALES art aranmaz, 3) Tezli y ksek lisans programlar na ba vuranlar n en az 55, 4) G zel Sanatlar Enstit s Sanatta Yeterlik programlar na alan d ndan y ksek lisans diplomas yla ba vuranlar n s zel puan t r nde en az 75, 5) Y ksek lisans diplomas yla doktora programlar na ba vuranlar n en az 60, 6) Lisans diplomas yla b t nle ik doktora programlar na ba vuranlar n en az 80, 7) Temel t p bilimlerinde doktora programlar na ba vuranlar n en az 70, 8) Tezsiz y ksek lisans program na 6/2/2013 tarihinden nce kay tl veya mezun olan adaylardan, lisans derecesi ile b t nle ik doktora program na ba vuranlar n en az 70 puana sahip olmalar gerekmektedir.

5 9) Temel t p bilimlerinde doktora programlar na T pta Uzmanl k E itimi Giri S nav sonu belgesiyle ba vuracaklar n en az 55 temel t p puan na sahip olmalar gerekir. YABANCI D L PUANI. Y ksek retim Kurumlar Yabanc Dil (Y KD L) s nav ile l me, Se me ve Yerle tirme Merkezi ( SYM) taraf ndan yap lan Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit S nav ndan veya SYM taraf ndan e de erli i kabul edilen uluslararas yabanc dil s navlar ndan al nan puan ifade eder. braz edilen yabanc dil s navlar ndan ge erlilik s resi belirtilmeyen KPDS, DS, YDS ve e-YDS s nav sonu lar n n s nav tarihinden itibaren ge erlilik s resi 5 y ld r. 1) Tezli y ksek lisans programlar nda yabanc dil puan baraj yoktur. Yabanc dil puan bulunmayan adaylar n dil puan s f r olarak kabul edilir. 2) Doktora/Sanatta Yeterlik program na lisans ya da y ksek lisans diplomas ile ba vuru yapacak adaylar n, Y ksek retim Kurulu taraf ndan kabul edilen merkezi yabanc dil s navlar ile e de erli i kabul edilen uluslararas yabanc dil s navlar ndan en az 55 puan veya SYM taraf ndan e de erli i kabul edilen uluslararas.

6 Yabanc dil s navlar ndan bu puan muadili bir puan almalar gerekmektedir. 3) E itim dili, yabanc bir dil olan programlara ba vuracak adaylar; renim g recekleri yabanc dilde YDS'den en az 65 puan veya SYM taraf ndan e de erli i kabul edilen uluslararas yabanc dil s nav ndan bu puana e de er bir puan almalar gerekmektedir. Lisans veya y ksek lisans renimlerini renim g recekleri yabanc dilde e itim yapan bir b l mde tamamlayanlarda bu art aranmaz. a) Bilim alan yabanc dille ilgili olan doktora programlar na ba vuracak adaylar; renim g recekleri yabanc . dil d nda ikinci bir yabanc dilden en az 55 dil puan almas gerekmektedir. b) Bilim alan yabanc dille ilgili olan y ksek lisans programlar na ba vuracak adaylardan; bilim dal d ndaki ikinci bir yabanc dil s nav ndan yabanc dil belgesi bulunmayanlar n, yabanc dil puan s f r kabul edilerek hesaplama yap l r. DE ERLEND RME. 1) Tezli y ksek lisans ve doktora/Sanatta Yeterlik programlar nda de erlendirme ONDOKUZ May s niversitesi Lisans st E itim ve retim Y netmeli ine g re yap lacakt r.

7 2) Tezsiz y ksek lisans programlar na ba vuran adaylar n s ralamas lisans mezuniyet not ortalamalar na g re en y ksek puandan ba lanarak yap l r. E itlik durumunda ya k k olan adaya ncelik verilir. ZEL ARTLAR. Lisans st programlara ba vurularda aranan zel artlar Lisans st renci Kontenjanlar tablosu A klamalar . b l m nde yer almaktad r. BA VURU TAR H , YER , DE ERLEND RME VE SONU LARIN LANI. (T m duyurular ilgili enstit lerin web sayfalar nda yap lacakt r. Adaylara ayr ca tebligat yap lmayacakt r). 18-29 Haziran 2018 tarihleri aras nda adresinden BA VURU TAR H VE YER . yap lacakt r. 02 Temmuz 2018 Pazartesi saat 16:00'da ilgili enstit lerin web sayfalar nda GE C L STEN N LANI. duyurulacakt r. 03 Temmuz 2018 Sal saat 17:00'ye kadar ge ici listeye itirazlar n son g n . T RAZLARIN ALINMASI Adaylar; ba vuru formunda girdikleri hatal puanlarla ilgili d zeltme isteklerini, ilgili enstit lerin a a da belirtilen e-posta adresine aday numaras n yazarak g ndereceklerdir.

8 TEZL Y KSEK L SANS VE 06 Temmuz 2018 Cuma DOKTORA G R SINAVI. L STELER N N LANI Saat 16:00. G R SINAVI TAR H VE YER Y ksek Lisans 10 Temmuz 2018 Sal Saat: 10:00. (S zl ve/veya Yaz l ) Doktora 11 Temmuz 2018 ar amba Saat: 10:00. ASIL/YEDEK LANI 13 Temmuz 2018 Cuma Saat 16:00. M zik Anasanat Dal , 09 Temmuz 2018 ar amba g n saat 10:00 OM Devlet Konservatuvar binas . G rsel leti im Tasar m Anasanat Dal ve Resim Anasanat Dal . 10 Temmuz 2018 Sal g n saat 10:00 G zel Sanatlar Enstit s . T bbi Resimleme Anabilim Dal . YETENEK SINAVLARI. 11 Temmuz 2018 ar amba g n saat 10:00 G zel Sanatlar Enstit s . TAR H, SAAT VE YER. Sanatta Yeterlik Program . 11 Temmuz 2018 ar amba g n saat G zel Sanatlar Enstit s . Yetenek S navlar hakk nda G zel Sanatlar Enstit s ve Konservatuar M d rl 'n n web sayfas ndan bilgilendirme yap lacakt r. KES N KAYIT TAR HLER ve STEN LEN BELGELER. ASIL KAYITLAR 16-20 Temmuz 2018. YEDEK KAYITLAR 23-25 Temmuz 2018. 26-27 Temmuz 2018.

9 YEDEK KAYITLAR Kontenjan n dolmamas durumunda 2. grup yedek liste d nda kay tlara devam edilmeyecektir. 1. Son alt ay i inde ekilmi 4,5x6 ebad nda (2 adet) vesikal k foto raf, 2. Diploma veya ge ici mezuniyet belgesinin asl ve fotokopisi KES N KAYIT N STENEN BELGELER ( lgili enstit m d rl nde asl g r lerek fotokopisi al nacakt r), 3. Transkript belgesinin asl ve fotokopisi (ilgili enstit lerde asl . g r lerek fotokopisi al nacakt r), 4. Askerlik durum ve m saade belgesi, Kesin kay t i lemleri ilgili enstit lerin renci i leri b rosunda yap lacakt r LET M. OM Enstit ler ve UZEM Binas . E itim Bilimleri Enstit s Kurupelit Kamp s , Atakum/SAMSUN. Tel: 0 362 457 5754 e-posta: Faks: 0362 4575197 Web: OM Enstit ler ve UZEM Binas . Kurupelit Kamp s , Fen Bilimleri Enstit s . Atakum/SAMSUN. Tel :0 362 4576092 e-posta Fak: 0362 4575684 Web: OM G zel Sanatlar Kamp s , lkad m/SAMSUN. G zel Sanatlar Enstit s Tel: 0362 445 02 55/4830-7721 e-posta: Faks: 0362 445 0426 Web: OM Enstit ler ve UZEM Binas.

10 Sa l k Bilimleri Enstit s Kurupelit Kamp s , Atakum/SAMSUN. Tel: 0362 457 6093 e-posta: Faks: 0 362 4575562 Web: OM Enstit ler ve UZEM Binas . Sosyal Bilimler Enstit s Kurupelit Kamp s , Atakum/SAMSUN. Tel: 0 362 457 60 27 e-posta: Faks: 0 362 457 53 23 Web.


Related search queries