Example: bachelor of science

JPA.BP.SPT.B01a JABATAN PERKHIDMATAN AWAM …

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA. BAHAGIAN PENCEN. permohonan FAEDAH TERBITAN. BAGI KEMATIAN DALAM PERKHIDMATAN (AWAM/BBKT). ARAHAN UNTUK kegunaan pejabat . No. Fail : 1. Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM / Tarikh Terima : BIRU. / /. 2. Sila gunakan HURUF BESAR. Hari Bulan Tahun 3. Sila tandakan 9 pada ruang bertanda (*). No. Rujukan JABATAN : 4. Bagi kematian dalam PERKHIDMATAN akibat kemalangan dalam perjalanan, sila kemukakan laporan polis dan borang - Maklumbalas Siasatan Polis Bagi Kes Tarikh Surat : / /. Kemalangan Hari Bulan Tahun A MAKLUMAT GEMULAH. UNTUK kegunaan . pejabat . 1a. No. Kad Pengenalan semasa 1b. Kategori Kad Pengenalan semasa *. 01 Baru 02 Lama 04 Polis Kod Akta Kod Seksyen 2a. No. Kad Pengenalan dahulu 2b. Kategori Kad Pengenalan dahulu*.

JPA.BP.SPT.B01a PERMOHONAN FAEDAH TERBITAN BAGI KEMATIAN DALAM PERKHIDMATAN (AWAM/BBKT) UNTUK KEGUNAAN PEJABAT ARAHAN UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 1. Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM /

Tags:

  Borang, Permohonan, Kegunaan pejabat, Kegunaan, Pejabat

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of JPA.BP.SPT.B01a JABATAN PERKHIDMATAN AWAM …

1 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA. BAHAGIAN PENCEN. permohonan FAEDAH TERBITAN. BAGI KEMATIAN DALAM PERKHIDMATAN (AWAM/BBKT). ARAHAN UNTUK kegunaan pejabat . No. Fail : 1. Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM / Tarikh Terima : BIRU. / /. 2. Sila gunakan HURUF BESAR. Hari Bulan Tahun 3. Sila tandakan 9 pada ruang bertanda (*). No. Rujukan JABATAN : 4. Bagi kematian dalam PERKHIDMATAN akibat kemalangan dalam perjalanan, sila kemukakan laporan polis dan borang - Maklumbalas Siasatan Polis Bagi Kes Tarikh Surat : / /. Kemalangan Hari Bulan Tahun A MAKLUMAT GEMULAH. UNTUK kegunaan . pejabat . 1a. No. Kad Pengenalan semasa 1b. Kategori Kad Pengenalan semasa *. 01 Baru 02 Lama 04 Polis Kod Akta Kod Seksyen 2a. No. Kad Pengenalan dahulu 2b. Kategori Kad Pengenalan dahulu*.

2 01 Baru 02 Lama 04 Polis 3. Nama 4. Gelaran 5. Tarikh lahir (Mengikut rekod PERKHIDMATAN ) Kod Gelaran / /. Hari Bulan Tahun 6. Jantina 7. Bangsa 8. Agama 9. Taraf perkahwinan 10. Taraf pemastautin negara lain (Y/T) Kod Negara Jika Ya, nyatakan negara .. 11. Tarikh mati 12. No. Sijil mati / /. Hari Bulan Tahun Jumlah Balu/Duda 13. Sebab kematian Jumlah Anak -1- B MAKLUMAT PERKHIDMATAN GEMULAH 1. Nama JABATAN / Agensi UNTUK kegunaan . pejabat . Kod JABATAN /Agensi 2. Alamat pejabat 3. Poskod 4. Bandar Kod Negara 5. Negeri 6. Negara 7. No. telefon 8. Alamat e-mel 9. Jenis PERKHIDMATAN 10. Skim PERKHIDMATAN 11. Kumpulan PERKHIDMATAN 12. Jawatan akhir 13a. Tarikh lantikan pertama 13b. Tarikh disahkan dalam jawatan pertama / / / /. Hari Bulan Tahun Hari Bulan Tahun 14a. Tarikh lantikan sekarang 14b.

3 Tarikh disahkan dalam jawatan sekarang / / / /. Hari Bulan Tahun Hari Bulan Tahun 15. Pegawai tetap (Y/T). 16. Tarikh pemberian taraf berpencen / 17. Bagi pegawai lantikan UTS (sebelum Feb. 1972). disifatkan bertaraf berpencen tarikh mula mencarum KWSP. / / / /. Hari Bulan Tahun Hari Bulan Tahun 18. Skim gaji 19. Gred gaji 20. Tanggagaji 21. Gaji akhir sebulan 22. Elaun Berpencen .. 23. Opsyen di bawah Peraturan 10. (PU(A) 176/80 / PU(A) 134/90) 24. No KWSP. 26. Imbuhan Tetap Keraian 25. Imbuhan Tetap Khidmat Awam .. 28. Imbuhan Tetap Jawatan Utama /. 27. Imbuhan Tetap Perumahan Gred Khas .. -2- B MAKLUMAT PERKHIDMATAN GEMULAH (sambungan) 29. Bagi gemulah penswastaan sila isikan (i v). UNTUK kegunaan . pejabat . ii. Tarikh tukar ke Skim B, jika berkenaan i. Pilihan skim / /. Hari Bulan Tahun iii.

4 Tarikh berhenti berkhidmat dengan agensi Gaji akhir bersamaan iv. Sebab berhenti dari agensi swasta swasta, jika berkenaan . / /. Hari Bulan Tahun 30. Tempoh PERKHIDMATAN lepas yang diluluskan oleh Bahagian Pencen, JPA. Dari Hingga / / / /. / / / /. / / / /. Hari Bulan Tahun Hari Bulan Tahun 31. Tempoh PERKHIDMATAN sekarang Dari Hingga / / / /. Hari Bulan Tahun Hari Bulan Tahun 32. Tempoh PERKHIDMATAN yang tidak diambilkira ( Sila gunakan lampiran berasingan jika ruang tidak mencukupi). i. Cuti tanpa gaji Dari Hingga / / / /. / / / /. / / / /. / / / /. / / / /. Hari Bulan Tahun Hari Bulan Tahun ii. Cuti sakit berlebihan Tahun Jumlah hari Tahun Jumlah hari -3- B MAKLUMAT PERKHIDMATAN GEMULAH (sambungan) UNTUK kegunaan . iii. Hari tidak hadir bertugas pejabat . Tahun Jumlah hari Tahun Jumlah hari C PENGESAHAN KETUA JABATAN .

5 Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dicatatkan adalah betul. Layak dipertimbangkan untuk Pencen Tanggungan Y Ya T Tidak _____. (Tandatangan Ketua JABATAN ) Disemak Oleh : Nama : Nama : Jawatan: Jawatan : Unit : Tarikh : Tarikh : Cop rasmi JABATAN : Disahkan Oleh : Nama : Jawatan: Unit : Tarikh : -4.


Related search queries