Example: confidence

MEGEP - ismek.ist

M LL E T M BAKANLI I. MEGEP . (MESLEK E T M VE RET M S STEM N N. G LEND R LMES PROJES ). B RO Y NET M VE SEKRETERL K. TIBB AR VLEME. ANKARA 2008. Milli E itim Bakanl taraf ndan geli tirilen mod ller;. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl n n tarih ve 269 say l Karar ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E itim Okul ve Kurumlar nda kademeli olarak yayg nla t r lan 42 alan ve 192 dala ait er eve retim programlar nda ama lanan mesleki yeterlikleri kazand rmaya y nelik geli tirilmi retim materyalleridir (Ders Notlar d r). Mod ller, bireylere mesleki yeterlik kazand rmak ve bireysel renmeye rehberlik etmek amac yla renme materyali olarak haz rlanm , denenmek ve geli tirilmek zere Mesleki ve Teknik E itim Okul ve Kurumlar nda uygulanmaya ba lanm t r.

t.c. mİllÎ eĞİtİm bakanliĞi megep (meslekİeĞİtİm ve ÖĞretİm sİstemİnİn gÜÇlendİrİlmesİprojesİ) bÜro yÖnetİmİve sekreterlİk tibbİarŞİvleme ankara 2008

Tags:

  Megep

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of MEGEP - ismek.ist

1 M LL E T M BAKANLI I. MEGEP . (MESLEK E T M VE RET M S STEM N N. G LEND R LMES PROJES ). B RO Y NET M VE SEKRETERL K. TIBB AR VLEME. ANKARA 2008. Milli E itim Bakanl taraf ndan geli tirilen mod ller;. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl n n tarih ve 269 say l Karar ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E itim Okul ve Kurumlar nda kademeli olarak yayg nla t r lan 42 alan ve 192 dala ait er eve retim programlar nda ama lanan mesleki yeterlikleri kazand rmaya y nelik geli tirilmi retim materyalleridir (Ders Notlar d r). Mod ller, bireylere mesleki yeterlik kazand rmak ve bireysel renmeye rehberlik etmek amac yla renme materyali olarak haz rlanm , denenmek ve geli tirilmek zere Mesleki ve Teknik E itim Okul ve Kurumlar nda uygulanmaya ba lanm t r.

2 Mod ller teknolojik geli melere paralel olarak, ama lanan yeterli i kazand rmak ko ulu ile e itim retim s ras nda geli tirilebilir ve yap lmas nerilen de i iklikler Bakanl kta ilgili birime bildirilir. rg n ve yayg n e itim kurumlar , i letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler mod llere internet zerinden ula labilirler. Bas lm mod ller, e itim kurumlar nda rencilere cretsiz olarak da t l r. Mod ller hi bir ekilde ticari ama la kullan lamaz ve cret kar l nda sat lamaz. NDEK LER. A IKLAMALAR ..ii G R .. 1. RENME FAAL YET 1 .. 3. 1. HASTA DOSYALARI AR V .. 3. B l m ve Fonksiyonlar .. 3. Hasta ndeksleri .. 4. Kodlama B l m .. 5. Dosyalama B l m .. 6. Eksik Dosyalar B l m .. 6.

3 T bbi Sekreterler B l m .. 10. Haberle me B l m .. 10. Ar ivin Mimari Yap ve zellikleri .. 11. Hasta Dosyalar Ar ivinin Y netim ve Organizasyonu .. 11. Merkezsel rg tlenme Modeli .. 14. Da n k rg tlenme .. 16. Karma rg tlenme .. 16. Di er nitelerle Fonksiyonel li kileri .. 16. Hasta Dosyalar Ar iv Komitesi .. 17. Ar iv Komitesinin Sorumluluklar ve 18. Ar iv Komitesinin 18. T bbi Dok manlar n ve Hasta Dosyalar n n Hukuki Durumu .. 19. M lkiyeti ve Gizlili i .. 19. Mahkemelerde Delil Olarak Kullan lmas ve nemi .. 20. UYGULAMA FAAL YET .. 23. L ME VE DE ERLEND RME .. 24. RENME FAAL YET 2 .. 25. 2. SA LIK VER LER N N TOPLANMASI .. 25. Veri Toplama ve Bildirim Formlar Kullan m K lavuzu .. 26. Veri Toplama Formlar Hakk nda Y nerge.

4 26. Veri Toplama ve Bildirim Formlar n n Dolduruldu u Birimler ve G nderilme Zamanlar .. 29. UYGULAMA FAAL YET .. 33. L ME VE DE ERLEND RME .. 34. MOD L DE ERLEND RME .. 35. CEVAP ANAHTARLARI .. 37. KAYNAK A .. 38. i A IKLAMALAR. A IKLAMALAR. KOD 722TH0003. ALAN B ro Y netimi ve Sekreterlik DAL/MESLEK T p Sekreterli i MOD L N ADI T bbi Ar ivleme T bbi Ar ivleme; yatakl tedavi kurum ya da kurulu unda yani hastanelerde var olan veya var olacak ar ivlerin nas l MOD L N TANIMI. olmas gerekti i konusunda bilgiler vermeye y nelik olarak haz rlanm renim materyalidir. S RE 40/32. N KO UL. YETERL K T bb ar ivleme yapmak. Genel Ama : Hasta dosyalar n n gizlilik ve adli y nden nemine dikkat ederek ar ivini izleyebilecek, ar ivden ald n z hasta verilerini d zenleyebileceksiniz.

5 Ama lar: MOD L N AMACI 1. Hasta dosyalar n gizlilik ve adli y nden nemine dikkat ederek ar ivleyebilecek ve ar iv hareketlerini izleyebileceksiniz. 2. Kurumun ihtiya duydu u ara t rmalar i in ar ivden veri toplayabilecek ve d zenleyebileceksiniz. E T M- RET M. Bilgisayar, evrak dosyalar , b ro ara -gere leri, ORTAMLARI VE. organizasyon emalar , dolap, s n f DONANIMLARI. Mod l n i inde yer alan her faaliyetten sonra, verilen l me ara lar yla kazand n z bilgi ve becerileri l erek kendi kendinizi de erlendireceksiniz. L ME VE retmen; mod l sonunda sizin zerinizde l me arac . DE ERLEND RME uygulayacak, mod l ile kazand n z bilgi ve becerileri l erek de erlendirecektir. ii G R . G R . Sevgili renci, Bilgi birikiminin ok h zl onayland t p alan nda, bir yandan da hastanelerde hastalara ait bilgilerin depolanmas ve gerekti inde kolay ula labilir ve kullan labilir olmas n n nemi tart lmaz bir olgudur.

6 Hastane ar ivi, bir hastanenin faaliyetleri sonucunda olu an ve belirli bir ama i in saklanan belgeler toplulu udur. Bu belgeler toplulu u bir d zen ve s ra i erisinde bulundurulmaktad r. Aranan belgeye eri im sa lamak en nemli ama olarak ortaya kmaktad r. Nas l bir s ra ve d zen olursa belgelere eri im daha h zl ve do ru olabilir? Bu soruya cevap olarak t bbi ar ivleme ile diyebiliriz. Kurum ve kurulu larda; i ak n sa lamak amac yla yap lan haberle menin y ntemi, geleneksel olarak yaz ma yoluylad r. Yap lan i lerin ncesini renmek ve e itli hizmetlerin nas l ba lad n ve hangi a amalardan ge ti ini yaz malardan renmek m mk nd r. Ayn zamanda bu yaz malar g venilir kaynaklar oldu undan e itli bak mlardan kan t olarak da kullan lma zelli ine sahiptir.

7 S z konusu yaz malar n belli bir zaman sonra nicelik a s ndan o almas , bu yaz ma kay tlar n n bir dosyalama sistemi ve ilkelerine dayanarak d zenlenmesini gerektirmi tir. Bu mod l ile hasta dosyalar n n gizlilik ve adli y nden nemine dikkat ederek ar iv hareketlerini izleyebileceksiniz. Ayr ca kurumun ihtiya duydu u ara t rmalar i in ar ivden veri toplayabilecek ve d zenleyebileceksiniz. 1. 2. RENME FAAL YET 1. RENME FAAL YET 1. AMA . Bu renme faaliyeti ile hasta dosyalar n gizlilik ve adli y nden nemine dikkat ederek ar ivleyebilecek ve ar iv hareketlerini izleyebileceksiniz. ARA TIRMA. Hastane ar ivlerinde dosyalama b l m nas l olu turulmaktad r? Ara t r n z. Hastanelerde kullan lan hasta indekslerini ara t r n z?

8 Zel, devlet ve niversite hastanelerinin organizasyon emalar n inceleyiniz. Hastaneler ar ivlerinin mimarisini nas l belirliyorlar? Ara t r n z. Her hastanede ar iv komitesi kurulmu mu? Ara t r n z. T bbi dok man ve hasta dosyalar nda neden gizlili e nem veriliyor? Ara t r n z. niversite ve devlet hastanelerinin ar iv organizasyon yap lar n kar la t rarak st n ve zay f y nlerini ara t r n z. 1. HASTA DOSYALARI AR V . Hastane ar ivinin tan m n genel ar iv tan mlar ndan soyutlayarak yapmak olanaks zd r. Biz de burada genel ar iv tan mlamalar ndan yola karak bir tan m olu turmaya al aca z. Bu durumda hastane ar ivi ni yle tan mlamak m mk nd r: Yatakl tedavi kurumlar na tedavi edilmek i in gelen yaral ya da hastalar n; g rm.

9 Olduklar i lemler sonucunda olu an ve hastalar n daha sonraki olas ba vurular nda, bilimsel ara t rmalarda, istatistiki de erlendirmelerde, adli davalarda, vb. konularda kullan lmak gibi ama larla belirli s n flama sistemlerine ba l kal narak bir s ra ve d zen i erisinde saklanan dok mantasyona; s z konusu dok mantasyona bakan birime, bu dok mantasyonu bar nd ran yerlere hastane ar ivi denir. B l m ve Fonksiyonlar . Ar ivcili in geli mi oldu u b t n lkelerde, retilen her yeni belgenin belirli bir zaman sonra ar iv malzemesi durumuna gelme olas l g z n ne al narak, belge ve dosyalama i lemlerine b y k nem verildi ini g rmekteyiz. 3. Ar iv olu turacak hastanede unlara dikkat etmek gerekmektedir: Hastanenin i hacmi Hizmetin zelli i Personelin niteli i al ma ko ullar.

10 Yerle im plan . Hizmetlerden beklenen h z Hastanenin b y kl vb. Hastanenin b y kl ne ve zelli ine g re o hastanede olu turulacak ar ivdeki b l mlerin say s da ona g re de i ir. Her hastanede gereksinime g re farkl b l mlerden veya farkl g revleri stlenen birle tirilmi b l mlerden ya da farkl say da b l mlerden olu abilir. zellikle yatak say lar fazla olan yatakl tedavi kurumlar ile ara t rma ve e itim hastanelerinde, ar ivlerin daha kaliteli hizmet verebilmeleri, hizmet verimlili ini art rabilmeleri i in b nyesinde a a daki b l mleri bar nd rmas gerekmektedir: Hasta indeksleri Kodlama b l m . Dosyalama b l m . Eksik Dosyalar b l m . T bbi Sekreterler b l m . Haberle me b l m . Hasta ndeksleri ndeksler, bilgi y nlar i inden as l aran lan bilgilere eri imi sa layan ara lard r.


Related search queries