Example: tourism industry

NA KAJ JE POTREBNO BITI POZOREN PREMOŽENJA …

IRENA VIHER1. NA KAJ JE POTREBNO BITI POZOREN PRI PRODAJI FINAN NEGA. PREMO ENJA DR AVE IN OB IN. Prodajo finan nega premo enja dr ave in ob in ureja Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finan nim premo enjem dr ave in ob in (Uradni list RS, t. 123/2003, t. 140/2006 in t 95/2007). Uredba se uporablja za prodajo in druge oblike razpolaganja: s finan nim premo enjem dr ave, s kapitalskimi nalo bami, ki jih ima pravna oseba, v kateri ima dr ava ve insko kapitalsko nalo bo (v nadaljnjem besedilu: dru ba mati), v drugih gospodarskih dru bah (v nadaljnjem besedilu: h erinska dru ba), pri emer dru ba mati v razmerju do h erinske dru be v prete ni meri izvaja dejavnost upravljanja h erinske dru be, glavnina pridobitne gospodarske dejavnosti, ki je lahko druga na od dejavnosti matere, pa se izvaja v h erinski dru bi.

1. omogoči prodajalcu oziroma finančnemu svetovalcu podrobnejši vpogled in razumevanje poslovnih procesov družbe, 2. zagotovi identifikacijo ključnih finančnih, operativnih in poslovnih tveganj in s tem

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of NA KAJ JE POTREBNO BITI POZOREN PREMOŽENJA …

1 IRENA VIHER1. NA KAJ JE POTREBNO BITI POZOREN PRI PRODAJI FINAN NEGA. PREMO ENJA DR AVE IN OB IN. Prodajo finan nega premo enja dr ave in ob in ureja Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finan nim premo enjem dr ave in ob in (Uradni list RS, t. 123/2003, t. 140/2006 in t 95/2007). Uredba se uporablja za prodajo in druge oblike razpolaganja: s finan nim premo enjem dr ave, s kapitalskimi nalo bami, ki jih ima pravna oseba, v kateri ima dr ava ve insko kapitalsko nalo bo (v nadaljnjem besedilu: dru ba mati), v drugih gospodarskih dru bah (v nadaljnjem besedilu: h erinska dru ba), pri emer dru ba mati v razmerju do h erinske dru be v prete ni meri izvaja dejavnost upravljanja h erinske dru be, glavnina pridobitne gospodarske dejavnosti, ki je lahko druga na od dejavnosti matere, pa se izvaja v h erinski dru bi.

2 Uredba se ustrezno uporablja tudi za prodajo in druge oblike razpolaganja s finan nim premo enjem ob in. Vse postopke v zvezi z izvedbo posami nega programa prodaje vodi in koordinira komisija za vodenje postopka prodaje, ki jo imenuje predstojnik uporabnika. Naloge in pristojnosti komisije so predvsem naslednje: vodi postopek in predlaga predstojniku uporabnika izbor izvajalca skrbnega pregleda, ocenjevalce vrednosti premo enja, pravne in finan ne svetovalce (v nadaljnjem besedilu: svetovalce), razen e zakon ne dolo a druga e, nadzira delo svetovalcev, sodeluje pri pripravi posami nega programa prodaje, vodi in nadzira pripravo skrbnega pregleda, vodi in nadzira pripravo cenitvenega poro ila, koordinira prodajo razli nih predmetov prodaje oziroma izvedbo razli nih stopenj prodaje v okviru posami nega programa prodaje, vodi in nadzira vse postopke prodaje, odobri posamezna dejanja v okviru postopka prodaje, odobri ponudbeno dokumentacijo, pripravi javno objavo dra be oziroma javni poziv za zbiranje ponudb oziroma javno ponudbo in obve a potencialne kupce o poteku postopka prodaje, v primeru prodaje z javno dra bo vodi javno dra bo.

3 V primeru prodaje z zbiranjem ponudb izvede izbor v predkvalifikaciji, izbor o jega kroga ponudnikov, pogajanja z izbranimi ponudniki in izbor najugodnej ega ponudnika, po izvedbi postopka prodaje komisija poda poro ilo o opravljenih dejanjih hkrati s predlogom za prodajo predstojniku uporabnika oziroma ministru za finance, sprejema druge odlo itve v skladu s to uredbo, opravlja druge naloge, ki jih ima po tej uredbi, v cilju dose i uspe no izvedbo posami nega programa prodaje. 1. Irena Viher,univ. dipl. ekon., poobla ena ocenjevalka vrednosti podjetij, direktorica podjetja ABECEDA. SVETOVANJE , predavateljica na Visoki oli za ra unovodstvo. Pred izvedbo postopka za pridobitev soglasja vlade (oziroma organa, ki je v skladu z zakonom ali s splo nim aktom ob ine poobla en, da odlo a o razpolaganju s premo enjem ob ine, ki je predmet prodaje) mora predstojnik uporabnika posredovati ministru, pristojnemu za finance, naslednje podatke: strategija in vizija pravne osebe v postopku privatizacije in strategija ter vizija kandidatov za strate kega partnerja, informacijski memorandum in poro ilo o skrbnem pregledu ter vrednotenje premo enja, ki se prodaja, poslovni na rt, polo aj panoge, polo aj pravne osebe v panogi, podatke iz finan nih izkazov in kazalce poslovanja.

4 Prodaja finan nega premo enja se lahko izvede na podlagi sprejetega posameznega programa prodaje. Posamezni program se lahko nana a na enega ali ve predmetov prodaje. Posamezni program prodaje mora obsegati: 1. opredelitev ciljev prodaje in razloge, s katerimi se utemeljuje, da bodo s prodajo ti cilji dose eni: 2. pravni temelj prodaje;. 3. opis predmeta prodaje;. 4. opredelitev metod prodaje, ki bodo uporabljene, in razloge, s katerimi se utemeljuje, da so izbrane metode ustrezne za dosego ciljev prodaje;. 5. obrazlo itev pripravljalnih dejanj, ki bodo opravljena v zvezi s prodajo ali navedbo razlogov, zaradi katerih pripravljalna dejanja ocenitve in skrbnega pregleda, upo tevaje dolo be te uredbe, niso potrebna.

5 Komisija pri svojem delu sprejema sklepe: odlo i o predlogu za izbor svetovalcev, odlo i, da se ne opravi katerega od pripravljalnih dejanj, zavr e ponudbo kot prepozno, nepopolno ali neveljavno, izbere med nezavezujo imi ponudbami primerne zainteresirane kupce, odlo i o predlogu za izbor najugodnej ega ponudnika, odlo i o predlogu za ustavitev postopka in sprejme drugo odlo itev, s katero bistveno vpliva na nadaljnji postopek prodaje. V okviru pripravljalnih dejanj v postopku prodaje se izvedejo naslednje aktivnosti: 1. skrben finan ni, pravni in organizacijski pregled dru be, katere dele oziroma delnice so predmet prodaje in 2. cenitev vrednosti premo enja. Kadar kapitalska nalo ba dr ave predstavlja ve kot 50% dele v osnovnem kapitalu dru be in je knjigovodska vrednost kapitalske nalo be ve ja od eurov, je v posami nem programu prodaje POTREBNO predvideti, da se opravi skrben finan ni, pravni in organizacijski pregled te dru be za zadnja tri leta.

6 Skrben pregled je postopek pridobivanja, preverjanja in analiti ne obdelave podatkov o poslovno finan nih procesih in pravnem statusu dru be, katere dele oziroma delnice so predmet prodaje, z namenom, da: 1. omogo i prodajalcu oziroma finan nemu svetovalcu podrobnej i vpogled in razumevanje poslovnih procesov dru be, 2. zagotovi identifikacijo klju nih finan nih, operativnih in poslovnih tveganj in s tem usposobi prodajalca za pogajanja z zainteresiranimi kupci, 3. ugotovi klju ne prednosti/slabosti in oblikuje predlog morebitnih sprememb pred prodajo (npr. dezinvestiranje poslovno nepotrebnega premo enja), ki bi bodisi pove ale interes potencialnih kupcev bodisi maksimirale prodajno vrednost, 4.

7 Zagotovi informacije, ki so potrebne za kvalitetno izvedbo vrednotenja ter pripravo osnovnih informacijskih dokumentov, potrebnih za izvedbo prodaje (informacijskega memoranduma oziroma prospekta). Skrben pregled dru be praviloma obsega naslednje segmente: 1. Finan ni: analiza finan nih izkazov za zadnja tri poslovna leta, pregled ra unovodske politike, analiza finan ne mo i dru be, ustreznost virov financiranja, likvidnosti in pla ilne sposobnosti, opis in komentar strukture sredstev in obveznosti podjetja (pregled gibanja zalog, terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev; ocena ustreznosti oblikovanih popravkov terjatev in zalog; nepremi nine in oprema v lasti dru be, finan nem oziroma poslovnem najemu.)

8 Pregled finan nih obveznosti v zvezi z opremo in nepremi ninami dru be), povzetek vsebine pomembnej ih pogodb s kupci in dobavitelji, pregled pomembnej ih pogodb in pogojev za najetje posojil, zavarovanja za posojila, poravnavanje finan nih obveznosti ter opis relacij s poslovnimi bankami in drugimi posojilodajalci, opis politike zavarovanja in pregled sklenjenih zavarovalnih pogodb; tveganja glede produktne odgovornosti, pregled pla evanja dav nih obveznosti, potencialne obveznosti, pregled finan nih in kapitalskih nalo b; poslovne povezave in transakcije z odvisnimi dru bami. 2. Organizacijski: opis informacijskih sistemov, ki jih uporablja poslovodstvo za kontrolo poslovnih procesov.

9 Pregled organizacije poslovnega procesa. 3. Pravni: povzetek statuta in drugih pomembnej ih aktov dru be, opis in verifikacija lastni kih upravi enj, ki pripadajo lastnikom kapitala, pregled pomembnej ih sodnih postopkov v teku, pregled zastavnih pravic na nepremi ninah, opremi, zalogah ali drugih sredstvih ter finan nih nalo bah, pregled potencialnih obveznosti iz naslova danih jamstev, sporov ipd. oziroma iz naslova izvr evanja pogodbenih obveznosti, pregled zemlji koknji nega stanja v zvezi z lastni tvom nepremi nin. Sestavine konkretnega skrbnega pregleda izvajalec skrbnega pregleda v skladu s pravili stroke prilagodi dejavnosti, ki jo dru ba opravlja. Skrben pregled opravi revizijska dru ba po zakonu o revidiranju (Uradni list RS, t.)

10 11/01; v nadaljnjem besedilu: ZRev-1) oziroma mednarodno priznana revizijska dru ba. Finan ni del skrbnega pregleda lahko opravi tudi poobla eni ocenjevalec vrednosti podjetij iz prvega odstavka 63. lena ZRev-1. Pravni del skrbnega pregleda lahko opravi oseba, ki ji je dovoljeno opravljanje dejavnosti pravnega svetovanja oziroma oseba, ki je diplomiran pravnik z opravljenim dr avnim pravni kim izpitom in petletnimi delovnimi izku njami, teto od opravljenega izpita dalje. Izbiro izvajalca skrbnega pregleda opravi komisija. Komisija je dol na poskrbeti za to, da se finan no premo enje, ki je predmet prodaje, oceni. Cenitev vrednosti premo enja, ki je predmet prodaje, ni potrebna le v naslednjih primerih: e so predmet prodaje vrednotni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, e komisija ugotovi, da je izhodi na cena terjatve enaka njeni knjigovodski vrednosti, ali e komisija utemeljeno ugotovi, da bi bili stro ki cenitve nesorazmerni z vrednostjo premo enja, s katerim se razpolaga, oziroma e stro ki cenitve presegajo polovico knjigovodske vrednosti premo enja, s katerim se razpolaga.


Related search queries