Example: marketing

Navodilo - gu.gov.si

Navodilo o po iljanju podatkov v evidenco trga nepremi nin UVODNA POJASNILA. PRAVNI PODLAGI. Zakon o mno i nem vrednotenju nepremi nin (Uradni list RS, t. 50/2006) in Pravilnik o vodenju in vzdr evanju evidence trga nepremi nin ter na inu in rokih po iljanja podatkov (Uradni list RS, t. 134/2006). KLJU NI DATUMI. Prvo posredovanje podatkov : Prvo posredovanje podatkov (za januar 2007) v evidenco trga nepremi nin mora biti zaklju eno najkasneje do 2. marca 2007. Drugo in vsa nadaljnja posredovanja podatkov : Najkasneje do 15. v mesecu oziroma najkasneje prvi delovni dan po 15. v mesecu so posredovalci podatkov dol ni posredovati v evidenco trga nepremi nin podatke za vse v preteklem mesecu sklenjene pogodbe, pri sklenitvi katerih so posredovali. VSEBINA EVIDENCE TRGA NEPREMI NIN IN NA IN EVIDENTIRANJA PRAVNEGA. POSLA S PRIMERI. Vsebina evidence Posredovalec podatkov za vsak kupoprodajni in najemni pravni posel evidentira podatke o: vrsti pravnega posla, pogodbeni ceni pravnega posla oziroma najemnini, datumu sklenitve pravnega posla, pogodbenih strankah, vrsti nepremi nine, ki je predmet pravnega posla in jo posredovalec podatkov evidentira kot zemlji e ali zemlji e z objektom ( objekt se evidentira kot stavba ali del stavbe), uradnih identifikacijskih oznakah nepremi nine, ki so predmet pravnega posla in tehni nih podatkih o nepremi ninah po posameznih vrstah nepremi

−Splošni podatki: vključuje skupne podatke o pravnem poslu kot so vrsta pravnega posla, pogodbena cena nepremičnine, predmet posla, podatki o kupcu/najemniku in

Tags:

  Pravnem

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Navodilo - gu.gov.si

1 Navodilo o po iljanju podatkov v evidenco trga nepremi nin UVODNA POJASNILA. PRAVNI PODLAGI. Zakon o mno i nem vrednotenju nepremi nin (Uradni list RS, t. 50/2006) in Pravilnik o vodenju in vzdr evanju evidence trga nepremi nin ter na inu in rokih po iljanja podatkov (Uradni list RS, t. 134/2006). KLJU NI DATUMI. Prvo posredovanje podatkov : Prvo posredovanje podatkov (za januar 2007) v evidenco trga nepremi nin mora biti zaklju eno najkasneje do 2. marca 2007. Drugo in vsa nadaljnja posredovanja podatkov : Najkasneje do 15. v mesecu oziroma najkasneje prvi delovni dan po 15. v mesecu so posredovalci podatkov dol ni posredovati v evidenco trga nepremi nin podatke za vse v preteklem mesecu sklenjene pogodbe, pri sklenitvi katerih so posredovali. VSEBINA EVIDENCE TRGA NEPREMI NIN IN NA IN EVIDENTIRANJA PRAVNEGA. POSLA S PRIMERI. Vsebina evidence Posredovalec podatkov za vsak kupoprodajni in najemni pravni posel evidentira podatke o: vrsti pravnega posla, pogodbeni ceni pravnega posla oziroma najemnini, datumu sklenitve pravnega posla, pogodbenih strankah, vrsti nepremi nine, ki je predmet pravnega posla in jo posredovalec podatkov evidentira kot zemlji e ali zemlji e z objektom ( objekt se evidentira kot stavba ali del stavbe), uradnih identifikacijskih oznakah nepremi nine, ki so predmet pravnega posla in tehni nih podatkih o nepremi ninah po posameznih vrstah nepremi nin, ki so predmet pravnega posla.

2 Zemlji e oziroma parcela je strnjeno zemlji e, ki le i znotraj ene katastrske ob ine in je v zemlji kem katastru ozna eno kot parcela s svojo parcelno tevilko. Stavba je objekt, sestavljen iz enega ali ve prostorov, v katere lovek lahko vstopi in so namenjeni za bivanje ali opravljanje dejavnosti. Del stavbe je stanovanjska enota, poslovni prostor ali drugi samostojni prostor, ki je funkcionalna celota v lasti oziroma solasti posameznega eta nega lastnika v stanovanjski ali nestanovanjski stavbi. Vrste podatkov in na in njihovega evidentiranja Pri posredovanju podatkov v evidenco trga nepremi nin lo imo med podatki, ki so skupni za celoten pravni posel in podatki, ki so vezani na nepremi nino oziroma nepremi nine, ki so predmet pravnega posla, ki se evidentira. Ker se nepremi nina evidentira kot zemlji e ali zemlji e z objektom, pri emer se objekt evidentira kot stavba ali del stavbe, je evidentiranje pravnega posla lenjeno v tiri medsebojno povezane vsebinske sklope: - Stran 1 - Splo ni podatki: vklju uje skupne podatke o pravnem poslu kot so vrsta pravnega posla, pogodbena cena nepremi nine, predmet posla, podatki o kupcu/najemniku in prodajalcu/najemodajalcu, ter vrste nepremi nin, ki so predmet posla.

3 Splo ni podatki se vpi ejo v evidenco za vsak posel samo enkrat in ne tolikokrat, kolikor nepremi nin je vklju enih v pravni posel. Podroben opis splo nih podatkov z razlago ifrantov je podan v poglavju Podroben opis podatkov - Splo no . Podatki o zemlji u: vklju uje podatke o identifikacijskih oznakah nepremi nine (parcelne tevilke) in tehni ne podatke o nepremi ninah kot so raba zemlji a, upravno pravni status zemlji a, podatki o poslu na nepremi nini. Podatki o zemlji u se vpi ejo v evidenco tolikokrat, kolikor parcel je vklju enih v pravni posel. Vsaka parcela se v okviru posla evidentira le enkrat. Podatke o parcelah je potrebno evidentirati tudi e je predmet pravnega posla stavba ali del stavbe vendar ne na svojem obrazcu, ampak na obrazcu za stavbo z zemlji em ali del stavbe z zemlji em, ki vsebujeta tudi polja za vnos podatkov o zemlji ih. Podroben opis podatkov z razlago ifrantov je podan v poglavju Podroben opis podatkov - Zemlji e.

4 Primer 1: Predmet pravnega posla je pet parcel. Podatki o parcelah se vpi ejo petkrat za vsako parcelo posebej. Primer 2: Predmet pravnega posla je zemlji e z objekti. Zemlji e vklju uje pet parcel. Na eni od teh parcel sta dve stavbi, na drugi pa ena stavba. Podatki o zemlji u se vpi ejo trikrat za vsako parcelo, na kateri ni objekta posebej. Poleg podatkov o zemlji u se vpi ejo tudi podatki o stavbah (trikrat) skupaj s podatki o zemlji ih pod stavbami. Podatki o stavbi: vklju uje podatke o identifikacijskih oznakah stavbe ( tevilka stavbe) in tehni ne podatke o stavbi, kot so podatki o stavbi, opremljenost stavbe, izdelava stavbe, ostali podatki o stavbi in pogodbena cena nepremi nine. Podatki o stavbi se vpi ejo v evidenco tolikokrat, kolikor stavb je vklju enih v pravni posel. Upo teva se tudi dejanska raba posamezne stavbe, saj se nekateri podatki izpolnjujejo samo za stanovanjske, drugi pa za nestanovanjske stavbe.

5 Podroben opis splo nih podatkov z razlago ifrantov je podan v poglavju Podroben opis podatkov - Stavba . Za vsako stavbo, ki je predmet posla se evidentirajo tudi podatki o zemlji u (parcelah), razen v primeru, ko je vrsta pravnega posla Stavbna pravica . V tem primeru podatkov o zemlji u ni potrebno evidentirati. Primer 3: Predmet pravnega posla je stavba. Stavba je zgrajena na eni parceli. Podatki o stavbah se skupaj s podatki o zemlji u vpi ejo enkrat. Primer 4: Predmet pravnega posla je zemlji e z objekti. Stavba je zgrajena na desetih parcelah. Podatki o stavbah se vpi ejo enkrat in vsebujejo deset zapisov o parcelah. Primer 5: Predmet pravnega posla je zemlji e, ki vklju uje dve parceli in tri stavbe. Na eni parceli sta dve stavbi, na drugi pa ena stavba. Podatki o stavbah se vpi ejo trikrat za vsako stavbo posebej. Poleg podatkov o stavbah se na isti obrazec vpi ejo tudi podatki o pripadajo em zemlji u. - Stran 2 - Primer 6: Predmet pravnega posla je stavba, pri emer je vrsta pravnega posla stavbna pravica.

6 Vpi ejo se le podatki o stavbi. Podatki o delu stavbe: vklju uje podatke o identifikacijskih oznakah stavbe in dela stavbe ( tevilka stavbe in dela stavbe) in tehni ne podatke o delu stavbe, kot so podatki o delu stavbe, podatki o poslovnih in industrijskih delih stavb, opremljenost dela stavbe, komunalna opremljenost dela stavbe in pogodbena cena nepremi nine. Podatki o delu stavbe se vpi ejo v evidenco tolikokrat, kolikor delov stavb je vklju enih v pravni posel. Upo teva se tudi dejanska raba posamezne stavbe, saj se nekateri podatki izpolnjujejo samo za stanovanjske, drugi pa za nestanovanjske stavbe. Podroben opis splo nih podatkov z razlago ifrantov je podan v poglavju Podroben opis podatkov Del stavbe . Za vsak del stavbe, ki je predmet posla se evidentirajo tudi podatki o stavbi in zemlji u (parcelah) na istem obrazcu, razen v primeru, ko je vrsta pravnega posla Stavbna pravica . V tem primeru podatkov o zemlji u ni potrebno evidentirati.

7 Primer 7: Predmet pravnega posla je stanovanje. Podatki o delu stavbe se vpi ejo enkrat in vsebujejo tudi identifikacijske podatke o pripadajo i stavbi in zemlji u. Primer 8: Predmet pravnega posla je ve delov stavb (tri stanovanja in dva poslovna prostora). Tri stanovanja in en poslovni prostor so v eni stavbi, drugi poslovni prostor pa v drugi stavbi. Obe stavbi sta zgrajeni na eni parceli. Podatki o delih stavb se vpi ejo petkrat (za vsak del stavbe posebej). Poleg podatkov o delu stavbe se na istem obrazcu vpi ejo tudi podatki o stavbi in zemlji u. Primer 9: Predmet pravnega posla je del stavbe, pri emer je vrsta pravnega posla stavbna pravica. Vpi ejo se le podatki o delu stavbe in stavbi. Podroben opis podatkov, ki so vklju eni v posamezen vsebinski sklop, naprej predpisane zaloge vrednosti ( ifranti) ter navezava podatka na xml izmenjevalno datoteko, so podani v nadaljevanju. - Stran 3 - Podroben opis podatkov - Stran 4 - SPLO NO.

8 Splo ni podatki se izpolnijo za vsak pravni posel v prometu z nepremi ninami le enkrat. VRSTA PRAVNEGA POSLA. Vrsta pravnega posla: vpi emo ustrezno vrsto pravnega posla po ifrantu: Pravni posel . (xml: glej element: ID_VRSTE_POSLA). ifrant: Vrsta pravnega posla ifra Ime Opis Vrednost XML. Prodaja na prostem konkuren nem trgu, sklenjena v skladu s ponudbo in prodaja na prosto 01 povpra evanjem na trgu z ve jim tevilom kupcev in prodajalcev, kjer 1. konkuren nem trgu ima vsakdo mo nost sodelovanja na trgu brez vme avanja tretjih oseb. prodaja na javni Prisilna ali prostovoljna prodaja nepremi nine tistemu, ki zanjo najve . 02 ponudi (sinonim licitacija). 2. dra bi prodaja med dru inskimi lani ali Prodaja med prodajalcem in njegovimi potomci, zakoncem, star i, brati in 03 sestrami ter njihovimi potomci, dedi in babicami oziroma med povezanimi 3. povezanimi (pravnimi) osebami. osebami Finan ni najem(leasing) je oblika financiranja nakupa premi nih in nepremi nih investicijskih dobrin, ki je namenjen pravnim in fizi nim 04 finan ni najem osebam.

9 S podpisom pogodbe o leasingu postane leasingojemalec 4. ekonomski lastnik predmeta, po pla ilu zadnjega obroka pa tudi pravni lastnik predmeta. Zamenjava ene nepremi nine za drugo nepremi nino menjalna pogodba, vzajemna odpla na in praviloma konsenzualna pogodba, s 05 menjava katero se stranki druga drugi zave eta izro iti stvari v zamenjavo tako, 5. da bosta na njih pridobili lastninsko pravico ali pravico razpolaganja. Pridobitev lastninske pravice - dobroverni lastni ki posestnik nepremi nine pridobi lastninsko pravico na njej po preteku desetih let. 06 priposestvovanje e dobroverni lastni ki posestnik, pod pogoji iz prej njega odstavka, 6. izvr uje posest na delu nepremi nine, je ta del predmet samostojnega priposestvovanja. e graditelj zgradi zgradbo, katere del sega na, nad ali pod tujo 07 gradnja ez mejo nepremi nino. 7. e graditelj s soglasjem lastnika nepremi nine postavi, prizida ali pove anje 08 izbolj a zgradbo, na nepremi nini ne pridobi lastninske pravice, lahko pa 8.

10 Vrednosti od lastnika nepremi nine zahteva tisto, za kar je bil ta obogaten. Prenos lastninske pravice ob razdelitvi solastnine, in sicer od tistega dela razdelitev 09 nepremi nine, ki presega lastni ki dele posameznega solastnika in ga 9. solastnine je posamezni solastnik dobil pla anega. Stavbna pravica je pravica imeti v lasti zgrajeno zgradbo nad in pod tujo 10 stavbna pravica nepremi nino. 10. 11 druga vrsta prodaje Druga vrsta prodaje 11. najemnina na Tudi tr no najemno stanovanje - najemnina, oblikovana v skladu s ponudbo in povpra evanjem, sklenjena med dobro obve enim kupcem 21 prosto in voljnim najemnikom ter dobro obve enim in voljnim najemodajalcem 12. konkuren nem trgu na prosto konkuren nem trgu. neprofitna 22 Tudi neprofitno najemno stanovanje 13. najemnina najemnina za oddajanje 23 Najemnina za oddajanje slu benih stanovanj 14. slu benih stanovanj najemnina za namensko 24 Najemnina za namensko najemno stanovanje 15.


Related search queries