Example: biology

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ - megep.meb.gov.tr

M LL E T M BAKANLI I SERAM K VE CAM TEKNOLOJ S CAM RET M VE EK LLEND RME Y NTEMLER ANKARA, 2013 Bu mod l, mesleki ve teknik e itim okul/kurumlar nda uygulanan er eve retim Programlar nda yer alan yeterlikleri kazand rmaya y nelik olarak rencilere rehberlik etmek amac yla haz rlanm bireysel renme materyalidir. Mill E itim Bakanl nca cretsiz olarak verilmi tir. PARA LE SATILMAZ. i A IKLAMALAR .. iv G R .. 1 RENME FAAL YET 1.

Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ - megep.meb.gov.tr

1 M LL E T M BAKANLI I SERAM K VE CAM TEKNOLOJ S CAM RET M VE EK LLEND RME Y NTEMLER ANKARA, 2013 Bu mod l, mesleki ve teknik e itim okul/kurumlar nda uygulanan er eve retim Programlar nda yer alan yeterlikleri kazand rmaya y nelik olarak rencilere rehberlik etmek amac yla haz rlanm bireysel renme materyalidir. Mill E itim Bakanl nca cretsiz olarak verilmi tir. PARA LE SATILMAZ. i A IKLAMALAR .. iv G R .. 1 RENME FAAL YET 1.

2 3 1. HARMAN HAZIRLAMA .. 3 Harman Dairesi .. 3 Besleme ve Tart m Sistemleri .. 5 Kar t rma Metotlar .. 7 Kar t rma lemleri .. 7 Kar m Harman n Ta nmas .. 9 Harman Depolama .. 9 UYGULAMA FAAL YET .. 11 L ME VE DE ERLEND RME .. 12 RENME FAAL YET -2 .. 14 2. CAMIN ERG T LMES VE ERG TME FIRINLARI .. 14 Cam retimi .. 14 Besleme .. 15 Cam n Ergitilmesi .. 17 Ham maddeler ve Ergime S cakl klar .. 19 Is Transferi .. 20 Cam Ergime Reaksiyonlar .. 22 Fiziksel Ergime .. 23 Ergitme F r nlar.

3 23 Yak tlar ve Yanma .. 27 Refrakterler .. 27 Is Geri Kazan m Sistemleri .. 28 F r n Tasar m .. 30 l ve Kontrol .. 31 UYGULAMA FAAL YET .. 33 L ME VE DE ERLEND RME .. 34 RENME FAAL YET 3 .. 36 3. CAMIN AF NASYONU .. 36 Habbelerin Giderilmesi .. 36 Cam n Homojenle tirilmesi .. 38 Pota ve G nl k F r nlarda Afinasyon .. 40 UYGULAMA FAAL YET .. 42 L ME VE DE ERLEND RME .. 43 RENME FAAL YET 4 .. 45 4. CAMIN ARTLANDIRILMASI .. 45 al ma Havuzlar .. 47 Pota F r nlar ve G nl k F r nlar.

4 47 Kanallar .. 48 Forehearth Detaylar .. 49 UYGULAMA FAAL YET .. 51 L ME VE DE ERLEND RME .. 52 RENME FAAL YET 5 .. 54 5. CAM EK LLEND RME PROSESLER .. 54 NDEK LER ii Cam n 54 Cam D k m .. 55 Presleme Y ntemi .. 57 fleme Y ntemi .. 58 Float Teknolojisi .. 59 Silindirleme Y ntemi .. 61 Merdanelerle Cam n ekillendirilmesi .. 61 Cam ekme .. 62 UYGULAMA FAAL YET .. 65 L ME VE DE ERLEND RME .. 66 RENME FAAL YET 6 .. 68 6. Y ZEY A INDIRMALARI VE KAPLAMALARI .. 68 Mekanik A nd 69 Asit A nd rma.

5 70 Asit Parlatma .. 70 Emaye Boyalar ve Di er Renkli S slemeler .. 71 Cams Emaye Boyalar .. 71 Organik Emaye Boyalar .. 72 Parlak S v Metaller (Yald z) .. 72 Renklendirme .. 72 Sedef L st r ve Di er L st r Boyalar .. 72 Cam Kaplama Metotlar .. 73 G m Kaplama (S rlama) .. 73 Vakumla Metal Kaplama .. 73 Anti-Reflektif (Yans tmas z) Kaplama .. 73 Elektro letken Kaplama .. 74 S lf rleme / S lfatlama .. 74 A nma Direnci in S cak Kaplama .. 75 So uk Kaplama .. 75 Cam-Plastik Laminasyonu.

6 75 Kimyasal Sertle tirme .. 76 Elektrol minesan Kaplama .. 76 Cam Kaplama .. 76 UYGULAMA FAAL YET .. 78 L ME VE DE ERLEND RME .. 79 RENME FAAL YET 7 .. 81 7. CAMIN TAVLANMASI .. 81 Gerilim ve Ba l Deformasyon .. 82 Is tma, So utma ve Ge ici Gerilimler .. 83 S rekli (kal c ) Gerilimler .. 83 Tavlaman n Temel Prensipleri .. 84 Tavlama Rejimi .. 84 Cam n Sertle tirilmesi .. 85 Camdaki Gerilimlerin Saptanmas nda Polarize I k Kullan lmas .. 85 UYGULAMA FAAL YET .. 87 L ME VE DE ERLEND RME.

7 88 RENME FAAL YET 8 .. 90 iii 8. CAM HATALARI VE ATLAK OLU UMU .. 90 Cam Hatalar ve Kontroller .. 90 Ham Madde Kontrolleri .. 92 Cam Fiziki Kontrolleri .. 92 Performans Kontrol Testleri .. 93 Cam Hatalar ve En Yayg n Sebepleri .. 94 Gaz Kapan mlar Habbeler .. 94 Kat Madde Kapan mlar .. 95 Kimyasal nhomojenite .. 96 Renk .. 96 Cam Hatalar n n nlenmesi .. 97 Hatalar n Belirlenmesi .. 97 Habbeler .. 97 Damarlar .. 97 Ta lar .. 98 Cam n K r lmas .. 98 K r k Olu umu.

8 99 K r k Analizleri .. 99 UYGULAMA FAAL YET .. 101 L ME VE DE ERLEND RME .. 102 MOD L DE ERLEND RME .. 104 CEVAP ANAHTARLARI .. 107 KAYNAK A .. 111 iv A IKLAMALAR ALAN Seramik ve Cam Teknolojisi DAL/MESLEK End striyel Cam, Dekoratif Cam MOD L N ADI Cam retimi ve ekillendirme Y ntemleri MOD L N TANIMI Cam n retimi ve ekillendirme y ntemleri hakk nda bilgilerin kazand r ld bir renme materyalidir. S RE 40/32 N KO UL Bu mod l n n ko ulu yoktur. YETERL K Cam n retimini, ekillendirme y ntemlerini ve cama ait zel terimleri kavramak MOD L N AMACI Genel Ama Cam n retimini ve ekillendirme y ntemlerini s ralayabileceksiniz.

9 Ama lar 1. Cam retimi i in harman haz rlama y ntemlerini a klayabileceksiniz. 2. Cam n ergitilmesini ve ergitme f r nlar n a klayabileceksiniz. 3. Cam n afinasyonunu a klayabileceksiniz. 4. Cam n artland r lmas n a klayabileceksiniz. 5. Cam ekillendirme y ntemlerini a klayabileceksiniz. 6. Cam y zey a nd rmalar ve kaplamalar n a klayabileceksiniz. 7. Cam n tavlanmas n a klayabileceksiniz. 8. Cam hatalar n ve atlak olu umunu a klayabileceksiniz. E T M RET M ORTAMLARI VE DONANIMLARI Ortam: Seramik ve cam teknolojisi alan , cam teknolojisi s n f , i letmeler, k t phane, ev, bilgi teknolojileri ortam Donan m: Bilgisayar, televizyon, DVD, VCD, tepeg z, projeksiyon donan mlar ve alan n gerektirdi i ara , gere , malzeme ve ekipmanlar sa lanmal d r.

10 L ME VE DE ERLEND RME Mod l i inde yer alan her renme faaliyetinden sonra verilen l me ara lar ile kendinizi de erlendireceksiniz. retmen mod l sonunda l me arac ( oktan se meli test, do ru-yanl testi, bo luk doldurma, e le tirme vb.) kullanarak mod l uygulamalar ile kazand n z bilgi ve becerileri l erek sizi de erlendirecektir. mod l uygulamalar ile kazand n z bilgi ve becerileri l erek sizi de erlendirecektir. A IKLAMALAR 1 G R Sevgili renci, ki d nya sava ile daha nce hi g r lmemi bir y k m ve yeniden yap lanma da d hil olmak zere ba d nd r c de i imleri ya ayan 20.