Example: biology

4077 - ankarabarosu.org.tr

ANK AR A BAROSU4077 - 6502 SAYILI T KET C N N KORUNM ASI HAKKINDAK KANUNK AR IL A TIR M ASI2014 ankara BarosuT ketici Haklar Kurulu ankara barosu Ba kanl 2014T m Haklar Sakl d barosu BA KANLI IAdliye Saray Kat: 5 S hhiye/ ankara Tel: ( ) 416 72 00 Faks: ( ) 309 22 barosu E T M VE K LT R MERKEZ Ihlamur Sk. No: 1 K z lay/ ankara Tel: ( ) 416 72 00G LBA I AVUKAT ZDEM R ZOK SOSYAL TES SLER Gazi Osman Pa a Mah. Sahil Cd. No: 46 G lba / ankara Tel : ( ) 485 03 93 484 46 06 ankara barosu GEL NC K MERKEZ Ihlamur Sk. No: 1 K z lay/ ankara Tel: ( ) 444 43 Tasar m: Ali Kemal ER L ( ankara barosu )Bas m Yeri:Yorum Bas n Yay n Sanayi Ltd.

©Ankara Barosu Başkanlığı 2014 Tüm Hakları Saklıdır. ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhiye/ANKARA Tel: (0.312) 416 72 00 • Faks: (0.312) 309 22 37

Tags:

  Ankara, Ankara barosu, Barosu, Ankarabarosu

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of 4077 - ankarabarosu.org.tr

1 ANK AR A BAROSU4077 - 6502 SAYILI T KET C N N KORUNM ASI HAKKINDAK KANUNK AR IL A TIR M ASI2014 ankara BarosuT ketici Haklar Kurulu ankara barosu Ba kanl 2014T m Haklar Sakl d barosu BA KANLI IAdliye Saray Kat: 5 S hhiye/ ankara Tel: ( ) 416 72 00 Faks: ( ) 309 22 barosu E T M VE K LT R MERKEZ Ihlamur Sk. No: 1 K z lay/ ankara Tel: ( ) 416 72 00G LBA I AVUKAT ZDEM R ZOK SOSYAL TES SLER Gazi Osman Pa a Mah. Sahil Cd. No: 46 G lba / ankara Tel : ( ) 485 03 93 484 46 06 ankara barosu GEL NC K MERKEZ Ihlamur Sk. No: 1 K z lay/ ankara Tel: ( ) 444 43 Tasar m: Ali Kemal ER L ( ankara barosu )Bas m Yeri:Yorum Bas n Yay n Sanayi Ltd.

2 Ti. vedik Organize Sanayi B lgesi Matbaac lar Sitesi 35. Cad. No: 36-38 06370 Yenimahalle / ankara T: 0312 395 21 12 F: 0312 394 11 : 978-605-9050-06-7- 3 - indekiler NS Z ..VIISUNU .. IXAma ..11 Kapsam ..11 Tan mlar ..12 Temel ilkeler ..17T ketici S zle melerindeki Haks z artlar ..21 Sat tan Ka nma ..24 Sipari edilmeyen mal veya hizmetler ..25Ay pl Mal ..26Ay pl maldan sorumluluk ..28 spat y k ..31T keticinin se imlik haklar ..33 Zamana m ..37Ay pl Hizmet ..38Ay pl hizmetten sorumluluk ..41T keticinin se imlik haklar ..42 Zamana m.

3 45 Taksitle sat s zle hakk ..47 Temerr t ..49- 4 -Erken deme ..50Di er hususlar ..51T ketici kredisi s zle meleri ..55S zle me ncesi bilgilendirme y k ml l ..61 Cayma hakk ..62 Faiz oran ..64S zle mede de i iklik yap lmas ..65 Erken deme ..66 Temerr t ..67 Sigorta yapt r lmas ..68Ba l krediler ..69Di er hususlar ..73 Konut finansman s zle meleri ..75S zle me ncesi bilgilendirme y k ml l ..76 Temerr t ..77Ba l krediler ..80 Faiz oran ..83 Erken deme ..85 Sigorta yapt r lmas ..87Di er hususlar ..88 n demeli konut sat s zle meleri.

4 92 ekil art ..93 Teminat ..94 Cayma hakk ..95- 5 -Konutun teslimi ..96S zle meden D nme ..97Di er hususlar ..98 yeri d nda kurulan s zle meler ..99 Mesafeli s zle hizmetlere ili kin mesafeli s zle meler .. 107 Devre tatil ve uzun s reli tatil hizmeti s zle meleri ..112 Paket tur s zle meleri ..119 Abonelik s zle meleri ..123S reli yay n kurulu lar nca d zenlenen promosyon uygulamalar ..126 Fiyat etiketi ..129 Tan tma ve kullanma k lavuzu ..131 Garanti belgesi ..133 htiyari garanti ..135 Sat sonras hizmetler ..136T keticinin bilin lendirilmesi.

5 138T ketici d lleri ..139 Ticari reklam ..140 Haks z ticari uygulamalar ..142 Reklam Kurulu ..144T ketici Konseyi ..150 Reklam Konseyi ..153 Kurulu u ve g rev alan ..154 Raport r ..160Ba vuru ..161 ve karara itiraz ..164 Huzur hakk ve creti ..167Di er hususlar ..167T ketici mahkemeleri ..168 retimin veya sat n durdurulmas ve mal n toplat lmas .. 171 Denetim ..173T ketici r n ve hizmet denetimi ..174 Ceza h k mleri ..176 Cezalarda yetki ve itiraz ..188 Yiyecek taklidi r nler ..190 Piramit sat sistemleri ..193 Test, muayene ve analizler ..194 denek.

6 195Di er h k mler ..195Y netmelikler ve di er d zenleyici i lemler ..196 Kadro ihdas ..197Ge i h k mleri ..197Y r rl kten kald r lan h k mler ..199Y r rl k ..199Y r tme ..199- VII - NS Z zellikle son y llarda, nemli oranda geli me kaydeden bir hukuk dal olarak kar m za kan T ketici Hukuku , avukat yla, yarg c yla, savc s yla, akademisyeniyle biz hukuk ular ve dolay s yla toplumda ya ayan t m bireyleri yak ndan ilgilendiren bir hukuk alan d r. Ancak, ankara barosu nca y r tt m z al malardan ve mesleki ya ant m zda kar la t m z olaylardan da g zlem-ledi imiz zere, t keticiler olarak, haklar m z n etkin bir ekilde nas l kullan laca konusunda teredd tler ya anmaktad r ve bu konuda ciddi bir bilgilenme ihtiyac vard r.

7 Unutulmamal d r ki, t keticinin korunmas nda en etkili yollardan biri, t keticinin e ba lamda, Baromuz b nyesinde faaliyet g steren T ketici Haklar Kurulu, gerek avukatlar n t ketici haklar ile t ketici hukuku mevzuat konusunda bilgilendirilmelerinde, gerekse t keticilerin haklar n n korunmas ve tan t lmas nda nemli hizmetler vermektedir. T ketici Haklar Kurulumuz taraf ndan haz rlanan bu al ma da, meslekta lar m z n ve t keticilerin her an ellerinin alt nda bulunduracaklar son derece yararl ve yol g sterici bir kaynak kitap niteli indedir. Kitap, 4077 say l T keticinin Korunmas Hakk nda Kanun ve 6502 say l T keticinin Korunmas Hakk nda Kanun un madde madde kar la t rmas n i ermektedir.

8 B ylece, Yeni T ketici Kanunu ile getirilen de i iklikler daha net g r lebilmektedir. B yle bir kayna n olu mas na ankara barosu olarak hizmet etmekten duydu umuz mutlulu u zellikle ifade eder, ba ta ankara barosu T ketici Haklar Kurulu ve ok de erli Ba kan Avukat Nehir Miray Bed k olmak zere elinizdeki bu kitab n haz rlanmas nda eme i ge en herkese ankara barosu olarak te ekk rlerimizi sunar lar m za yararl olmas dile iyle,Sayg lar Sema AKSOYA nkara barosu Ba kan - IX -SUNU De erli Meslekta lar m, ankara barosu T ketici Haklar Kurulu olarak t keticileri bilin lendirmek.

9 Meslekta lar m za yararl olmak amac yla 2 y l boyunca panel, konferans, anket al mas , bas n a klamalar gibi bir ok faaliyet ger ekle tirdik Bu ba lamda 6502 say l T keticinin Korunmas Hakk ndaki Kanun un 28 May s 2014 tarihinde y r rl e girmesiyle uygulamaya y nelik ya anabilecek s k nt lar n z m noktas nda meslekta lar m za yararl olabilece ine inand m z bu al ma ger ekle ti-rilmi tir. ankara barosu T ketici Haklar Kurulu nun enerjisini d rmeden 2 y l boyunca ger ekle tirdi i al malar n z nde kurul yelerinin ayr ayr gayretlerini fedakarca hi esirgemeden sunmalar yatmaktad r.

10 Al malar m zda bizleri her zaman destekleyen ankara barosu Ba kan Avukat Sema Aksoy a, Ba kan Yard mc s Avukat Orhan im ek e , Sayma-n m z Avukat Sema G le U akhan a kurulumuz ad na te ekk r ederim. Yine kurulumuzun al malar nda bizleri yaln z b rakmayan kurul yesi de erli arkada lar ma, zellikle bu al maya katk sunan kurulumuzun ba kan yard mc lar Avukat dil Kayahan avdar ve Avukat mit Kara ba ta olmak zere kurul yelerimiz Avukat T lay K d k r c ye, Avukat Niyazi Ya ar a, Avukat Deniz Aksoy a, Avukat Efe Ak n a, Avukat i dem K l a, Avukat Murat pek e ayr ayr te ekk r ederim.


Related search queries