Example: quiz answers

TÜRK BORÇLAR KANUNU - Ankara Barosu

6098 SAYILI T RK BOR LAR KANUNU (818 SAYILI BOR LAR KANUNU LE KAR ILA TIRMALI)YAYINA HAZIRLAYANYRD. DO . DR. EMEL BADUR ANKAYA N VERS TES HUKUK FAK LTES Bas m Y l 2012 Ankara Barosu YAYINLARI Ankara Barosu Ba kanl , 2011T m haklar sakl d Barosu BA KANLI IAdliye Saray Kat: 5 S hhiye/ANKARATel : ( ) 416 72 00 Faks: ( ) 309 22 37 Barosu E T M VE K LT R MERKEZ Ihlamur Sk. No: 1 K z lay/ANKARATel : ( ) 416 72 00 Faks: ( ) 418 77 04 GRAF K TASARIMY asir KORKMAZ( Ankara Barosu )BASKIANKARA Barosu YAYINLARI LT R MERKEZ TASARIMASKIANKARA Barosu BA KANLI I(ABEM)A GBNKARA Barosu E T M VE KRAF K NDEK LER NS SAYILI TBK 818 SAYILI BK MADDE KAR ILA TIRMA SAYILI BK 6098 SAYILI TBK MADDE KAR ILA TIRMA RK BOR LAR KANUNUB R NC KISIMG enel H k mlerB R NC B L MBor li kisinin Kaynaklar ..3B R NC AYIRIM S zle meden Do an Bor li K NC AYIRIMHaks z Fiillerden Do an Bor li NC AYIRIMS ebepsiz Zenginle meden Do an Bor li K NC B L MBor li kisinin H k R NC AYIRIMBor lar n fas.

ANKARA BAROSU YAYINLARI © Ankara Barosu Ba _kanl 1 1, 2011 Tüm haklar 1 sakl 1d 1r. ANKARA BAROSU BA ^KANLI I Adliye Saray 1 Kat: 5 S 1hhiye/ANKARA Tel : (0.312) 416 72 00

Tags:

  Iklan, Ankara, Ankara barosu, Barosu, Ankara barosu ba, Ankara barosu ba kanli i

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of TÜRK BORÇLAR KANUNU - Ankara Barosu

1 6098 SAYILI T RK BOR LAR KANUNU (818 SAYILI BOR LAR KANUNU LE KAR ILA TIRMALI)YAYINA HAZIRLAYANYRD. DO . DR. EMEL BADUR ANKAYA N VERS TES HUKUK FAK LTES Bas m Y l 2012 Ankara Barosu YAYINLARI Ankara Barosu Ba kanl , 2011T m haklar sakl d Barosu BA KANLI IAdliye Saray Kat: 5 S hhiye/ANKARATel : ( ) 416 72 00 Faks: ( ) 309 22 37 Barosu E T M VE K LT R MERKEZ Ihlamur Sk. No: 1 K z lay/ANKARATel : ( ) 416 72 00 Faks: ( ) 418 77 04 GRAF K TASARIMY asir KORKMAZ( Ankara Barosu )BASKIANKARA Barosu YAYINLARI LT R MERKEZ TASARIMASKIANKARA Barosu BA KANLI I(ABEM)A GBNKARA Barosu E T M VE KRAF K NDEK LER NS SAYILI TBK 818 SAYILI BK MADDE KAR ILA TIRMA SAYILI BK 6098 SAYILI TBK MADDE KAR ILA TIRMA RK BOR LAR KANUNUB R NC KISIMG enel H k mlerB R NC B L MBor li kisinin Kaynaklar ..3B R NC AYIRIM S zle meden Do an Bor li K NC AYIRIMHaks z Fiillerden Do an Bor li NC AYIRIMS ebepsiz Zenginle meden Do an Bor li K NC B L MBor li kisinin H k R NC AYIRIMBor lar n fas.

2 38 K NC AYIRIMBor lar n fa Edilmemesinin Sonu lar ..50 NC AYIRIMBor li kilerinin nc Ki ilere NC B L M Bor lar n ve Bor li kilerinin Sona Ermesi, Zamana m ..60B R NC AYIRIMSona Erme K NC AYIRIMZ amana m ..66ID RD NC B L MBor li kilerinde zel R NC AYIRIMT esels K NC AYIRIMKo NC AYIRIMBa lanma Paras , Cayma Paras ve Ceza Ko NC B L MBor li kilerinde Taraf De i R NC AYIRIMA laca n K NC AYIRIMB orcun NC AYIRIMS zle menin Devri ve S zle meye Kat K NC KISIM zel Bor li kileriB R NC B L MSat S zle R NC AYIRIMG enel H k K NC AYIRIMTa n r Sat ..98 NC AYIRIMTa nmaz Sat ve Sat li kisi Do uran RD NC AYIRIMBaz Sat T K NC B L MMal De i im S zle NC B L MBa lama S zle RD NC B L MKira S zle R NC AYIRIMG enel H k K NC AYIRIMK onut ve at l yeri Kiralar.

3 156 NC AYIRIM r n Kiras ..162BE NC B L M d n S zle R NC AYIRIMK ullan m d nc ..172 K NC AYIRIMT ketim d nc ..174 ALTINCI B L MHizmet S zle R NC AYIRIMG enel Hizmet S zle K NC AYIRIMP azarlamac l k S zle NC AYIRIMEvde Hizmet S zle NC B L MEser S zle Z NC B L MYay m S zle B L MVek let li R NC AYIRIMVek let S zle K NC AYIRIMK redi Mektubu ve Kredi NC AYIRIMS imsarl k S zle B L MVek letsiz g R NC B L MKomisyon S zle K NC B L MTicari Temsilciler, Ticari Vekiller ve Di er Tacir Yard mc lar ..243ON NC B L RD RC B L MSaklama S zle NC B L MKefalet S zle B L MKumar ve NC B L M m r Boyu Gelir ve l nceye Kadar Bakma S zle R NC AYIRIM m r Boyu Gelir S zle K NC AYIRIM l nceye Kadar Bakma S zle Z NC B L MAdi Ortakl k S zle RK BOR LAR KANUNUN Y R RL L VEUYGULAMA EKL HAKKINDA KANUNB R NC B L MGenel H k K NC B L MDi er H k NS ZCumhuriyet'in kurulu y llar nda hukuk devrimimizin temelini olu turan Meden Kanun ve Bor lar KANUNU y r rl e girdi i 1926 y l ndan bu yana, nemli say lacak hi bir de i ikli e u ramadan, arkalar nda b y k bir birikim b rakarak 80-85 y l y r rl kte kald Ocak 2002 tarihinde y r rl e giren T rk Meden KANUNU 'nun (TMK) tamamlay c bir par as ya da onun be inci kitab olan T rk Bor lar KANUNU (TBK)

4 Tarihinde kabul edilmi ve y r rl e giri tarihi olarak saptanm t y r rl kte bulunan Bor lar KANUNU 544 madde olmas na kar n, T rk Bor lar KANUNU 649 maddeden olu maktad 100'e yak n maddenin kimi de i iklik, kimi yeni madde, kimi ilave maddedir. 6570 say l Gayrimenkul Kiralar Hakk nda Kanun un, T rk Bor lar KANUNU i ine al nd n g z n ne al rsak, y r rl kten kalkacak yasaya nazaran, de i en, ilave ve yeni nitelikli madde say s 85 civar ndad y l y r rl kte kalan bir yasada 85 madde civar nda de i iklik, ger ekte de i ikli e u rayan yasan n kan m zca iyi ya da m kemmel bir yasa olmas n n kan t d r. Kaynak Yasa'n n tarihi s re i indeki geli imini inceledi imizde ne denli bir eme in r n oldu u tart mas zd r. Bu kayna bilim d yakla mlarla kurutmak istemezseniz, de i en gereksinimlere ak lc z mler retmeniz her zaman olanakl d r.

5 Hi ku kusuz Bor lar KANUNU 'nun sistemati ini de i tirmeden haz rlanan T rk Bor lar KANUNU 'nun en nemli zelli i dilinin sadele tirilmesi ya da t rk ele tirilmesidir. De i ikliklerin ve yeni d zenlemelerin lehinde ve aleyhinde g r ler ileri s rmek m mk nd Baromuz'un de i en yasalar i in yapt e itim ve tan t m al malar her t rl takdirin zerindedir. Birey ve toplum a s ndan b y k nem ta yan Bor lar Hukuku'nun objektif kurallar n i eren Bor lar KANUNU ile T rk Bor lar KANUNU 'nun bir arada yay mlanmas n n meslekta lar m z a s ndan sa layaca yarar tart mas zd r. Baromuzu kutlarken, eme i ge en herkese te ekk rlerimizi sunmak, edas gereken bir bor tur. Ankara , Aral k 2011 Av. Prof. Dr. Erzan Erzurumluo luV6098 SAYILI TBK - 818 SAYILI BK MADDE KAR ILA TIRMA TABLOSU 6098 SAYILI TBK 818 SAYILI BK 6098 SAYILI TBK 818 SAYILI BK 6098 SAYILI TBK 818 SAYILI BK 1 1 47 39 93 77 2 2 48 40 94 78 3 3 49 41 95 79 4 4 50 42 96 80 5 5 51 43 97 81 6 6 52 44 98 82 7 - 53 45 99 83 8 7 54 46/1 100 84 9 8 55 - 101 85 10 9 56 47 102 86 11 10 57 48 103 87 12 11 58 49 104 88 13 12 59 54/2 105 89 14 13 60 - 106 90 15 14 61 50; 51/1 107 91 16 15 62 50/1.

6 51/2 108 92 17 16 63 - 109 93 18 17 64 52 110 94 19 18 65 54/1 111 95 20 - 66 55 112 96 21 - 67 56 113 97 22 - 68 57 114 98 23 - 69 58 115 99 24 - 70 59 116 100 25 - 71 - 117 101 26 19/1 72 60 118 102 27 20 73 - 119 102 28 21 74 53 120 103 29 22 75 46/2 121 104 30 23 76 - 122 105 31 24 77 61 123 106/1 32 24/2 78 62 124 107 33 27 79 63 125 106/2; 108 34 25 80 64 126 - 35 26 81 65 127 109 36 28 82 66 128 110 37 29 83 67 129 111 38 30 84 68 130 112 39 31 85 69 131 113 40 32 86 70 132 - 41 33 87 71 133 114 42 34 88 72 134 115 43 35 89 73 135 116 44 36 90 74 136 117 45 37 91 75 137 - 46 38 92 76 138 - VI 6098 SAYILI TBK 818 SAYILI BK 6098 SAYILI TBK 818 SAYILI BK 6098 SAYILI TBK 818 SAYILI BK 139 118 185 164 231 207 140 119 186 165 232 208 141 120 187 166 233 209 142 121 188 167 234 210 143 122 189 168/1,3 235 211 144 123 190 168/2 236 212 145 124 191 169.

7 171/2 237 213 146 125 192 170 238 - 147 126 193 171/1 239 - 148 127 194 172 240 - 149 128 195 173 241 - 150 129 196 174 242 - 151 130 197 175 243 214 152 131 198 176 244 215 153 132 199 177 245 216 154 133 200 178 246 217 155 134 201 - 247 - 156 135 202 179 248 218 157 136 203 180 249 - 158 137 204 181 250 219 159 138 205 - 251 220 160 139 206 - 252 221 161 140 207 182 253 - 162 141 208 183 254 - 163 142 209 184 255 - 164 143 210 256 - 165 144 211 185; 186 257 - 166 145 212 187 258 - 167 146 213 188 259 222; 224 168 147 214 189 260 223/2 169 148 215 190 261 - 170 149 216 191 262 - 171 150 217 192 263 - 172 151 218 193 264 - 173 152 219 194 265 - 174 153 220 195 266 - 175 154 221 196 267 - 176 155 222 197 268 - 177 156/1, 2 223 198 269 - 178 156/3 224 199 270 - 179 158 225 200 271 - 180 159 226 201 272 - 181 160 227 202.

8 203 273 - 182 161 228 204 274 - 183162229205275225184163230206276227 VII6098 SAYILI TBK818 SAYILI BK6098 SAYILI TBK818 SAYILI BK6098 SAYILI TBK818 SAYILI BK277228323259/1370290278229324252/1, 2371291279231325252/2372292280230326-373 293281 226 327 263 374 294 282 - 328 262 375 295 283 232 329 262/2/1,2 376 296 284 233 330 262/2/3 377 297 285 234 331 264 378 298 286 235 332 261 379 299 287 236 333 265 380 300 288 238 334 266 381 301 289 237 335 - 382 302 290 240 336 267 383 303 291 240; 241 337 268 384 304 292 242 338 269 385 305 293 239 339 - 386 306 294 243 340 - 387 307 295 244 341 258/2 388 308 296 245 342 - 389 309 297 246 343 - 390 310 298 247 344 - 391 311 299 248 345 - 392 312 300 - 346 - 393 313 301 249/1 347 - 394 314 302 258/1 348 - 395 320/1 303 258/2 349 - 396 321/1 350 - 397 - 304 249/2,3; 250; 251/2 351 - 398 329 305 249/2,3; 250 352 - 399 - 306 250 353 - 400 321/2 307 249/2; 250/1 354 - 401 323/1; 337/1 308 250/2 355 - 402 329 309 253 356 - 403 323/2,3 310 254/1, 3 357 270 404 - 311 - 358 - 405 - 312 255 359 271 406 326; 327 313 - 360 272/1 407 333 314 257/1 361 273 408 325 315 260 362 281/1,2.

9 288/1 409 328 316 256/1, 2 363 282 410 - 317 258/2 364 278 411 324 318 256/3 365 279 412 - 319 251/1 366 284 413 331 320 251/1 367 287 414 - 321 - 368 285 415 - 322 259 369 286 416 - VIII 6098 SAYILI TBK818 SAYILI BK 6098 SAYILI TBK818 SAYILI BK 6098 SAYILI TBK818 SAYILI BK417 332 463 - 509 393418 337 464 - 510 394419 - 465 - 511 395420 - 466 - 512 396421 334 467 - 513 397422 - 468 - 514 398423 - 469 - 515 399424 - 470 355 516 400425 - 471 356 517 401426 335 472 357 518 402427 336 473 358 519 403428 - 474 359 520 404429 - 475 360 521 405430 338, 339 476 361 522 406431 340/1 477 362 523 407432 340/2,3; 341 478 363 524 408433 342 479 364 525 409434 - 480 365 526 410435 344 481 366 527 411436 346 482 367 528 412437 345 483 368 529 413438 - 484 369 530 414439 - 485 370 531 415440 347/1 486 371 532 416441 347/2, 3 487 372 533 417442 - 488 - 534 418443 - 489 373 535 419444 348 490 374 536 420445 349 491 375 537 421446 351 492 376 538 422447 352 493 377 539 423448 - 494 378 540 424449 - 495 379 541 425450 - 496 380 542 426451 - 497 381 543 427452 - 498 382 544 428453 - 499 383 545 429454 - 500 384 546 430455 - 501 385 547 449456 - 502 386 548 450457 - 503 387 549 451458 - 504 388 550 452459 - 505 389 551 453/1.

10 2460-506390552453/3461-507391553455462-5 08392554456 IX 6098 SAYILI TBK 818 SAYILI BK 6098 SAYILI TBK 818 SAYILI BK 6098 SAYILI TBK 818 SAYILI BK 555 457 587 488 619 519 556 458 588 489 620 520 557 459 589 490 621 521 558 460 590 491 622 522 559 461 591 497 623 523 560 462 592 499; 500 624 524 561 463 593 501 625 525 562 464 594 502 626 526 563 465 595 503 627 527 564 466 596 496 628 528 565 467 597 498 629 529 566 468 598 492 630 530 567 469 599 - 631 531 568 470 600 493 632 532 569 471 601 494 633 - 570 472 602 495 634 - 571 473 603 - 635 - 572 474 604 504 636 - 573 475 605 505 637 533 574 476 606 506 638 534 575 477 607 507 639 535 576 478 608 508 640 536 577 479 609 509 641 537 578 480 610 510 642 538 579 481 611 511 643 539 580 482 612 512 644 540 581 483 613 513645541 582 485 614 514 646 544 583 484 615 515 647 - 584 - 616 516 648 542 585 486 617 517 649 543 586487618518 X 818 SAYILI BK - 6098 SAYILI TBKMADDE KAR ILA