Example: biology

AVUKATLAR İÇİN TÜKETİCİ HUKUKU REHBERİ - …

AVUKATLAR NT KET C HUKUKU REHBER ankara barosu T KET C HAKLARI KURULUA nkara 2012 AVUKATLAR in- 2 -ISBN 978-605-5316-30-3An l Matbaac l k Ltd. ti. zveren Sk. No:13/A K z lay / ANKARATel: ( ) 229 37 41 Faks: ( ) 229 37 42T ketici HUKUKU Rehberi- 3 - N S ZGen bir hukuk dal olan T ketici HUKUKU , t ketici bilincinin artmas n n yan s ra medyan n da etkisi ile giderek yayg nla maktad r. Sadece baz Hukuk Fak ltelerinde se imlik ders olarak yer verilen bu alana ilginin artmas AVUKATLAR n da gelen talepler do rultusunda T ketici Hukukuna daha ok y nelmelerine sebep olmaktad r. T ketici Haklar Kurulumuz, meslekta lar m z n yapacaklar ak malarda ellerinin alt nda bulundurup yararlanabilecekleri bir kayna a ihtiya oldu unu g rerek bu rehberi haz rlad.

avukatlar İÇİn tÜketİcİ hukuku rehberİ ankara barosu tÜketİcİ haklari kurulu ankara 2012

Tags:

  Ankara, Ankara barosu, Barosu

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of AVUKATLAR İÇİN TÜKETİCİ HUKUKU REHBERİ - …

1 AVUKATLAR NT KET C HUKUKU REHBER ankara barosu T KET C HAKLARI KURULUA nkara 2012 AVUKATLAR in- 2 -ISBN 978-605-5316-30-3An l Matbaac l k Ltd. ti. zveren Sk. No:13/A K z lay / ANKARATel: ( ) 229 37 41 Faks: ( ) 229 37 42T ketici HUKUKU Rehberi- 3 - N S ZGen bir hukuk dal olan T ketici HUKUKU , t ketici bilincinin artmas n n yan s ra medyan n da etkisi ile giderek yayg nla maktad r. Sadece baz Hukuk Fak ltelerinde se imlik ders olarak yer verilen bu alana ilginin artmas AVUKATLAR n da gelen talepler do rultusunda T ketici Hukukuna daha ok y nelmelerine sebep olmaktad r. T ketici Haklar Kurulumuz, meslekta lar m z n yapacaklar ak malarda ellerinin alt nda bulundurup yararlanabilecekleri bir kayna a ihtiya oldu unu g rerek bu rehberi haz rlad.

2 Rehberde, 4077 say l T keticinin Korunmas Hakk nda Kanunun sistemati i takip edilmi tir. Bu er evede nce kavramlar hakk nda a klamalara yer verilmi , devam na da konuya ili kin i tihatlar eklenmi al ma ankara barosu T ketici Haklar Kurulu yeleri Av. Nuray OVACIK, Av. Nehir Miray BED K, Av. Murat PEK, Av. Bur in Tarkan S ZER, Av. zge TEKE, Av. Rabia zlem ORHUN ve Av. Arzu D R CAN n katk lar ile haz rland . Yo un i tempolar i inde zamanlar n ay r p, emek veren meslekta lar m za ve bu rehberin bas m nda e siz katk sunan T ketici HUKUKU Kurulu Koordinat r , Baromuz Y netim Ku-rulu yesi Av. Orhan M EK e ayr ayr te ekk r meslekta lar m za yararl olmas dile Metin FEYZ O LU ankara barosu Ba kan AVUKATLAR in- 4 -T ketici HUKUKU Rehberi- 5 - NDEK LER ns.

3 34077 Say l Kanunun Amac Av. Nuray Ovac k ..74077 Say l Kanundaki Temel Tan mlar Av. Nuray Ovac k ..9Ay pl Mal Av. Nuray Ovac k ..18 Ay pl Hizmet Av. Nuray Ovac k ..25 S zle medeki Haks z artlar Av. Murat pek ..49 Taksitle Sat lar Av. Rabia zlem Orhun ..62 Devre Tatil S zle mesi Av. zge Teke ..70 Paket tur S zle meleri Av. zge Teke ..77 Kampanyal Sat lar Av. Rabia zlem Orhun ..85 Kap dan Sat lar Av. Nehir Miray Bed k ..96 Mesafeli S zle meler Av. Arzu Dirican ..105T ketici Kredileri Av. Bur in Tarkan S zer ..118 Kredi Kartlar Av. Bur in Tarkan S zer ..124S reli Yay nlar Av. Murat pek ..130 Abonelik S zle meleri Av. Arzu Dirican ..132 Fiyat Etiketi Av. Murat pek ..152 Garanti Belgesi Av. Murat pek ..154 Tan tma ve Kullanma K lavuzu Av.

4 Murat pek ..159 Sat Sonras Hizmetler Av. Murat pek ..160T ketici Sorunlar Hakem Heyetleri Av. Nuray Ovac k ..169T ketici Mahkemeleri Av. zge Teke ..181 retimin, Sat n Durdurulmas ve Mal n Toplat lmas Av. Murat pek ..185 Olduklar ndan Farkl G r nen Mallar Av. Murat pek ..186 4077 Say l Kanun Kapsam ndaki Ceza H k mleri Av. Murat pek ..187 Cezalarda Yetki-Usul ve tiraz Av. Murat pek ..1914077 Say l Kanuna G re Denetim Av. Murat pek ..192 AVUKATLAR in- 6 -T ketici HUKUKU Rehberi- 7 -4077 SAYILI T KET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN AMACIMADDE 1- Bu Kanun amac , kamu yarar na uygun olarak t keticinin sa l k ve g venli i ile ekonomik karlar n koruyucu, ayd nlat c , e itici, zararlar n tazmin edici, evresel tehlikelerden korunmas n sa lay c nlemleri almak ve t keticilerin kendilerini koruyucu giri imlerini zendirmek ve bu konudaki politikalar n olu turulmas nda g n ll rg tlenmeleri te vik etmeye ili kin hususlar d zenlemektir.

5 Serbest piyasa ekonomisi, ekonomik ve sosyal alanlardaki geli meler, g l sat c lar kar s nda daha zay f durumda olan t keticilerin bilin lendirilmesi, korunmas ve rg tlenmesi gere ini ortaya kartm t r. T ketici haklar alan nda d nyada ya anan geli meler sonucunda 1985 y l nda AT Konseyi sekiz evrensel t ketici hakk n kabul ve ilan etmi tir. Bunlar:1-Temel gereksinimlerin kar lanmas hakk .2-G venlik ve g ven duyma hakk . 3-Mal ve hizmetleri serbest e se me hakk .4-Bilgi edinme hakk .5-E itilme hakk .6-Tazmin hakk .7-Temsil hakk .8-Sa l kl bir evreye sahip olma hakk . lkeler i hukuklar nda bu temel haklar g venceye almaya y nelik yasal d zenlemeler yapm lard r. T rk Hukukunda da ncelikle Anayasal d zenleme yap lm ve TC Anayasas n n 72.

6 Maddesi ile devlete t keticileri koruyucu ve ayd nlat c tedbirleri almak, t keticilerin kendilerini koruyucu giri imlerini te vik etmek g revi verilmi tir. Hem evrensel t ketici haklar n n i hukukta yasal d zenleme ile g venceye al nmas hem de Anayasa ile verilen g revin yerine getirilmesi amac ile 4077 say l T keticinin Korunmas Hakk nda Kanun haz rlanm ve 1. maddesinde temel t ketici AVUKATLAR in- 8 -haklar n n ger ekle tirilmesinin Kanunun amac oldu u belirtilmi tir. 1995 y l nda kar lan Kanunda, tarihli 4822 say l kanun ile k kl de i iklikler yap lm t r. 4077 Say l Kanunun Kapsam MADDE 2- Bu Kanun 1. maddede belirtilen ama larla mal ve hizmet piyasalar nda t keticinin taraflardan birini olu turdu u her t rl t ketici i lemini kapsar.

7 Maddedeki t ketici i lemi kavram 4822 say l kanun ile getirilmi tir. Kanunun ilk eklinde hukuki i lem tabiri bulunmakta idi. Bu de i iklik Kanunun amac na uygun olmu olaya T ketici Yasas n n uygulanmas i in i lemin 4077 Say l Kanun kapsam nda olmas ve bir yan nda t keticinin bulunmas gerekir. Taraflardan birisi t ketici de il ise, uyu mazl k genel mahkemenin g revine girer. rne in; bir cep telefonunun reticiden bayiye sat ile ilgili uyu mazl k genel h k mlere tabi iken, ayn telefonun bayiden t keticiye sat 4077 Say l Kanun kapsam ndad r. T ketici HUKUKU Rehberi- 9 -TEMEL TANIMLARMADDE 3a) Mal: Al veri e konu olan ta n r e yay , konut ve tatil ama l ta nmaz mallar ve elektronik ortamda kullan lmak zere haz rlanan yaz l m, ses, g r nt ve benzeri gayri maddi mallar ifade eder.

8 Para ile sat a konu olan ta n r e yalar mald r. Al veri e konu olduklar i in pet shoplardan al nan ev hayvanlar , binek atlar da mal kapsam ndad r. Mevcut Yarg tay uygulamas na g re; sipari ile yap lan mallara ili kin s zle meler BK 355. maddesi kapsam nda eser s zle mesi olarak de erlendirilmekte ve bunlara ili kin uyu mazl klar zmekle genel Mahkemelerin g revli oldu u kabul edilmektedir. rne in haz r bir koltuk tak m sat 4077 Say l Kanun kapsam nda kabul edilirken, sipari ile koltuk tak m yapt r lmas eser s zle mesi olarak de erlendirilmektedir. Bu uygulamaya g re; Konut amac ile sat n al nan ev, T ketici Yasas kapsam nda iken, bu eve pvc pencere ya da dolap yapt r lmas BK 355. maddesine g re eser s zle mesidir.

9 T keticiyi 4077 Say l Kanunun korumas ndan mahrum b rakarak aleyhe sonu lar do uran bu durum haz rlanan yasa tasar s nda z lmektedir. Ancak, bu de i iklik hen z yasala mam t r. Mal nihai t ketime y nelik olarak edinilmi olmal d r. Baraj, liman veya otoyollar nihai t ketime y nelik olarak edinilemeyece inden 4077 Say l Kanun kapsam nda mal say ) Hizmet: Bir cret veya menfaat kar l nda yap lan mal sa lama d ndaki her t rl faaliyeti ifade eder. rne in; dershaneden ders almak, ASK ye su abonesi olmak, kuru temizleme yapt rmak, otelde konaklamak, lokantada yemek yemek hizmet al m d r ve Yasa kapsam ndad r. c) T ketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan ama larla edinen, kullanan veya yararlanan ger ek veya t zel ki iyi ifade eder.

10 AVUKATLAR in- 10 -T ketici ger ek ya da t zel ki i olabilir. irketler maddedeki t zel ki iler kavram na girmez. irketlerin faaliyet konular ticari oldu undan t ketici say lmazlar. Maddedeki t zel ki iler sosyal yard mla ma ama l dernekler, vak flar ve cemiyetlerdir. K z lay, ocuk Esirgeme Kurumu, Mehmet ik Vakf t zel ki ili e sahip t keticilerdir. Ger ek ya da t zel ki i mal ticari veya mesleki ama la edinmemi olmal d r. rne in bir avukat evde ki isel kullan m i in ald bilgisayara ili kin uyu mazl k bak m ndan t ketici say ld halde, b rosunda kullanmak zere sat n ald bilgisayar i in t ketici kabul edilmez. Sadece sat n alan de il, kullanan ya da yararlanan ki i de t ketici say l r. rne in; e inin hediye etti i cep telefonunu kullanan di er e t keticidir.


Related search queries