Example: air traffic controller

Matematika DMPV2016 2kl - nec.lt

DIAGNOSTINIS MOKYMOSI PASIEKIM VERTINIMASMATEMATIKA2016 Vardas, Pavard _____Klas _____NACIONALINIS EGZAMIN CENTRASM okinio kodas2 klas MATEMATIKA31 Kuris skai ius yra tarp 26 ir 28?2628 2 Para yk skai i , 4 vienetais ma esn u :_____ 2 klas MATEMATIKA43 Kuri fi g ra pavaizduota? Apibrauk raid .a Tr i k a mp i sb Apskritimasc Sta iakampisd Kvadratas 4 Domas tur jo 8 . 2 atidav sesei. Kiek liko Domui?Atsakymas:_____ 2 klas MATEMATIKA55 Rasa prip t 3 balionus, o jos t tis 2 balionais daugiau. Kiek balion prip t t tis?Atsakymas:_____ 6 Apskai - 40 = 2 klas MATEMATIKA67 Nubrai yk trikamp . 8 Apskai + 8 = 2 klas MATEMATIKA79 Para yk, kiek yra de im i ir vienet . De imtys Vienetai 10 Apskai - 12 = 2 klas MATEMATIKA82432+11 Apskai iuok. 12 Para yk veiksm , kuris pavaizduotas iuo pie iniu. 2 klas MATEMATIKA913 Viename rinkinyje yra 6 puodeliai.

2 klasė MATEMATIKA 4 3 Kuri fi gūra pavaizduota? Apibrauk raidę. a Trikampis b Apskritimas c Stačiakampis d Kvadratas 4 Domas turėjo 8 . 2 atidavė sesei.

Tags:

  Matematika

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Matematika DMPV2016 2kl - nec.lt

1 DIAGNOSTINIS MOKYMOSI PASIEKIM VERTINIMASMATEMATIKA2016 Vardas, Pavard _____Klas _____NACIONALINIS EGZAMIN CENTRASM okinio kodas2 klas MATEMATIKA31 Kuris skai ius yra tarp 26 ir 28?2628 2 Para yk skai i , 4 vienetais ma esn u :_____ 2 klas MATEMATIKA43 Kuri fi g ra pavaizduota? Apibrauk raid .a Tr i k a mp i sb Apskritimasc Sta iakampisd Kvadratas 4 Domas tur jo 8 . 2 atidav sesei. Kiek liko Domui?Atsakymas:_____ 2 klas MATEMATIKA55 Rasa prip t 3 balionus, o jos t tis 2 balionais daugiau. Kiek balion prip t t tis?Atsakymas:_____ 6 Apskai - 40 = 2 klas MATEMATIKA67 Nubrai yk trikamp . 8 Apskai + 8 = 2 klas MATEMATIKA79 Para yk, kiek yra de im i ir vienet . De imtys Vienetai 10 Apskai - 12 = 2 klas MATEMATIKA82432+11 Apskai iuok. 12 Para yk veiksm , kuris pavaizduotas iuo pie iniu. 2 klas MATEMATIKA913 Viename rinkinyje yra 6 puodeliai.

2 Kiek puodeli yra 3 rinkiniuose?Atsakymas:_____ 14K pamatuosi iuo prietaisu? Apibrauk raid .Mas Ilg Temperat r Laik ABCD 2 klas MATEMATIKA1015 Kuri nelygyb teisinga. Apibrauk raid .6 < 54 > 68 > 93 < 5 ABCD 16 Pirmokai skai iavo, kokias spalvas labiausiai m gsta. Gautus duomenis pavaizdavo stulpeline spalvas m gsta vienodas skai ius vaik ? Atsakymas:_____ diagramos duomenimis baik pildyti lentel .Spalva aliaM lynaRaudonaOran in Mokini skai ius557 2 klas MATEMATIKA1117 Kiek moni stovi visose trijose eil se?Atsakymas:_____ 18 ra yk du skai ius, kuriuos sud j s gausi skai i 102 klas MATEMATIKA1219 Apskai 2 = 20 Kiek kilogram sveria abi pintin s obuoli ?Atsakymas:_____kg 5 kg4 kg2 klas MATEMATIKA1321 Keliais kilogramais Fija lengvesn u Din ?Atsakymas:_____kg 22 langel ra yk enkl +, -, arba :, kad lygyb b t 3 = 15 Fija - 3 kgDina - 35 kg2 klas MATEMATIKA1423 Pavaizduok termometre 10 laipsni ilumos.

3 24 Skai iai sura yti tam tikra tvarka. ra yk tr kstam skai i .9, 12, 15, 18, .., 24, 27. 2 klas MATEMATIKA1525 Kiek d i tr ksta, kad ma inos priekaba b t pilna?Atsakymas:_____ 26 Kuri nelygyb teisinga? Apibrauk raid .9 + 3 > 128 - 3 > 129 + 5 > 127 - 5 > 12 ABCD 2 klas MATEMATIKA1627 Kokiu veiksmu patikrinsi, ar teisingai apskai iuotas veiksmas? 28 Nustatyk, kuris eimos narys auk tesnis u dukr , bet emesnis u t t .Apibrauk raid . 8 - 2 = 6 ABCD2 klas MATEMATIKA1729 Apibrauk du skai ius, kuriuose skaitmuo 4 rei kia vienetus? 30 Ses su broliu skai iavo namo langus. Ses para :2 + 2 + 2 = 6 Brolis u ra daugybos veiksmu. Kok veiksm u ra brolis?Atsakymas:_____ 403494432 klas MATEMATIKA1831 Varlyt nupie ta langelyje langelyje yra drugelis?Atsakymas:_____ 32 langel ra yk u dengt skai i .17 - = 12 2 klas MATEMATIKA1933 Sura yk skai ius 14, 41, 44, 40 nuo did iausio iki ma 34 Nupie k, kaip tur t atrodyti paskutin fi g ra.

4 2 klas MATEMATIKA2035Mo iut trijose lysv se pasodino po 10 bra ki daig , o ketvirtoje lysv je - 5 bra ki daigus. Kiek bra ki daig pasodino i viso? Para yk sprendim .Atsakymas:_____ 36 Nubr k 6 cm atkarp . 2 klas MATEMATIKA2137 Apskai m 60 cm1 m 30 cm- 38 Petras i vielos lankst trikamp , kurio visos kra tin s lygios. Vienos kra tin s ilgis 10 cm. Kiek centimetr vielos sunaudojo trikampiui i lankstyti?Atsakymas:_____cm 2 klas MATEMATIKA2239 Trys draugai suvalg po 6 rie utus. Pintin je dar liko 4 rie utai. Kokius veiksmus reik t atlikti, norint apskai iuoti, kiek rie ut pintin je buvo i prad i ? Apibrauk raid .A3 + 6 4B3 + 6 + 4C3 6 + 4D3 6 - 4 40 Nupie k rodykles, kad laikrodis rodyt 10 valand . I SAKYK SAVO NUOMON APIE ATLIKTAS U DUOTISP abrauk, kas u duotys tau patiko?Ar u teko laiko?Ar buvo lengva visk atlikti?Ta i pNeTa i pNeTa i pNeNacionalinis egzamin centras M.

5 Katkaus g. 44, 09217 Vilnius


Related search queries