Example: stock market

Nacrt zakona o porezu na imovinu i poreza na …

Z A K O No porezu na imovinu i porezu na naslije e i poklon novembar 2008. godine Nacrt Na osnovu lana . stav 11. b) i f) odjeljka A poglavlja V Ustava Unsko-sanskog kantona pre i eni tekst ( Slu beni glasnik Unsko-sanskog kantona broj:1/04, 11/04), Skup tina Unsko-sanskog kantona, na ____sjednici, odr anoj dana _____, donosi ZAKON o porezu na imovinu i porezu na naslije e i poklon DIO PRVI - OP E ODREDBE !lan 1. (Predmet) Ovim zakonom ure/uje se porez na imovinu i porez na naslije/e i poklon (u daljem tekstu: porez) na podru ju Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), koji pla aju fizi ka i pravna lica, postupak za utvr/ivanje i naplatu, kao i postupak za povrat poreza .

c) invalidno lice na putni ki automobil koji je nabavljen uz porezne olakšice i osloba/anja, d) obrazovna, zdravstvena, penzijska, nau na, kulturna, vjerska, humanitarna i sportska

Tags:

  Zakona, Porezu, Zakona o porezu na

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Nacrt zakona o porezu na imovinu i poreza na …

1 Z A K O No porezu na imovinu i porezu na naslije e i poklon novembar 2008. godine Nacrt Na osnovu lana . stav 11. b) i f) odjeljka A poglavlja V Ustava Unsko-sanskog kantona pre i eni tekst ( Slu beni glasnik Unsko-sanskog kantona broj:1/04, 11/04), Skup tina Unsko-sanskog kantona, na ____sjednici, odr anoj dana _____, donosi ZAKON o porezu na imovinu i porezu na naslije e i poklon DIO PRVI - OP E ODREDBE !lan 1. (Predmet) Ovim zakonom ure/uje se porez na imovinu i porez na naslije/e i poklon (u daljem tekstu: porez) na podru ju Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), koji pla aju fizi ka i pravna lica, postupak za utvr/ivanje i naplatu, kao i postupak za povrat poreza .

2 !lan 2. (Vrste poreza ) Ovim zakonom se propisuju slijede i porezi: a) porez na imovinu , b) porez na naslije/e i poklon. !lan 3. (Raspored prihoda) Porezi utvr/eni ovim Zakonom upla uju se na depozitni ra un za javne prihode Unsko-sanskog kantona, a raspodjela se vr i u skladu sa posebnim Zakonom. DIO DRUGI POREZ NA imovinu !lan 4. (Obveznici poreza na imovinu ) (1) Porez na imovinu pla aju fizi ko i pravno lice koji su vlasnici slijede e imovine: a) poslovnog prostora, koji se izdaje pod zakup, b) stambene zgrade ili stana koji se izdaju pod zakup, c) zgrade ili stana za odmor i rekreaciju d) gara e koja se ne koristi za vlastite potrebe.

3 E) putni kog automobila, osim taksi vozila, f) motocikla g) autobusa i teretnih motornih vozila s prikolicom i bez prikolice h) plovnog objekta preko 7 m du ine. (2) Obveznik poreza na imovinu je pravno i fizi ko lice koje je vlasnik ili korisnik slijede eimovine: a) stola u kazinu b) automata za igru na sre uc) automata za zabavne igre (3) Ako je imovina u vlasni tvu vi e lica svako od njih je obveznik poreza srazmjerno dijelu vlasni tva. !lan 5. (Na3in i visina pla4anja poreza na imovinu ) (1) Porez na imovinu pla a se godi nje u pau alnom iznosu i to: a) poslovni prostor koji se izdaje pod 2 KM /m/2 b) stambenu zgradu ili stan koji se izdaju pod 2 KM /m/2 c) zgradu ili stana za odmor i rekreaciju.

4 2 KM /m/2 d) gara u koja se ne koristi za vlastite 1 KM /m/2 e) putni ki automobil (osim taksi vozila): do 1600 kubika preko 1600 kubika 1) do 2 godine .. 50 KM 70 KM 2) od 2 do 5 godina ..35 KM 50 KM 3) od 5 do 10 godina ..25 KM 40 KM 4) preko 10 godina ..10 KM 20 KM f) za motocikl : 1) do 125 cm KM 2) preko 125 m KM g) autobusa i teretnih motornih vozila s prikolicom i bez KM h) plovnog objekta preko 7 m du 300 KM. l) stola u .. KM m) automata za igru na sre.

5 KM n) automata za zabavne ..300 KM !lan 6. (Osloba anje od pla4anja poreza na imovinu ) Porez na imovinu ne pla aju: a) Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton, op ina, kao i njihovi organi i institucije, b) strana dr ava pod uslovom reciprociteta, c) invalidno lice na putni ki automobil koji je nabavljen uz porezne olak ice i osloba/anja, d) obrazovna, zdravstvena, penzijska, nau na, kulturna, vjerska, humanitarna i sportska organizacija, udru enja i institucije, e) pravne i fizi ke osobe na naslje/enu i poklonjenu pokretnu imovinu ija vrijednost ne prelazi KM.

6 !lan 7. (Pla4anje poreza na imovinu pri promjeni vlasnika) Pri promjeni vlasnika imovine iz lana 4. ovog zakona u toku kalendarske godine, novi vlasnik ne pla a porez na imovinu ako je taj porez pla en od strane ranijeg vlasnika. !lan 8. (Razrez poreza na imovinu ) (1)Porez na imovinu razrezuje se unaprijed u godi njem iznosu za imovinu zate enu u vlasni tvu poreznog obveznika na dan 01. januara godine za koju se razrez vr i, a za imovinu ste enu u toku godine u visini koja srazmjerno odgovara vremenu od dana sticanja te imovine do kraja godine. (2) Porez na putni ki automobil i motocikl pla a se godi nje u pau alnom iznosu pri registraciji vozila.

7 (3) Bez dokaza o pla enom porezu na imovinu vozilo se ne mo e registrovati. !lan 9. (Obaveza dostavljanja podataka) Nadle ni organ koji vodi evidenciju o imovini iz lana 4. ovog zakona du an je dostaviti nadle noj Poreznoj ispostavi (u daljem tekstu: Porezna ispostava) podatke o vlasniku i njegovoj imovini. Organ nadle an za izdavanje odobrenja gradnje objekata du an je i da o izdanim odobrenjma mjese no obavje tavaju nadle nu Poreznu ispostavu na ijem podru ju se vr i gradnja i na ijem je podru ju prebivali te vlasnika. DIO TRE I POREZ NA NASLIJE<E I POKLON !

8 Lan 10. (Predmet pla4anja poreza ) (1) Porez na naslije/e i poklon pla a se na nekretninu koju nasljednik i poklonoprimac naslje/uje, primi na poklon ili stekne po drugoj osnovi bez naknade, kao i na pravo u ivanja, odnosno kori tenja na nekretninu koju fizi ko lice sti e na teritoriji Kantona na osnovu zakona o naslje/ivanju ( Slu beni list SR Bosne i Hercegovine , broj 7/80 i 15/80), odnosno ugovora. (2) Porez na naslije/e i poklon pla a se i na pokretnu stvar ako joj je pojedina na vrijednost ve a od ,00 KM. !lan 11. (Obveznik poreza ) (1) Obveznik poreza na naslije/e i poklon je fizi ko lice koje na teritoriji Kantona naslijedi ili primi na poklon imovinu na koju se pla a porez na naslije/e i poklon.

9 (2) Obveznik poreza na naslije/e i poklon je i lice koje naslijedi ili primi na poklon pravo u ivanja ili kori tenja nekretnine. !lan 12. (Pla4anje poreza uslijed odricanja od nasljedstva i poklona) Ako se nasljednik, odnosno poklonoprimac odrekne nasljedstva ili poklona ili ga ustupi, porez na naslije/e i poklon pla a lice kojem je nasljedstvo ili poklon pripalo, ili mu je ustupljeno. !lan 13. (Nastajanje obaveze pla4anja) (1) Obaveza pla anja poreza na naslije/eipoklon nastaje u trenutku pravosna nosti rje enja o naslje/ivanju, odnosno u trenutku prijema poklona.

10 (2) Poklon se smatra primljenim u trenutku potpisivanja ugovora o poklonu, a ako ugovor nije zaklju en, u trenutku kada je poklon primljen. !lan 14. (Nastanak obaveze uslijed optere4enosti nekretnine pravom u ivanja) Ako je naslije/ena ili na poklon primljena nepokretna imovina optere ena pravom u ivanja, obaveza nasljednika, odnosno poklonoprimaoca za pla anje poreza na naslije/e ipoklon nastaje po prestanku prava u ivanja. !lan 15. (Osnovica poreza ) (1) Osnovica poreza na naslije/e i poklon je tr i na vrijednost naslije/ene ili na poklon primljene imovine u trenutku nastanka porezne obaveze nakon odbitka dugova i tro kova koji terete imovinu na koju se pla a ovaj porez.


Related search queries