Example: quiz answers

Novosti koje donosi novi Zakon o porezu na …

3712/16 Aktualno Novosti koje donosi novi Zakon o porezu na dohodakMilivoj Friganovi , mag. lanku pi emo detaljnije o o ekivanim novinama koje e donijeti novi Zakon o porezu na sustav oporezivanja dohotka u RH-a, koji stupa na snagu od 1. sije nja 2017., ima sva obilje ja dvojnog ili dualnog dohotka pre-ma ko-jem je ukupan dohodak podijeljen na dva dijela. Prvi dio je nazvan godi njim dohotkom kojim se smatra ukupni dohodak od ne-samostalnog rada, samostalne djelatnosti (to su dohoci ostvareni od nesamostalnog i samostalnog rada) koji se oporezuju progresivnim stopama (24% i 36%) i koji se obra unava na temelju godi nje pore-zne prijave ili u posebnom postupku utvr ivanja godi njeg poreza na dohodak, dok je drugi dio nazvan kona nim dohotkom kojim se sma-tra svaki ispla eni pojedina ni iznos dohotka od imovine i imovinskih prava, kapitala i osiguranja i drugog dohotka koji se sma

38 12/16 Novosti koje donosi novi Zakon o porezu na dohodak Milivoj Friganović, mag. oec. Aktualno daljnjem tekstu: Prijedlog zakona), su bitne pa ih iznosimo u nastav-

Tags:

  Zakona, Porezu, O porezu na

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Novosti koje donosi novi Zakon o porezu na …

1 3712/16 Aktualno Novosti koje donosi novi Zakon o porezu na dohodakMilivoj Friganovi , mag. lanku pi emo detaljnije o o ekivanim novinama koje e donijeti novi Zakon o porezu na sustav oporezivanja dohotka u RH-a, koji stupa na snagu od 1. sije nja 2017., ima sva obilje ja dvojnog ili dualnog dohotka pre-ma ko-jem je ukupan dohodak podijeljen na dva dijela. Prvi dio je nazvan godi njim dohotkom kojim se smatra ukupni dohodak od ne-samostalnog rada, samostalne djelatnosti (to su dohoci ostvareni od nesamostalnog i samostalnog rada) koji se oporezuju progresivnim stopama (24% i 36%) i koji se obra unava na temelju godi nje pore-zne prijave ili u posebnom postupku utvr ivanja godi njeg poreza na dohodak, dok je drugi dio nazvan kona nim dohotkom kojim se sma-tra svaki ispla eni pojedina ni iznos dohotka od imovine i imovinskih prava, kapitala i osiguranja i drugog dohotka koji se smatra kona -nim (tu spadaju svi oblici drugog dohotka osim drugog dohotka po osnovi povrata doprinosa i drugi dohodak po osnovi razlike vrijedno-sti imovine i visine sredstava kojima je ste ena) koji se oporezuju po proporcijalnim stopama (12%, 24% i 36%)

2 I za koje porezni obveznik ne mo e podnijeti godi nju poreznu prijavu niti za te dohotke Porezna uprava provodi poseban postupak utvr ivanja godi njeg poreza na dohodak a niti se mogu priznati osobni osnovni osobni odbitak u iznosu ,00 kuna mjese -no primjenjuje se za sve primitke od nesamostalnog rada (pla a, mirovine i sl.) kao i progresivne stope 24% (do ,00 kuna mjese ne porezne osnovice) i 36% (za mjese nu poreznu osnovicu iznad ,00). Za umirovljenike i porezne obveznike koji imaju prebivali te i borave u potpomognutim podru jima I. skupine i Grada Vukovara tako obra unati predujam poreza na dohodak se umanjuje za 50%.

3 Osnovni osobni odbitak i osobni odbici za uzdr avanu djecu i uz-dr avane lanove u e obitelji je znatno su en ali e se te odredbe po eti primjenjivati od 1. sije nja an je prag do kojeg fizi ke osobe, koje obavljaju od samo-stalne djelatnosti, mogu pla ati porez na dohodak u pau alnom izno-su (u 2017. taj prag iznosi ,00 kuna a od 1. sije nja 2018. e biti ,00 kuna). Pau alno oporezivanje je omogu eno i tr-govcima i ugostiteljima to e sve biti propisano novim Pravilnikom o pau alnom oporezivanju samostalnih primici po osnovi drugog dohotka (drugi dohodak op enito npr. po osnovi ugovora o djelu koji ostvaruju umirovljenici, autorske naknade i naknade umjetnika) podlijegati e pla anju doprinosa i to po sni enim stopama, od 10% za mirovinsko osiguranje (odnosno 7,5% za I.)

4 Stup i 2,5% za II. stup za osiguranike II. stupa) iz osnovice i 7,5% za zdravstveno osiguranje na osnovicu. Dakle, uvo enjem ob-veze pla anja doprinosa na drugi dohodak pove ati e se ukupno porezno optere enje drugog dohotka. Jedino e se ukupni tro ak za isplatitelja za drugi dohodak op enito (po osnovi ugovora o djelu, primici po osnovi djelatnosti lanova skup tina i nadzornih odbora trgova kih dru tava, upravnih odbora, upravnih vije a i drugih njima odgovaraju ih tijela drugih pravnih osoba, lanova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu, primici po osnovi djelatnosti trgova kih putnika, agenata, akvizitera, portskih sudaca i delegata, tuma a, prevodi-telja, turisti kih djelatnika, konzultanata, sudskih vje taka te druge sli ne djelatnosti.

5 Primici po osnovi djelatnosti sporta a i sl.) koji je i prije podlijegao pla anju doprinose i to 20% za mirovinsko osi-guranje odnosno 15% za I. stup i 5% za drugi stup za osiguranike II. stupa i 15% za zdravstveno osiguranje, smanjiti a neto iznos pri-matelja drugog dohotka pove ati (naravno, to sve ovisi o dogovoru isplatitelja i primatelja drugog dohotka).O navedenom i mnogim drugim novostima pi emo u nastavku u nadi da Kona ni Prijedlog zakona o porezu na dohodak ne e do ivjeti neke bitne promjene ( to u dosada njoj praksi nije bio obi aj) do njegovog kona nog prihva anja od strane Hrvatskog sabora.

6 1. Koncepcija novog sustava oporezivanja dohotka od 1. sije nja 2017. Temeljne odredbe U odnosu na dosada nje odredbe zakona o porezu na dohodak koncepcijske izmjene novog sustava oporezivanja dohotka, koje se predla u u Kona nom prijedlogu zakona o porezu na dohodak (u 3812/16 Novosti koje donosi novi Zakon o porezu na dohodakMilivoj Friganovi , mag. tekstu: Prijedlog zakona ), su bitne pa ih iznosimo u nastav-ku. lancima 1. do 12. Prijedloga zakona obuhva ene su temeljne odredbe odnosno sljede a poglavlja: op e odredbe, definicija pojma poreznog obveznika, izvori dohotka, opseg porezne obveze, porezno razdoblje, primici koji se ne smatraju dohotkom, primici na koje se ne pla a porez na dohodak, osobna oslobo enja, op e odredbe o utvr ivanju dohotka su neznatno izmijenjene (ponekad samo nomo-tehni ki pobolj ane) ili su dodani propisani, potpuno novi lanci ili pojedine to ke pojedinog lanka, to u nastavku iznosimo: u poglavlju o pojmu poreznog obveznika ( lanak 2.)

7 St. 3. Prijedloga zakona ) propisano je da se predujam poreza na dohodak odnosno porez na dohodak nasljedniku utvr uje po istom izvoru dohotka koji se utvr ivao ostavitelju (ovaj stav je i prije bio prihva en u praksi Porezne uprave sukladno njenim mi ljenjima), dodano je novo poglavlje Opseg porezne obveze ( lanak 6. Prijedloga zakona ) koji po sadr aju nije nov ve je samo sa-dr ajno premje ten radi preglednosti u temeljne odredbe. To su op e poznate odredbe prema kojima oporezivi dohodak rezidenta ini dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala, dohodak od osiguranja i drugi do-hodak iz lanka 5.

8 zakona , koji rezident ostvari u tuzemstvu i u inozemstvu (na elo svjetskog dohotka), dok oporezivi dohodak nerezidenta ini oporezivi dohodak (iz lanka 5. Pri-jedloga zakona ), koji nerezident ostvari u tuzemstvu (na elo tuzemnog dohotka). u poglavlju o primicima koji se ne smatraju dohotkom ( la-nak 8. Prijedloga zakona ) propisuje se da se primicima koji se ne smatraju dohotkom, smatraju i: invalidnine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja prema zakonu kojim se ure uje mirovinsko osiguranje i zakonu kojim se ure uju prava hrvatskih branitelja iz Do-movinskog rata i lanova njihovih obitelji, jednokratni nov ani dodaci koji se ispla uju uz miro-vine na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske ili na temelju posebnog propisa, pomo i i potpore koje neprofitne organizacije ispla u-ju svim svojim lanovima pod istim uvjetima iz sredstava prikupljenih lanarinama koja nisu ostvarena obavljanjem djelatnosti koja podlije e obvezi pla anja poreza na dobit.

9 A temeljem statuta i odluka nadle nih tijela neprofitnih or-ganizacija, uz uvjet da se za ispla ene primitke ne tra i niti ne daje protu inidba odnosno da se ne radi o primicima iz lanka 5. Prijedloga zakona . u poglavlju o primicima na koje se ne pla a porez na do-hodak ( lanak 9. Prijedloga zakona ) propisuje se da se primicima na koje se ne pla a porez na dohodak smatraju i: primici biv ih radnika i nasljednika biv ih radnika po osno-vi naknada, potpora i nagrada koje ispla uje poslodavac i isplatitelj primitka odnosno pla e, a koje su dospjele na isplatu za vrijeme trajanja radnog odnosa ili je pravo na isplatu nastalo za vrijeme trajanja radnog odnosa do propi-sanih iznosa, potpore djetetu za kolovanje do 15.

10 Godine ivota od-nosno do zavr etka osnovno kolskog obrazovanja, koju poslodavac ispla uje djetetu umrlog radnika ili djetetu biv- eg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti, uz uvjet da biv i radnik ne ostvaruje primitke iz lanka 21. ovoga zakona , ukupno do propisanog iznosa, u poglavlju op e odredbe o utvr ivanju dohotka ( lanak 11. Prijedloga zakona ) propisuje se da: ako se porezni obveznik iz osobnih razloga odrekne tra bine po osnovi prodane robe ili obavljenih usluga koja bi u poreznomu razdoblju u kojemu se odrekao tra bine ili kasnijim poreznim razdobljima dovela do primitaka, tada se iznos tra bine utvr uje kao primitak u godini u kojoj je donesena odluka o odricanju od tra bine.


Related search queries