Example: dental hygienist

EK - resmigazete.gov.tr

EK DEPREM ETK S ALTINDA B NALARIN TASARIMI N ESASLAR NDEK LER B L M 1 GENEL H K MLER .. 1 KAPSAM .. 1 GENEL LKELER .. 2 ZEL KONULARDA TASARIM G ZET M VE KONTROL .. 2 Tan m .. 2 Kapsam .. 2 DENEYE DAYALI TASARIM .. 3 ATIF YAPILAN STANDART, Y NETMEL K VE/VEYA DOK MANLAR .. 3 B L M 2 DEPREM YER HAREKET .. 6 S MGELER .. 6 DEPREM TEHL KE HAR TALARI .. 6 DEPREM YER HAREKET D ZEYLER .. 7 Deprem Yer Hareketi D zeyi-1 (DD-1) .. 7 Deprem Yer Hareketi D zeyi-2 (DD-2) .. 7 Deprem Yer Hareketi D zeyi-3 (DD-3) .. 7 Deprem Yer Hareketi D zeyi-4 (DD-4) .. 7 STANDART DEPREM YER HAREKET SPEKTRUMLARI.

4.3. taŞiyici sİstemlerİn uygulama sinirlari, taŞiyici sİstem davraniŞ katsayilari ve dayanim fazlaliĞi katsayilari ..... 32

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of EK - resmigazete.gov.tr

1 EK DEPREM ETK S ALTINDA B NALARIN TASARIMI N ESASLAR NDEK LER B L M 1 GENEL H K MLER .. 1 KAPSAM .. 1 GENEL LKELER .. 2 ZEL KONULARDA TASARIM G ZET M VE KONTROL .. 2 Tan m .. 2 Kapsam .. 2 DENEYE DAYALI TASARIM .. 3 ATIF YAPILAN STANDART, Y NETMEL K VE/VEYA DOK MANLAR .. 3 B L M 2 DEPREM YER HAREKET .. 6 S MGELER .. 6 DEPREM TEHL KE HAR TALARI .. 6 DEPREM YER HAREKET D ZEYLER .. 7 Deprem Yer Hareketi D zeyi-1 (DD-1) .. 7 Deprem Yer Hareketi D zeyi-2 (DD-2) .. 7 Deprem Yer Hareketi D zeyi-3 (DD-3) .. 7 Deprem Yer Hareketi D zeyi-4 (DD-4) .. 7 STANDART DEPREM YER HAREKET SPEKTRUMLARI.

2 7 Tan m .. 7 Harita Spektral vme Katsay lar ve Tasar m Spektral vme Katsay lar .. 7 Yerel Zemin Etki Katsay lar .. 8 Yatay Elastik Tasar m Spektrumu .. 9 D ey Elastik Tasar m Spektrumu .. 10 SAHAYA ZEL DEPREM YER HAREKET SPEKTRUMU .. 11 Sahaya zel Elastik vme Spektrumu .. 11 Sahaya zel Zemin Davran Analizleri .. 11 ZAMAN TANIM ALANINDA DEPREM YER HAREKETLER N N TANIMLANMASI .. 11 Deprem Kay tlar n n Se 11 Deprem Kay tlar n n Basit l eklendirme Y ntemi ile l eklendirilmesi .. 12 Deprem Kay tlar n n Spektral Uyu um Sa lanacak ekilde D n t r lmesi.

3 12 B NALARA VME KAYIT ILARININ YERLE T R LMES .. 13 B L M 3 DEPREM ETK S ALTINDA B NALARIN DE ERLEND R LMES VE TASARIMI N GENEL ESASLAR .. 14 S MGELER .. 14 B NA KULLANIM SINIFLARI VE B NA NEM KATSAYILARI .. 15 Bina Kullan m S n flar .. 15 Bina nem Katsay lar .. 15 DEPREM TASARIM SINIFLARI .. 16 B NA Y KSEKL VE B NA Y KSEKL K SINIFLARI .. 16 Bina Taban ve Bina Y ksekli i .. 16 Bina Y kseklik S n flar .. 16 B NA PERFORMANS D ZEYLER .. 17 Kesintisiz Kullan m (KK) Performans D zeyi .. 17 S n rl Hasar (SH) Performans D zeyi .. 17 Kontroll Hasar (KH) Performans D zeyi.

4 17 G menin nlenmesi (G ) Performans D zeyi .. 17 DEPREM ETK S ALTINDA B NA PERFORMANS HEDEFLER VE UYGULANACAK TASARIM YAKLA IMLARI .. 17 Bina Performans Hedefleri .. 18 Uygulanacak De erlendirme/Tasar m Yakla mlar .. 19 DEPREM ETK S ALTINDA D ZENS Z B NALAR .. 19 D zensiz Binalar n Tan m .. 19 D zensiz Binalara li kin Ko ullar .. 22 B LG LEND RME EK 3A DEPREM ETK S ALTINDA UYGUN TASARIM N B NA TA IYICI S STEMLER N N D ZENLENMES .. 24 TA IYICI SISTEM N SADEL VE BAS TL .. 24 TA IYICI S STEM N D ZENL VE S METR K OLARAK D ZENLENMES . 24 TA IYICI S STEMDE FAZLA-BA LILIK ZELL N N SA LANMASI.

5 24 TA IYICI S STEMDE YETERL DAYANIM VE R J TL K .. 24 TA IYICI S STEMDE YETERL S NEKL K .. 25 KATLARDA VE GE KATLARINDA YETERL D EME R J TL VE DAYANIMI .. 25 B L M 4 DEPREM ETK S ALTINDA B NALARIN DAYANIMA G RE TASARIMI N HESAP ESASLARI .. 26 S MGELER .. 26 GENEL .. 30 Ama .. 30 Tan m .. 30 Kapsam .. 31 Performans Hedefleri .. 31 DEPREM Y K KATSAYILARI VE KAPAS TE TASARIMI LKELER .. 31 Deprem Y k Azaltma Katsay s .. 31 Kapasite Tasar m lkeleri .. 32 TA IYICI S STEMLER N UYGULAMA SINIRLARI, TA IYICI S STEM DAVRANI KATSAYILARI VE DAYANIM FAZLALI I KATSAYILARI.

6 32 Ta y c Sistemlerin Uygulama S n rlar .. 32 Ta y c Sistem T r ne G re R ve D Katsay lar .. 32 S neklik D zeyi Y ksek, S n rl ve Karma Ta y c Sistemler .. 33 Ta y c Sistemlerin S neklik D zeylerine li kin Ko ullar .. 33 Dayan m Fazlal Katsay lar n n Uygulanmas .. 38 Binalar n st ve Alt B l mlerinde Farkl R ve D Katsay lar n n Kullan lmas .. 39 DEPREM ETK S N N TANIMLANMASI VE D ER ETK LERLE B RLE T R LMES .. 40 Yatay Deprem Etkisi Alt nda Azalt lm Tasar m vme 40 Yatayda Birbirine Dik Do rultulardaki Deprem Etkilerinin Birle tirilmesi.

7 41 D ey Deprem Etkisi .. 41 Deprem Etkisinin Di er Etkilerle Birle tirilmesi .. 41 DO RUSAL HESAP N TA IYICI S STEM N MODELLENMES NE L K N KURALLAR .. 42 Genel Modelleme Kurallar .. 42 Kiri ve Kolonlar n Modellenmesi .. 42 Betonarme Bo luksuz Perdelerin Modellenmesi .. 42 Betonarme Ba Kiri li (Bo luklu) Perdelerin Modellenmesi .. 43 Bodrum Perdelerinin Modellenmesi .. 45 D emelerin Modellenmesi .. 45 Ge i Katlar nda D emelerin Modellenmesi .. 46 Betonarme Ta y c Sistem Elemanlar n n Etkin Kesit Rijitlikleri .. 46 K tlelerin Modellenmesi .. 47 Ek D merkezlik Etkisinin Modellenmesi.

8 48 DO RUSAL HESAP Y NTEM N N SE LMES .. 49 Do rusal Hesap Y ntemleri .. 49 Hesap Y nteminin Se ilmesi .. 49 E DE ER DEPREM Y K Y NTEM LE DO RUSAL DEPREM HESABI .. 49 Toplam E de er Deprem Y k n n Belirlenmesi .. 49 Katlara Etkiyen E de er Deprem Y klerinin Belirlenmesi .. 50 Binan n Hakim Do al Titre im Periyodunun Belirlenmesi .. 51 E de er Deprem Y k Y nteminde Burulma Hesab .. 52 E de er Deprem Y k Y ntemi ile Bodrumlu Binalar n Hesab .. 52 MODAL HESAP Y NTEMLER LE DO RUSAL DEPREM HESABI .. 53 Modal Hesap Y ntemleri .. 53 Mod Birle tirme Y ntemi ile Deprem Hesab.

9 53 Zaman Tan m Alan nda Mod Toplama Y ntemi ile Deprem Hesab .. 54 Azalt lm Kuvvetlerin ve Yerde i tirmelerin E de er Taban Kesme Kuvvetine G re B y t lmesi .. 54 Modal Hesap Y ntemleri ile Bodrumlu Binalar n Hesab .. 54 G REL KAT TELEMELER N N SINIRLANDIRILMASI, K NC MERTEBE ETK LER VE DEPREM DERZLER .. 55 Etkin G reli Kat telemelerinin Hesaplanmas ve S n rland r lmas .. 55 kinci Mertebe Etkileri .. 56 Deprem Derzleri .. 57 TASARIMA ESAS KUVVETLER VE TEMELLERE AKTARILAN KUVVETLER .. 58 Bodrumlu Binalarda Tasar ma Esas Kuvvetler .. 58 Bodrumsuz Binalarda Tasar ma Esas Kuvvetler.

10 59 Temellere Aktar lan Kuvvetler .. 59 Kaz kl Temeller in Yap Kaz k Zemin Etkile imi .. 59 B LG LEND RME EK 4A AKMA DAYANIMI, TASARIM DAYANIMI VE DEPREM Y K KATSAYILARI .. 60 S MGELER .. 60 AKMA DAYANIMI VE AKMA DAYANIMI AZALTMA KATSAYISI .. 60 Akma Dayan m .. 60 Akma Dayan m Azaltma Katsay s .. 60 TASARIM DAYANIMI VE DAYANIM FAZLALI I KATSAYISI .. 61 Tasar m Dayan m .. 61 Dayan m Fazlal Katsay s .. 61 TA IYICI S STEM DAVRANI KATSAYISI VE DEPREM Y K AZALTMA KATSAYISI .. 62 Ta y c Sistem Davran Katsay s .. 62 Deprem Y k Azaltma Katsay s.