Example: confidence

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI - abdigm.meb.gov.tr

LL E T MBAKANLI I 2015 - 2019 STRATEJ K PLANI M LL E T M BAKANLI ISTRATEJ GEL T RME BA KANLI IM LL E T M BAKANLI I2015 2019 STRATEJ K PLANI ANKARA - 2015 Terbiyedir ki bir milleti ya h r, m stakil, anl y ksek bir topluluk halinde ya at r,ya da bir milleti esaret ve sefalate terk eder. Mustafa Kemal ATAT RKS rd r lebilir sosyal ve ekonomik geli menin sa lanmas , toplumun ya am kalitesinin artmas ve gen n fusun de i en ko ullara uyum sa layarak lkemizin k resel rekabette yerini almas i in e itim ve retim hayati nem ta maktad r. Bu er evede Bakanl m z de i en ve d n en d nya artlar n da g z n nde bulundurarak 21.

İÇİNDEKİLER. BAKAN SUNUŞU ii - iii MÜSTEŞAR SUNUŞU iv - v İÇİNDEKİLER vi TABLOLAR DİZİNİ vii ŞEKİLLER DİZİNİ vii KISALTMALAR viii - ix

Tags:

  Tablolar

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI - abdigm.meb.gov.tr

1 LL E T MBAKANLI I 2015 - 2019 STRATEJ K PLANI M LL E T M BAKANLI ISTRATEJ GEL T RME BA KANLI IM LL E T M BAKANLI I2015 2019 STRATEJ K PLANI ANKARA - 2015 Terbiyedir ki bir milleti ya h r, m stakil, anl y ksek bir topluluk halinde ya at r,ya da bir milleti esaret ve sefalate terk eder. Mustafa Kemal ATAT RKS rd r lebilir sosyal ve ekonomik geli menin sa lanmas , toplumun ya am kalitesinin artmas ve gen n fusun de i en ko ullara uyum sa layarak lkemizin k resel rekabette yerini almas i in e itim ve retim hayati nem ta maktad r. Bu er evede Bakanl m z de i en ve d n en d nya artlar n da g z n nde bulundurarak 21.

2 Y zy lda aktif ekilde rol alacak yeni nesiller yeti tirme kararl l ndad r. a n gerektirdi i bilgi ve becerileri kazanm , demokrasinin ve hukukun evrensel ilkeleri ile ortak mill ve manevi de erlerimizi z msemi bireylerin yeti mesine imk n sa lamak temel amac m zd r. Bu er evede okul ncesi e itimden ba layarak e itim ve retimin her kademesinde b t n bireylerin nitelikli e itime eri ti i bir e itim sistemi olu turmay hedeflemekteyiz. Yasalarla belirlenen hedefler do rultusunda Bakanl m z, e itim ve retime eri im, e itim ve retimde kalite ile kurumsal kapasitenin g lendirilmesi alanlar nda al malar n yo un bir ekilde s rd rmektedir.

3 Bu kapsamda k resel geli meler, toplumun ve ekonominin talepleri; UN CEF, UNESCO ve OECD gibi uluslararas kurulu lar n e itim ile ilgili raporlar ; Avrupa Birli i e itim ve retim m ktesebat , 10. Kalk nma Plan , H k met Programlar , Mill E itim ura Kararlar ve di er st politika belgeleri dikkate al narak Mill E itim Bakanl 2015 2019 Stratejik Plan haz rlanm t r. Haz rlanan Stratejik Plan, Bakanl m z n al malar n etkin ve verimli bir ekilde y r tmesini ve belirlenen stratejik ama lara ula mas n sa layacak bir yol haritas niteli insan ve nitelikli toplumu ama layan.

4 Kat l mc , effaf ve hesap verebilir bir e itim sistemi hedefi do rultusunda haz rlanan Mill E itim Bakanl 2015 2019 Stratejik Plan n n 2023 vizyonuna ula lmas nda azami katk y sa lamas n ve lkemiz i in hay rl olmas n AVCIMill E itim Bakan BAKAN SUNU UM STE AR SUNU UBilgi ve ileti im alan ba ta olmak zere teknolojideki h zl geli meler ve k reselle menin ortaya kard bilgi patlamas nitelikli insan, nitelikli toplum; bilgi toplumu ve bilgi a kavramlar n n plana karmaktad r. Bu yeni duruma uyum sa lamak amac yla 5018 say l Kamu Mali Y netimi ve Kontrol Kanunu na istinaden kamu kurumlar na stratejik plan haz rlama zorunlulu u getirilmi tir.

5 Mill E itim Bakanl 2010 2014 Stratejik Plan temelde e itim ve retime eri im ekseninde kurgulanm t . 2015- 2019 Stratejik Plan ise e itim ve retime eri imin yan s ra e itim ve retimde kalitenin art r lmas ve kurumsal kapasitenin geli tirilmesi odakl kurgulanm t r. 2015- 2019 Stratejik Plan ile toplumun devletten beklentilerini kar lamaya d n k ve vatanda memnuniyeti odakl hizmetk r devlet anlay n plana kar lm t m z 2015 2019 Stratejik Plan kat l mc bir anlay la haz rlanm t r. Bu er evede yaz l g r al nmas , anket uygulamas ve y z y ze g r meler arac l yla 179 niversite, 72 e itim fak ltesi, 238 sivil toplum kurulu u, 140 gazeteci ve k e yazar , yakla k 35 bin i payda ve 36 bin d payda s rece d hil edilmi tir.

6 Ayr ca Bakanl k merkez ve ta ra birimlerinin g r ve nerilerinin birlikte m zakere edildi i ve yakla k ki inin kat ld be al tay d zenlenmi tir. Bakanl m z, 2015 2019 Stratejik Plan d neminde yenilik i ve dinamik bir mill e itim sistemi olu turma azim ve kararl l ndad r. Bu er evede artan ve e itlenen e itim talebinin kar land , okul ncesi e itim ba ta olmak zere b t n e itim kademelerinde kat l m n artt , zel politika gerektiren gruplar n azami derecede e itime eri ebildi i ve hayat boyu renme kapsam nda herkese, her yerde ve her zaman e itim imk nlar n n sunuldu u bir e itim sistemi ama lanm t r.

7 E itim ve retimin kalitesinin art r lmas kapsam nda rencilerin akademik ba ar lar n n yan s ra bedensel, zihinsel ve ruhsal geli iminin desteklendi i, bireylere ortak insani de erlerin ve de er farkl l klar n n zenginlik oldu u bilinci kazand r larak retmen ve rencilerimizin insani, milli, manevi, ahlaki, k lt rel ve demokratik de erler e itimi alarak yeti ti i, s nav odakl yap n n kademeli olarak ortadan kald r ld , rencilerin ilgi ve yetenekleri do rultusunda y nlendirildi i, geli tirilen programlara uygun l me ve de erlendirme mekanizmalar n n i ledi i, sa l kl ve g venli e itim ortamlar n n sa land ve e itim ile istihdam ili kisinin g l bir ekilde kuruldu u bir yap olu turma kararl l nday z.

8 Ok y nl , a n gerektirdi i bilgi ve becerilerle donanm , yeterlilikleri belirlenmi nitelikli retmen ve y neticilerin yeti ti i, e itim teknolojilerinin derslerde etkin kullan ld ve dijital okuryazarl n yayg nla t bir lke olma hedefine katk yapacak e itim sistemi 2015 2019 Stratejik Plan nda olu turulmaya al lm t r. lkemizde son y llarda kamu y netiminde ger ekle tirilen k kl de i imin verdi i heyecan ve edindi imiz tecr beler nda haz rlanan 2015 2019 Mill E itim Bakanl Stratejik Plan n n lkemizin ve bakanl m z n hedeflerine ula mas nda azami katk y sa lamas n ve ba ar lar getirmesini temenni eder, eme i ge en mesai arkada lar ma te ekk r TEK NM ste ar NDEK LERBAKAN SUNU U ii - iiiM STE AR SUNU U iv - v NDEK LER viTABLOLAR D Z N vii EK LLER D Z N viiKISALTMALAR viii - ixTANIMLAR x - xiG R 1B L M I: STRATEJ K PLAN HAZIRLIK S REC 2B L M II.

9 DURUM ANAL Z 8A. TAR H GEL M 9B. YASAL Y K ML L KLER VE MEVZUAT ANAL Z 10C. FAAL YET ALANLARI VE SUNULAN H ZMETLER 11D. PAYDA ANAL Z 13E. KURUM VE DI I ANAL Z 14F. E T M VE RET M S STEM N N SORUN VE GEL M ALANLARI 26G. STRATEJ K PLAN M MAR S 28B L M III: GELECE E Y NEL M 30A. V ZYON, M SYON VE TEMEL DE ERLER 31B. STRATEJ K PLAN GENEL TABLOSU 33C. STRATEJ K AMA , HEDEF VE STRATEJ LER 34B L M IV: MAL YETLEND RME 68B L M V: ZLEME ve DE ERLEND RME 70A. MEB 2010 2014 STRATEJ K PLANININ DE ERLEND RMES 71B. MEB 2015 2019 STRATEJ K PLANI ZLEME VE DE ERLEND RME MODEL 73C.

10 MEB 2015 2019 STRATEJ K PLANI B R M SORUMLULUKLARI TABLOSU 75viTABLOLAR D Z N EK LLER D Z N Tablo 1: MEB Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi 6 Tablo 2: nsan Kaynaklar Da l m (2014) 18 Tablo 3: Personelin renim Durumlar na G re Da l m (2014) 19 Tablo 4: MEB B t esinin GSYH'ye ve Merkezi Y netim B t esine Oran 20 Tablo 5: MEB Yat r m dene inin MY B t e Yat r m dene i indeki Pay 20 Tablo 6: 2015 2019 D nemi Tahmini Maliyet Tablosu 67 Tablo 7: zleme ve De erlendirme S reci 72 ekil 1: Mill E itim Bakanl Stratejik Planlama Modeli 3 ekil 2: Stratejik Plan Olu um emas 4 ekil 3: Mill E itim Bakanl Te kilat emas 16 - 17 ekil 4: Mill E itim Bakanl 2015 2019 Stratejik Plan zleme ve De erlendirme Modeli 72viiMEB 2015 2019 StratejiK Plan KISALTMALARAB : Avrupa Birli iAHS : Avukatl k Hizmetleri S n f Ar-Ge : Ara t rma Geli tirmeB MER : Ba bakanl k leti im MerkeziBT : Bili im TeknolojileriDYS : Dok man Y netim SistemiEBA : E itim Bili im A E HS : E itim ve retim Hizmetleri S n f ERDEP : Ergenlik D nemi De i im Projesi FAT H.


Related search queries