PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: marketing

HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU - mevzuat.gov.tr

5614. HAK MLER VE SAVCILAR KANUNU (1)(2). Kanun Numaras : 2802. Kabul Tarihi : 24/2/1983. Yay mland R. Gazete : Tarih : 26/2/1983 Say : 17971. Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 189. Bu Kanunun y r rl kte olmayan h k mleri i in bak n z Y r rl kteki Baz Kanunlar n M lga H k mleri K lliyat . Cilt: 2 Sayfa: 1213. B R NC KISIM. Genel H k mler B R NC B L M. Ama ve Kapsam Ama : (3). Madde 1 Bu Kanunun amac ;. a) Adli ve idari yarg hakim ve savc lar n n niteliklerini, atanmalar n , hak ve devlerini, ayl k ve deneklerini, meslekte ilerlemelerini, g revlerinin ve g rev yerlerinin ge ici veya s rekli olarak de i tirilmesini, haklar nda disiplin kovu turmas a lmas n ve disiplin cezas verilmesini, g revleriyle ilgili veya g revleri s ras nda i ledikleri veya ki isel su lar ndan dolay soru turma yap lmas n ve yarg lamalar na karar verilmesini, meslekten kar lmay gerektiren su luluk veya yeter

5615 Kapsam: (1) Madde 2 – Bu Kanun, adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları ile idari yargı hakim ve savcıları hakkında uygulanır. (1), Yargıtay ve Danıútay Baúkan ve üyeleri de 1 inci maddenin (b) bendinde sayılan özlük hakları bakımından bu

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU - mevzuat.gov.tr

Related search queries