PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: tourism industry

TÜRK TİCARET KANUNU (1) - mevzuat.gov.tr

10975 T RK T CARET KANUNU (1) Kanun Numaras : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yay mland Resm Gazete : Tarih : 14/2/2011 Say : 27846 Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 50 BA LANGI A) Kanunun uygulama alan I - Ticari h k mler MADDE 1- (1) T rk Ticaret KANUNU , 22/11/2001 tarihli ve 4721 say l T rk Meden Kanununun ayr lmaz bir par as d r. Bu Kanundaki h k mlerle, bir ticari i letmeyi ilgilendiren i lem ve fiillere ili kin di er kanunlarda yaz l zel h k mler, ticari h k mlerdir. (2) Mahkeme, hakk nda ticari bir h k m bulunmayan ticari i lerde, ticari rf ve dete, bu da yoksa genel h k mlere g re karar verir. II - Ticari rf ve det MADDE 2- (1) Kanunda aksine bir h k m yoksa, ticari rf ve det olarak kabul edildi i belirlenmedik e, team l, mahkemenin yarg s na esas olamaz.

10976-1 (2) Bir yerde asliye ticaret mahkemesi varsa, asliye hukuk mahkemesinin görevi içinde bulunan ve 4 üncü madde hükmünce ticari sayılan davalarla özel …

Tags:

  Mevzuat, Kanunu

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of TÜRK TİCARET KANUNU (1) - mevzuat.gov.tr

Related search queries