Example: bachelor of science

İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI - danistay.gov.tr

1 DANI MA KARARLARI VE DAR UYU MAZLIKLARA L K N KARARLAR DAR LER KURULU KARARLARI D A N I T A Y dari ler KURULU Esas No : 2006/15 Karar No : 2007/1 zeti : 2547 say l Y ksek retim Kanunu h k mleri uyar nca, dari ler Kurulunun ikinci a amada karar verece i g revliler aras nda say lmayan niversite retim g revlisi hakk nda, Birinci Dairece verilen karar n, itiraz zerine Kurulca incelenmesine olanak bulunmad hakk nda.. niversitesi E itim Fak ltesi retim G revlisi .. hakk nda, .. taraf ndan verilen ikayet dilek esi zerine, .. niversitesi Rekt rl nce soru turma a lmamas yolunda verilen karar n kald r larak, ikayet edilen hakk nda soru turma a lmas na karar verilmesi istemine ili kin ba vuru nedeniyle Dan tay Birinci Dairesince verilen 28/6/2006 g nl ve E:2006/517, K:2006/663 say l karar n, 2575 say l Dan tay Kanunu'nun 46'nc maddesinin 3' nc f kras uyar nca itirazen incelenerek bozulmas

1 daniŞma kararlari ve İdarİ uyuŞmazliklara İlİŞkİn kararlar İdarİ İŞler kurulu kararlari t.c. d a n i Ş t a y İdari İşler kurulu

Tags:

  Kararlari

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI - danistay.gov.tr

1 1 DANI MA KARARLARI VE DAR UYU MAZLIKLARA L K N KARARLAR DAR LER KURULU KARARLARI D A N I T A Y dari ler KURULU Esas No : 2006/15 Karar No : 2007/1 zeti : 2547 say l Y ksek retim Kanunu h k mleri uyar nca, dari ler Kurulunun ikinci a amada karar verece i g revliler aras nda say lmayan niversite retim g revlisi hakk nda, Birinci Dairece verilen karar n, itiraz zerine Kurulca incelenmesine olanak bulunmad hakk nda.. niversitesi E itim Fak ltesi retim G revlisi .. hakk nda, .. taraf ndan verilen ikayet dilek esi zerine, .. niversitesi Rekt rl nce soru turma a lmamas yolunda verilen karar n kald r larak, ikayet edilen hakk nda soru turma a lmas na karar verilmesi istemine ili kin ba vuru nedeniyle Dan tay Birinci Dairesince verilen 28/6/2006 g nl ve E:2006/517, K:2006/663 say l karar n, 2575 say l Dan tay Kanunu'nun 46'nc maddesinin 3' nc f kras uyar nca itirazen incelenerek bozulmas istemini i eren.

2 Vekili Av.. imzal 8/9/2006 g nl dilek e okundu. Gere i d n ld : 2547 say l Y ksek retim Kanunu'nun disiplin ve ceza i lerini d zenleyen 53' nc maddesinde, Y ksek retim st KURULU lar ba kan ve yeleri ile y ksek retim kurumlar y neticilerinin, kadrolu ve s zle meli retim elemanlar n n ve bu KURULU ve kurumlar n 657 say l Devlet Memurlar Kanununa tabi memurlar n n g revleri dolay s yla ya da g revlerini yapt klar s rada i ledikleri ileri s r len su lar hakk nda bu Kanun h k mlerinin, bu Kanunda yer almam hususlarda ise 4 ubat 1329 tarihli Memurin Muhakemat Hakk nda Kanun h k mlerinin uygulanaca kurala ba lanm t r. Her ne kadar Memurin Muhakemat Hakk nda Kanun, 4483 say l Memurlar ve Di er Kamu G revlilerinin Yarg lanmas Hakk nda Kanun ile y r rl kten kald r lm ve kanunlar nda Memurin Muhakemat Hakk nda Kanuna yap lan at flarda bu Kanun h k mlerinin uygulanaca ng r lm ise de, 4483 say l Kanunun kapsam n belirleyen 2'nci maddede, g revleri ve s fatlar sebebiyle zel soru turma ve kovu turma usullerine tabi olanlara ili kin kanun h k mleri ile su un niteli i y n nden kanunlarda g sterilen soru turma ve kovu turma usullerine ili kin h k mlerin sakl oldu una i aret edilmi tir.

3 An lan bu yasal d zenlemeler kar s nda, Y ksek retim st KURULU lar ve y ksek retim kurumlar nda al an y netici, retim eleman ve 657 say l Devlet Memurlar Kanunu'na tabi personel bak m ndan g revleri dolay s yla ya da g revlerini yapt klar s rada i ledikleri iddia edilen su lar hakk nda 2547 say l Kanunun disiplin ve ceza kovu turmas na ili kin h k mlerinin uygulanaca a kt r. 2547 say l Kanunun sistemati ine g re, son soru turman n a l p a lmayaca na gerek olup olmad n birinci a amada saptama yetkisi, Y ksek retim KURULU Ba kan ve yeleri ile Y ksek retim Denetleme KURULU Ba kan ve yeleri hakk nda Dan tay dari (Birinci) Dairesine.

4 Retim elemanlar , fak lte, enstit ve y ksekokul sekreterleri hakk nda niversite y netim KURULU yeleri aras ndan olu turulacak ki ilik kurula ait oldu u belirtilmi , ayn maddenin c/4 bendinde ise, Y ksek retim KURULU ve Y ksek retim Denetleme KURULU Ba kan ve yeleri hakk nda Dan tay dari Dairesince verilen l zumu 2 muhakeme karar n n, itiraz zerine; men-i muhakeme karar n n ise, kendili inden incelenmesinin Dan tay n dari ler Kuruluna, di er kurullarca verilen kararlar n ise, yine ayn usulle ikinci a amada inceleme g revinin Dan tay dari Dairesine ait oldu u kural na yer verilmi tir. An lan d zenlemeye g re dari ler Kurulunun g revi, 2547 say l Y ksek retim Kanunu'nun 53' nc maddesinin uygulanmas ndan kaynaklanmakta ve Kurul sadece, y ksek retim st KURULU lar n n ba kan ve yeleri hakk nda son soru turman n a l p a lmamas na ili kin olarak Dan tay dari Dairesince verilen kararlar , itiraz zerine veya kendili inden ikinci a amada incelemektedir.

5 2575 say l Dan tay Kanunu'nun 46'nc maddesinin 3' nc f kras nda d zenlenen, idari dairelerin g reve ve usule ili kin nedenlerle i in esas hakk nda karar vermedi i i lerde, dari ler Kurulunca bu karar n yerinde g r lmemesi halinde, ilgili daireye geri g nderilece i ve bu dairece dari ler KURULU karar do rultusunda inceleme yap larak karar verilece i yolundaki kural ise, 46'nc maddenin 1'inci f kras nda say lan konularda Dan tay dari Dairesince birinci a amada verilen ve ikinci a amada dari ler Kurulunun incelemesinden ge en i lere y nelik bir d zenlemedir. Ba ka bir anlat mla, Dan tay dari Dairesince nihai olarak sonu land r lan i lerin 2575 say l Kanunun 46'nc maddesinin 3' nc f kras i letilerek dari ler Kurulunun incelemesinden ge irilmesi gibi bir y nteme mevzuat m zda yer verilmemi tir.

6 Buna g re, 2547 say l Y ksek retim Kanunu h k mleri uyar nca dari ler Kurulunun ikinci a amada hakk nda karar verece i g revliler aras nda say lmayan .. niversitesi E itim Fak ltesi retim g revlisi hakk nda Birinci Dairece verilen karar n Kurulca incelenmesine olanak bulunmad ndan ba vurunun incelenmeksizin reddine 18/4/2007 g n nde oybirli i ile karar verildi. D A N I T A Y dari ler KURULU Esas No : 2007/1 Karar No : 2007/2 zeti : D zenleyici ve denetleyici kurumlar ile baz zel b t eli idarelerin 5018 say l Kamu Mali Y netimi ve Kontrol Kanunu'nun 81'inci maddesi kar s nda 6245 say l Harc rah Kanunu'na tabi olduklar hakk nda.

7 D zenleyici ve denetleyici kurumlar ile baz zel b t eli idarelerin 5018 say l Kamu Mali Y netimi ve Kontrol Kanunu'nun 81'inci maddesi kar s nda 6245 say l Harc rah Kanunu'na tabi olup olmayacaklar hususunda d len duraksaman n giderilmesi istemine ili kin Ba bakanl n 22/5/2006 g nl Kanunlar ve Kararlar Genel M d rl n n 2594 say l yaz s na ekli Maliye Bakanl B t e ve Mali Kontrol Genel M d rl n n 10/5/2006 g nl ve 8172 say l yaz s zerine Birinci Dairece verilen 8/11/2006 g nl ve E:2006/451, K:2006/1014 say l karar, 2575 say l Dan tay Kanunu'nun 46'nc maddesinin 1/e bendi uyar nca Kurulumuza iletilmekle incelendi.

8 Gere i g r l p d n ld : stem, d zenleyici ve denetleyici kurumlar ile baz zel b t eli idarelerin 5018 say l Kamu Mali Y netimi ve Kontrol Kanunu'nun 81'inci maddesi kar s nda 6245 say l Harc rah Kanunu'na tabi olup olmayacaklar hususunda d len duraksaman n giderilmesine ili kindir. Dan tay Ba kan .., yeler .., .., .., .., .., .. ile ..'n n, "5018 say l Kamu Mali Y netimi ve Kontrol Kanunu'nun 2'nci maddesinde: Bu Kanunun, merkezi y netim 3 kapsam ndaki kamu idareleri, sosyal g venlik kurumlar ve mahalli idarelerden olu an genel y netim kapsam ndaki kamu idarelerinin mali y netim ve kontrol n kapsad , Avrupa Birli i fonlar ile yurt i i ve yurt d ndan kamu idarelerine sa lanan kaynaklar n kullan m ve kontrol n n de uluslararas anla malar n h k mleri sakl kalmak kayd yla, bu Kanun h k mlerine tabi oldu u ng r lm , maddenin son f kras nda ise.

9 D zenleyici ve denetleyici kurumlar n, bu Kanunun sadece 3, 7, 8, 12, 15, 17, 18, 19, 25, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 68, 76 ve 78'inci maddelerine tabi olduklar kural na yer verilmi tir. 5018 say l Kanunun genel gerek esinde d zenleyici ve denetleyici kurumlar n Kanunda say lan s n rl say daki maddeye tabi olmakla birlikte genel olarak Kanun kapsam d nda tutulduklar , mali zerkliklerini zedeleyecek herhangi bir h kme yer verilmedi i vurgulanm t r. Ayn Kanunun 81'inci maddesinin (c) bendinde: Bu Kanun kapsam ndaki kamu idarelerine lli kin olarak 4/1/1961 tarihli ve 211 say l Kanunun 98-106'nc maddeleri hari olmak zere, di er kanunlarla 1050 say l Muhasebei Umumiye Kanunu, 6245 say l Harc rah Kanunu ve 832 say l Say tay Kanunu'na tabi olunmad na dair istisna veya muafiyet getiren h k mlerinin y r rl kten kald r ld h kme ba lanm t r.

10 Koyucunun d zenleyici ve denetleyici kurumlar n mali zerkliklerini korumay ama lad , bu kapsamda tabi olacaklar s n rl say daki d zenlemenin de sayma yoluyla belirtildi i, yukar da an lan 81'inci maddenin d zenleyici ve denetleyici kurumlar n tabi olacaklar maddeler aras nda yer almad , bu itibarla d zenleyici ve denetleyici kurumlara ili kin olarak 6245 say l Harc rah Kanunu'na tabi olunmad na dair istisna veya muafiyet getiren h k mlerin y r rl kten kald r ld n n kabul ne olanak bulunmad a kt r. Bu nedenle d zenleyici ve denetleyici kurullar n 6245 say l Harc rah Kanunu h k mlerine tabi olmad klar ," yolundaki ayr k oylar na kar l k, 5018 say l Kamu Mali Y netimi ve Kontrol Kanunu'nun y r rl kten kald r lan h k mler, ba l kl 81'inci maddesinin (c)


Related search queries