Example: confidence

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI - resmigazete.gov.tr

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI 28 Ekim 2017 Tarihli ve 30224 Say l Resm Gazete de Yay mlanan 11 Ekim 2017 Tarihli ve 2017/10924 Say l 2018 Y l Program n n Uygulanmas , Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Karar Eki 2018 Y l Yat r m Program , Onuncu Kalk nma Plan nda, 2018-2020 Orta Vadeli Program nda ve 2018 Y l Program nda ng r len hedefler do rultusunda haz rlanm t r. 2018 Y l Yat r m Program nda; Genel B t e Kapsam ndaki Kamu dareleri, zel B t e Kapsam ndaki Kamu dareleri, D zenleyici ve Denetleyici Kurumlar, kamu pay y zde 50'nin zerindeki ktisadi Devlet Te ekk lleri ve Kamu ktisadi Kurulu lar ile bunlar n ba l ortakl klar , zelle tirme Kapsam na Al nan Kurulu lar, Sosyal G venlik Kurumlar , D ner Sermayeli Kurulu lar, ller Bankas , d proje kredisi kullanan B y k ehir Belediyeleri ile

turİzm konut eĞİtİm saĞlik dkh-İktİsadİdkh-sosyal toplam ulaŞtirma haberleŞme kuruluŞlar tarim madencİlİk İmalat enerjİ 2018 yili merkezİ yÖnetİm bÜtÇesİ yatirimlarinin sektÖrel daĞilimi (bin tl) Çevre ve Şehİrcİlİk bak. 975 21.955 6.570 12.068 264.202 305.770

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of 2018 YILI YATIRIM PROGRAMI - resmigazete.gov.tr

1 2018 YILI YATIRIM PROGRAMI 28 Ekim 2017 Tarihli ve 30224 Say l Resm Gazete de Yay mlanan 11 Ekim 2017 Tarihli ve 2017/10924 Say l 2018 Y l Program n n Uygulanmas , Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Karar Eki 2018 Y l Yat r m Program , Onuncu Kalk nma Plan nda, 2018-2020 Orta Vadeli Program nda ve 2018 Y l Program nda ng r len hedefler do rultusunda haz rlanm t r. 2018 Y l Yat r m Program nda; Genel B t e Kapsam ndaki Kamu dareleri, zel B t e Kapsam ndaki Kamu dareleri, D zenleyici ve Denetleyici Kurumlar, kamu pay y zde 50'nin zerindeki ktisadi Devlet Te ekk lleri ve Kamu ktisadi Kurulu lar ile bunlar n ba l ortakl klar , zelle tirme Kapsam na Al nan Kurulu lar, Sosyal G venlik Kurumlar , D ner Sermayeli Kurulu lar, ller Bankas , d proje kredisi kullanan B y k ehir Belediyeleri ile di er belediyeler taraf ndan ger ekle tirilecek yat r m projeleri sekt rel bazda d zenlenmi tir.

2 Yat r m projeleri; "et d proje i leri", "devam eden projeler" ve "yeni projeler" olarak tasnif edilmi tir. Her proje i in; proje numaras , ad , yeri, karakteristi i, ba lama ve biti tarihi, proje tutar , 2017 sonuna kadar tahmini harcama miktar ve 2018 y l dene i ayr ayr g sterilmi tir. G neydo u Anadolu Projesi, Do u Anadolu Projesi, Do u Karadeniz Projesi ve Konya Ovas Projesi kapsam ndaki projeler ile Ye il rmak Havzas Geli im Projesi ve Zonguldak, Bart n, Karab k B lgesel Geli me Projesi kapsam ndaki projeler, proje adlar n n sonlar na s ras yla "GAP", "DAP", "DOKAP", "KOP", "YHGP" ve "ZBK" k saltmalar eklenerek g sterilmi tir.

3 Avrupa Birli i fonlar ndan desteklenecek projelere "AB" k saltmas eklenmi veya "AB M ktesebat na Uyum" projesi oldu u belirtilmi tir. Alt nda "GAP", "DAP", "DOKAP" ve "KOP" sat rlar yer alan toplula t r lm projelerde s z konusu sat rlar bilgi ama l verilmi tir. 2018 Y l Yat r m Program , 2018 Y l Merkezi Y netim B t e Kanunu Tasar s n n yasala mas s recinde T rkiye B y k Millet Meclisi (TBMM) taraf ndan yap lan de i iklikleri kapsamaktad r. Kurulu lar n 7066 say l 2018 Y l Merkezi Y netim B t e Kanununda yer alan sermaye transferi deneklerinden sadece kamu yat r m niteli ini ta yanlar kurulu ve sekt r yat r m dene i toplam na dahil edilerek, kamu yat r m niteli inde olmay p kamu sekt r d na transfer niteli inde olan deneklerin bir k sm ise kurulu ve sekt r yat r m toplam na dahil edilmeden 2018 Y l Yat r m Program ile ili kilendirilmi tir.

4 Genel ve zel B t e Kapsam ndaki Kamu darelerinin yat r m deneklerine yat r mlarla ilgili personel giderleri, gayrimenkul al m ve kamula t rma denekleri ile ehir hastanelerinin kira demeleri dahil de ildir. D zenleyici ve Denetleyici Kurumlar n gayrimenkul al m ve kamula t rma denekleri hari olmak zere, yat r m nitelikli projelerine bilgi amac yla 2018 Y l Yat r m Program nda yer verilmi tir. 7066 say l 2018 Y l Merkezi Y netim B t e Kanununda; K ylerin Altyap s n n Desteklenmesi Projesi (K YDES) kapsam nda k ylerin altyap ihtiya lar i in il zel idareleri ve/veya k ylere hizmet g t rme birliklerine kulland r lmak zere Maliye Bakanl b t esinin tertibinde Bin TL denek tahsis edilmi tir.

5 S z konusu denek Yat r m Program toplam na dahil olmay p, kullan m 2018 Y l Merkezi Y netim B t e Kanununun 10 uncu maddesi h k mleri er evesinde ger ekle tirilecektir. Bu denek ile ihtiya halinde y l i inde aktar lacak ilave dene in il ve il e baz nda da l m , kulland r lmas , izlenmesi ve denetimine ili kin esas ve usuller i leri Bakanl n n teklifi ve Maliye Bakanl n n g r zerine Y ksek Planlama Kurulu taraf ndan karara ba lanacakt r. S z konusu deneklerde y l i inde ihtiya duyulacak revizyonlar, 2017/10924 say l 2018 Y l Program n n Uygulanmas , Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Karar ndaki h k mlere tabi de ildir.

6 7066 say l 2018 Y l Merkezi Y netim B t e Kanununda; Su Kanalizasyon ve Altyap Projesi (SUKAP) kapsam nda belediyelerin i me suyu ve at ksu projelerini ger ekle tirmek zere ller Bankas Anonim irketine tahakkuk ettirilmek zere Maliye Bakanl b t esinin tertibinde Bin TL denek tahsis edilmi tir. S z konusu denek Yat r m Program toplamlar na dahil olmay p, kullan m 2018 Y l Merkezi Y netim B t e Kanununun 10 uncu maddesi h k mleri er evesinde ger ekle tirilecektir. SUKAP i in tahsis edilen bu dene in belediyeler baz nda da l m , kulland r lmas , izlenmesi ve denetimine ili kin esas ve usuller, Y ksek Planlama Kurulu taraf ndan karara ba lanacakt r.

7 2018 Y l Yat r m Program nda b t n nakdi yat r m de erleri program y l fiyatlar yla (2018 y l fiyatlar yla) ve "Bin TL" baz nda verilmi tir. 2018 y l ortalama program kuru dikkate al nm t r. 2018 YILI KAMU YATIRIMLARININ SEKT RLERE G RE DA ILIMI(Bin TL)SEKT RLERPROJESAYISIPROJE TUTARI2017 SONU K M LAT F HARCAMAYEN PROJELERDEVAM EDEN PROJELERET D PROJE2018 YATIRIMIDI KRED TOPLAMTOPLAMDI KRED TOPLAMDI KRED TOPLAMDI KRED TOPLAMDI KRED TOPLAMDI KRED L TIRMA-HABERLE T ER KAMU H ZMETLER DKH- KT SAD (Bin TL)2018 YILI KAMU YATIRIMLARININ B T E T RLER NE G RE DA ILIMITOPLAMKAYNAKLARKONUTE T MSA LIKSOSYALTARIMENERJ ULA TIRMA -HABERLE METUR ZM MALATMADENC L K KT SAD D ER KAMU H ZMETLER Y NET M B T ES * B T ZEL B T ZENLEY C VE NER SERMAYE ve NER G VENL K ZELLE T RME KAPS.

8 (*) Merkezi Y netim B t esi kapsam ndaki yat r mlar, kamula t rma hari Sermaye Giderlerini ve yat r m program yla ili kilendirilen kamu yat r m niteli indeki Sermaye Transferlerini kapsamaktad KT SAD SA LIKE T MKONUTTUR ZMULA TIRMAHABERLE MEENERJ MALATMADENC L KTARIMKURULU LAR(Bin TL)2018 YILI MERKEZ Y NET M B T ES YATIRIMLARININ SEKT REL DA ZZET BAYSAL N . G L N . B L M VE TEKNOLOJ N . N . MENDERES N . VE AC L DURUM KOCATEPE N . RI BRAH M E EN N . EVRAN N . LE VE SOSYAL Z N . N . ALAADD N KEYKUBAT N . N . N . MAHKEMES B SOSYAL B L MLER N.

9 N . YILDIRIM BEYAZIT N . N . N ORUH N . RK N . B RL B R N . ONYED EYL L N . N . VE N . N . B LEC K EYH EDEBAL N . L M, SANAY VE NG L N . TL S EREN N . AZ N . N . B TEKN K N . LENT ECEV T N . NFAZ K. LE T. KANLI YET N . ALI MA VE SOSYAL G ANAKKALE ONSEK Z MART N . ANKIRI KARATEK N N .TOPLAMDKH-SOSYALDKH- KT SAD SA LIKE T MKONUTTUR ZMULA TIRMAHABERLE MEENERJ MALATMADENC L KTARIMKURULU LAR(Bin TL)2018 YILI MERKEZ Y NET M B T ES YATIRIMLARININ SEKT REL DA EVRE VE EH RC L K UKUROVA N . TAY B BK.

10 B OPERA VE BALES PERSONEL B T YATROLARI LER CLE N . YANET LER B BK .B EYL L N . N . ZCE N . N . YET VE TAB B YES N . NCAN N . TEKN K N . EH R OSMANGAZ N . N . N . BK .B N . ANTEP N . OSMANPA A N . TEKN K N . R DARES B L K VE SPOR , TARIM VE RESUN N . DARES MR K VE T CARET M HANE N . N . N . N . NE M T T N . B DIR N . LER N N N .TOPLAMDKH-SOSYALDKH- KT SAD SA LIKE T MKONUTTUR ZMULA TIRMAHABERLE MEENERJ MALATMADENC L KTARIMKURULU LAR(Bin TL)2018 YILI MERKEZ Y NET M B T ES YATIRIMLARININ SEKT REL DA SKENDERUN TEKN K N.