Example: stock market

SAYIŞTAY KANUNU - mevzuat.gov.tr

10707 SAYI TAY KANUNU Kanun Numaras : 6085 Kabul Tarihi : 3/12/2010 Yay mland : Tarih: 19/12/2010 Say : 27790 Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 50 B R NC KISIM Genel H k mler B R NC B L M Ama , Kapsam ve Tan mlar Ama ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun amac ; kamuda hesap verme sorumlulu u ve mali saydaml k esaslar er evesinde, kamu idarelerinin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak al mas ve kamu kaynaklar n n ng r len ama , hedef, kanunlar ve di er hukuki d zenlemelere uygun olarak elde edilmesi, muhafaza edilmesi ve kullan lmas i in T rkiye B y k Millet Meclisi ad na yap lacak denetimleri, sorumlular n hesap ve i lemlerinin kesin h kme ba lanmas n ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve h kme ba lama i ler

10708 f) Yargılamaya esas rapor: Sayıútay dairelerince yapılacak yargılamaya esas olmak üzere, denetçiler tarafından genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap ve iúlemlerinin denetimi sırasında tespit edilen kamu zararına iliúkin

Tags:

  Denetimi

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of SAYIŞTAY KANUNU - mevzuat.gov.tr

1 10707 SAYI TAY KANUNU Kanun Numaras : 6085 Kabul Tarihi : 3/12/2010 Yay mland : Tarih: 19/12/2010 Say : 27790 Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 50 B R NC KISIM Genel H k mler B R NC B L M Ama , Kapsam ve Tan mlar Ama ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun amac ; kamuda hesap verme sorumlulu u ve mali saydaml k esaslar er evesinde, kamu idarelerinin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak al mas ve kamu kaynaklar n n ng r len ama , hedef, kanunlar ve di er hukuki d zenlemelere uygun olarak elde edilmesi, muhafaza edilmesi ve kullan lmas i in T rkiye B y k Millet Meclisi ad na yap lacak denetimleri, sorumlular n hesap ve i lemlerinin kesin h kme ba lanmas n ve kanunlarla verilen inceleme.

2 Denetleme ve h kme ba lama i lerini yapmak zere Say tay n kurulu unu, i leyi ini, denetim ve hesap yarg lamas usullerini, mensuplar n n niteliklerini ve atanmalar n , dev ve yetkilerini, haklar n ve y k ml l klerini ve di er zl k i lerini, Ba kan ve yelerinin se im ve teminat n d zenlemektir. Tan mlar MADDE 2 (1) Bu Kanunun uygulanmas nda; a) Say tay denetimi : D zenlilik ve performans denetimini, b) D zenlilik denetimi : Mali denetim ve uygunluk denetimini, c) Mali denetim: Kamu idarelerinin hesap ve i lemleri ile mali faaliyet, mali y netim ve kontrol sistemlerinin de erlendirme sonu lar esas al narak, mali rapor ve tablolar n n g venilirli i ve do rulu una ili kin denetimi , ) Uygunluk denetimi .

3 Kamu idarelerinin gelir, gider ve mallar na ili kin hesap ve i lemlerinin kanunlara ve di er hukuki d zenlemelere uygunlu unun incelenmesine ili kin denetimi , d) Performans denetimi : Hesap verme sorumlulu u er evesinde idarelerce belirlenen hedef ve g stergeler ile ilgili olarak faaliyet sonu lar n n l lmesini, e) Hesap yarg lamas : Kanunlarla belirlenen sorumlular n hesap ve i lemlerinin mevzuata uygun olup olmad n n yarg lama yoluyla kesin h kme ba lanmas n ve bununla ilgili kanun yollar n , 10708 f) Yarg lamaya esas rapor: Say tay dairelerince yap lacak yarg lamaya esas olmak zere, denet iler taraf ndan genel y netim kapsam ndaki kamu idarelerinin hesap ve i lemlerinin denetimi s ras nda tespit edilen kamu zarar na ili kin d zenlenen raporu, g) Denetim raporu.

4 Say tay raporlar na esas olmak zere, denetim ve incelemeler sonucunda denetim grup ba kanl klar veya denet iler taraf ndan haz rlanan raporu, ) Say tay raporu: Denetim ve incelemeler sonucu haz rlanarak Say tay Ba kan taraf ndan T rkiye B y k Millet Meclisine sunulan veya kamu idarelerine g nderilen raporu, h) Say tay incelemesi: Say tay n kesin h kme ba lama ve denetim d nda kalan di er al malar n , ) Kamu idaresi: Kamu veya zel hukuk h k mlerine tabi olup olmad na bak lmaks z n Say tay denetimine tabi t m idare, kurulu , m essese, birlik, i letme, ba l ortakl k ve irketleri, i) Genel y netim kapsam ndaki kamu idareleri: 10/12/2003 tarihli ve 5018 say l Kamu Mali Y netimi ve Kontrol Kanununda tan mlanan genel y netim kapsam ndaki kamu idarelerini, j) Merkezi y netim kapsam ndaki kamu idareleri: Kamu Mali Y netimi ve Kontrol Kanununda tan mlanan merkezi y netim kapsam ndaki kamu idarelerini, k) Kamu zarar.

5 Kamu Mali Y netimi ve Kontrol Kanununda belirtilen kamu zarar n , l) Kamu kaynaklar : Kamuya ait veya kamu g c kullan larak elde edilen gelirler, ta n r ve ta nmazlar ile Devletin h k m ve tasarrufu alt ndaki yerler, para, alacak ve haklar, bor lanma suretiyle elde edilenler dahil her t rl de erler ile ba ve yard mlar , m) Say tay denet isi: Uzman denet i, ba denet i, denet i ve denet i yard mc s n , n) Performans: Kamu idarelerince belirlenen hedef ve g stergelere ula ma seviyesini, ifade eder. K NC B L M Say tay n Ba ms zl , Denetim Alan , G rev ve Yetkileri Ba ms zl k MADDE 3 (1) Say tay; bu Kanun ve di er kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve kesin h kme ba lama i lerini yaparken i levsel ve kurumsal ba ms zl olan bir kurumdur.

6 Denetim alan (1)(2) MADDE 4 (1) Say tay; a) (De i ik: 12/7/2013-6495/73 md.) Merkezi y netim b t esi kapsam ndaki kamu idareleri ile sosyal g venlik kurumlar n , mahall idareleri, sermayesinde do rudan veya dolayl olarak kamu pay olan zel kanunlar veya Cumhurba kanl kararnameleri ile kurulmu anonim ortakl klar , di er kamu idarelerini (kamu kurumu niteli indeki meslek kurulu lar hari ), (1)(2)(3) b) (De i ik: 12/7/2013-6495/73 md.) (..) (1) (a) bendinde say lan idarelere ba l veya bu idarelerin kurduklar veya do rudan do ruya ya da dolayl olarak ortak olduklar her e it idare, kurulu , m essese, birlik, i letme ve irketleri, (1) c) Kamu idareleri taraf ndan yap lan her t rl i ve d bor lanma, bor verilmesi, bor geri demeleri, yurt d ndan al nan hibelerin kullan m , hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacaklar , nakit y netimi ve bunlarla ilgili di er hususlar.

7 T m kaynak aktar mlar ve kullan mlar ile Avrupa Birli i fonlar dahil yurt i i ve yurt d ndan sa lanan di er kaynaklar n ve fonlar n kullan m n , _____ (1) Anayasa Mahkemesi nin 4/12/2014 tarihli ve E:2013/114, K:2014/184 say l Karar ile, Anayasa Mahkemesi nin 4/12/2014 tarihli ve E:2013/114, K:2014/184 say l Karar ile, bu maddenin (a) bendinde yer alan ..%50 den fazla ibaresi ile (b) bendinde yer alan ..Kamu pay %50 den az olmamak kayd ibareleri iptal edilmi olup, Karar n Resmi Gazete de yay mland 16/7/2015 tarihinden ba layarak alt ay sonra y r rl e girmi tir.

8 (2) 14/1/2016 tarihli ve 6661 say l Kanunun 19 uncu maddesiyle, bu maddenin (a) bendinde yer alan sermayesindeki kamu pay do rudan veya dolayl olarak %50 den fazla olan ibaresi sermayesinde do rudan veya dolayl olarak kamu pay olan eklinde de i tirilmi tir. (3) 2/7/2018 tarihli ve 703 say l KHK nin 139 uncu maddesiyle, bu bentte yer alan kanunlar ibaresinden sonra gelmek zere veya Cumhurba kanl kararnameleri ibaresi eklenmi tir. 10709 ) Kamu idareleri b t elerinde yer al p almad na bak lmaks z n zel hesaplar dahil t m kamu hesaplar , fonlar , kaynaklar ve faaliyetlerini, denetler.

9 (Ek paragraf: 14/1/2016-6661/19 md.) (a) ve (b) bentleri kapsam na giren irketlerden do rudan veya dolayl olarak kamu pay %50 den az olup ilgili mevzuat uyar nca ba ms z denetime tabi olan; irketler, bunlar n i tirakleri ve ba l ortakl klar n n denetimi , ilgili mevzuat uyar nca d zenlenen ve Say taya g nderilecek olan ba ms z denetim raporlar esas al narak yap l r. Say tay, m nhas ran kendisine sunulan ba ms z denetim raporlar n esas alarak haz rlayaca raporu T rkiye B y k Millet Meclisine sunar.

10 (2) Say tay; yap lan andla ma veya s zle medeki esaslar er evesinde uluslararas kurulu ve rg tlerin hesap ve i lemlerini de denetler. (3) 2/4/1987 tarihli ve 3346 say l Kamu ktisadi Te ebb sleri ile Fonlar n T rkiye B y k Millet Meclisince Denetlenmesinin D zenlenmesi Hakk nda Kanunun 2 nci maddesi kapsam na giren kamu kurum, kurulu ve ortakl klar n n T rkiye B y k Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve di er kanunlarda belirtilen usul ve esaslar er evesinde yerine getirilir. Say tay n g revleri MADDE 5 (1) Say tay; a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve i lemlerini hesap verme sorumlulu u er evesinde denetler ve sonu lar hakk nda T rkiye B y k Millet Meclisine do ru, yeterli, zamanl bilgi ve raporlar sunar.


Related search queries