Example: stock market

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU - …

4391. T RK S L HLI KUVVETLER PERSONEL KANUNU (1). Kanun Numaras : 926. Kabul Tarihi : 27/7/1967. Yay mland R. Gazete : Tarih : 10/8/1967 Say : 12670. Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 6 Sayfa : 2352. Bu Kanunun y r rl kte olmayan h k mleri i in bak n z. "Y r rl kteki Baz Kanunlar n M lga H k mleri K lliyat ". Cilt: 2 Sayfa: 969. B R NC KISIM. Genel Esaslar B R NC B L M. Genel H k mler I Kapsam: Madde 1 (De i ik birinci f kra: 25/7/2016-KHK-669/21 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6756/21 md.) Bu Kanun, T rk Sil hl Kuvvetlerine mensup subaylar ve astsubaylara uygulan r. T rk Sil hl Kuvvetlerinde g revli di er asker ve sivil ki iler kendi zel kanunlar na tabi- dirler. II Ama : (2). Madde 2 (De i ik: 3/7/1975 - 1923/1 md.). Bu kanun subaylar n ve astsubaylar n yeti tirilmelerini, s n fland r lmalar n , g rev ve y - k ml l klerini, terfi ve taltifleri ile her t rl zl k haklar n d zenler.

4391 TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU(1) Kanun Numarası: 926 Kabul Tarihi : 27/7/1967 Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 10/8/1967 Sayı : 12670 ...

Tags:

  Kanunu, Personel, Personel kanunu

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU - …

1 4391. T RK S L HLI KUVVETLER PERSONEL KANUNU (1). Kanun Numaras : 926. Kabul Tarihi : 27/7/1967. Yay mland R. Gazete : Tarih : 10/8/1967 Say : 12670. Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 6 Sayfa : 2352. Bu Kanunun y r rl kte olmayan h k mleri i in bak n z. "Y r rl kteki Baz Kanunlar n M lga H k mleri K lliyat ". Cilt: 2 Sayfa: 969. B R NC KISIM. Genel Esaslar B R NC B L M. Genel H k mler I Kapsam: Madde 1 (De i ik birinci f kra: 25/7/2016-KHK-669/21 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6756/21 md.) Bu Kanun, T rk Sil hl Kuvvetlerine mensup subaylar ve astsubaylara uygulan r. T rk Sil hl Kuvvetlerinde g revli di er asker ve sivil ki iler kendi zel kanunlar na tabi- dirler. II Ama : (2). Madde 2 (De i ik: 3/7/1975 - 1923/1 md.). Bu kanun subaylar n ve astsubaylar n yeti tirilmelerini, s n fland r lmalar n , g rev ve y - k ml l klerini, terfi ve taltifleri ile her t rl zl k haklar n d zenler.

2 III Tarifler: Madde 3 Bu kanunda yer alan baz kavramlar n anlamlar a a da g sterilmi tir: . (1) a - 7/7/1971 tarih ve 1424 say l Kanunun 46 nc maddesiyle getirilen ek ge ici 21 inci madde ile bu Kanun ve de i ikliklerinde ge en "kademe terfii" deyimi "kademe ilerlemesi", "yeterlik gruplar " deyimi "yeterlik derecesi"; "Layn" s n f "Deniz" eklinde de i tirilmi ve metindeki yerlerine i lenmi tir. b - 18/3/1986 tarih ve 3269 say l Kanunun 21 inci maddesi ile bu Kanunda ge en "uzman avu " tabiri "uzman erba " olarak de i tirilmi ve metindeki yerlerine i lenmi tir. (2) 25/7/2016 tarihli ve 669 say l KHK'nin 22 nci maddesiyle, bu maddenin birinci f kras nda yer alan subaylar n, astsubaylar n ve askeri rencilerin ibaresi subaylar n ve astsubaylar n eklinde de i - tirilmi olup, daha sonra bu h k m 9/11/2016 tarihli ve 6756 say l Kanunun 22 nci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunla m t r.

3 4392. a) R tbe: Subaylar n ve astsubaylar n ilk subayl a veya astsubayl a ba lamada ve bek- leme s releri sonunda bu kanun gere ince kazand klar askeri unvanlard r. b) Nas p: lk subayl a, astsubayl a ve bir r tbeden sonraki r tbeye terfide yeni r tbenin normal bekleme s resinin ba lama tarihidir. c) K dem: Belli bir r tbeye nas p tarihinden itibaren o r tbede hizmet s releri veya ayn . nas pl lar aras nda yeterlik bak m ndan st nl k s ras d r. d) Normal bekleme s resi: Subaylar n ve astsubaylar n r tbe terfilerine hak kazanabilme- leri i in her r tbede bekliyecekleri s redir. e) En az bekleme s resi: Subaylar n ve astsubaylar n normal bekleme s resinden noksan bekliyecekleri s redir. f) En ok bekleme s resi: Subaylar n ve astsubaylar n bulunduklar r tbede en ok kalabi- lecekleri s redir.

4 G) Terfi y l : Her y l n 30 A ustos tarihinden ba lay p ertesi y l n 30 A ustos tarihine ka- dar ge en s redir. h) Kademe bekleme s resi: Subaylar n ve astsubaylar n kademe ilerlemesi i in her kade- mede bekliyecekleri en az bir terfi y l d r. i) Kademe ilerlemesi: Kademe bekleme s resi sonundaki maa art d r. j) (De i ik: 11/2/2014-6519/23 md.) Yeterlik: Ahlaki, asker , mesleki, fiziki, zihni kifa- yet ve st r tbeye liyakattir. k) (De i ik: 28/7/1998 - 4374/1 md.) Yeterlik Derecesi: Sicil notu ortalamas na g re ayn . s n f ve r tbede olan subaylar n ve astsubaylar n kendi aralar ndaki derecelenmeleridir. l) (De i ik: 11/2/2014-6519/23 md.) Y ll k kontenjan: Her r tbedeki general ve amiral say s n n bekleme s relerine b l m sonucu kan miktard r. Y ksek Asker ra karar ile y ll k kontenjanlarda de i iklik yap labilir.

5 M) (De i ik: 11/2/2014-6519/23 md.) Sicil notu: Sicil st de erlendirme notlar n n orta- lamas ile general ve amiraller hari fiziki yeterlik de erlendirme testinden elde edilen notun, sicil y netmeli inde belirlenecek esaslar d hilinde, kuvvet komutanl klar , Jandarma Genel Komutan- l ve Sahil G venlik Komutanl nca toplanmas yla tespit edilen nottur. n) (De i ik: 9/1/2003-4788/1 md.) Sicil notu ortalamas : A) 1. Te men r tbesi i in; bulunulan r tbede al nan muteber sicil notlar n n aritmetik or- talamas d r. 2. ste men r tbesi i in; te menli e nas ptan itibaren al nan muteber sicil notlar n n aritmetik ortalamas d r. 3. Y zba r tbesi i in; ste menli e nas ptan itibaren her r tbede al nan muteber sicil not ortalamalar n n, y zba r tbesindeki sicil notu ortalamas n n % 100' , ste men r tbesindeki sicil notu ortalamas n n % 70'i al narak hesaplanan ortalamas d r.

6 4. Binba r tbesi i in; ste menli e nas ptan itibaren her r tbede al nan muteber sicil not ortalamalar n n, binba r tbesindeki sicil notu ortalamas n n % 100' , y zba r tbesindeki sicil notu ortalamas n n % 90' , ste men r tbesindeki sicil notu ortalamas n n % 70'i al narak hesap- lanan ortalamas d r. 5. Yarbay r tbesi i in; ste menli e nas ptan itibaren her r tbede al nan muteber sicil not ortalamalar n n, yarbay r tbesindeki sicil notu ortalamas n n % 100' , binba r tbesindeki sicil notu ortalamas n n % 90' , y zba r tbesindeki sicil notu ortalamas n n % 85'i, ste men r tbe- sindeki sicil notu ortalamas n n % 70'i al narak hesaplanan ortalamas d r. 4392-1. 6. Albay r tbesi i in; ste menli e nas ptan itibaren her r tbede al nan muteber sicil not ortalamalar n n, albay r tbesindeki sicil notu ortalamas n n % 100' , yarbay r tbesindeki sicil notu ortalamas n n % 95'i, binba r tbesindeki sicil notu ortalamas n n % 90' , y zba r tbesin- deki sicil notu ortalamas n n % 85'i, ste men r tbesindeki sicil notu ortalamas n n % 70'i al na- rak hesaplanan ortalamas d r.

7 B) 1. Astsubay avu r tbesi i in; bulunulan r tbede al nan muteber sicil notlar n n arit- metik ortalamas d r. 2. K demli avu r tbesi i in; astsubay avu lu a nas ptan itibaren al nan muteber sicil notlar n n aritmetik ortalamas d r. 3. st avu r tbesi i in; k demli avu lu a nas ptan itibaren her r tbede al nan muteber sicil not ortalamalar n n, st avu r tbesindeki sicil notu ortalamas n n % 100' , k demli avu . r tbesindeki sicil notu ortalamas n n % 70'i al narak hesaplanan ortalamas d r. 4. K demli st avu r tbesi i in; k demli avu lu a nas ptan itibaren her r tbede al nan muteber sicil not ortalamalar n n, k demli st avu r tbesindeki sicil notu ortalamas n n % 100' , st avu r tbesindeki sicil notu ortalamas n n % 90' , k demli avu r tbesindeki sicil notu orta- lamas n n % 70'i al narak hesaplanan ortalamas d r.

8 5. Ba avu r tbesi i in; k demli avu lu a nas ptan itibaren her r tbede al nan muteber sicil not ortalamalar n n, ba avu r tbesindeki sicil notu ortalamas n n % 100' , k demli st a- vu r tbesindeki sicil notu ortalamas n n % 90' , st avu r tbesindeki sicil notu ortalamas n n %. 85'i, k demli avu r tbesindeki sicil notu ortalamas n n % 70'i al narak hesaplanan ortalamas - d r. 6. K demli ba avu r tbesi i in; k demli avu lu a nas ptan itibaren her r tbede al nan muteber sicil not ortalamalar n n, k demli ba avu r tbesindeki sicil notu ortalamas n n % 100' , ba avu r tbesindeki sicil notu ortalamas n n % 95'i, k demli st avu r tbesindeki sicil notu ortalamas n n % 90' , st avu r tbesindeki sicil notu ortalamas n n % 85'i, k demli avu r tbe- sindeki sicil notu ortalamas n n % 70'i al narak hesaplanan ortalamas d r.

9 O) (De i ik: 7/7/1971 - 1424/1 md.) De erlendirme notu: Y ksek Askeri ra yelerinin verdikleri notlar n ortalamas d r. p) (De i ik: 28/7/1998 - 4374/1 md.) Yeterlik notu: 1. General-amiral r tbelerinde; bulunulan r tbedeki sicil notlar n n ortalamas ile de er- lendirme notunun toplam d r. 2. Albay r tbesinde; sicil notu ortalamas ile de erlendirme notunun toplam d r. r) (De i ik: 11/2/2014-6519/23 md.) Sicil tam notu: Sicil tam notu y zd r. s) (Ek: 17/4/1975 - 1875/1 md.; De i ik: 26/3/1982 - 2642/1 md.) Lisans st renim: Milli Savunma niversitesi Enstit leri, y ksek lisans (bilim uzmanl , y ksek m hendislik, y ksek mimarl k, master) veya doktora renimleri ile t pta,di tabipli inde, veterinerlikte ve eczac l kta uzmanl k renimine veya do entlik i in yap lan renime bu Kanunun uygulanma- s nda lisans st renim denir.

10 (1). ) (Ek: 29/9/1988 - 3475/1 md.; M lga: 28/7/1998 - 4374/6 md.).. (1) 2/1/2017 tarihli ve 681 say l KHK'nin 12 nci maddesiyle, bu bentte yer alan Kuvvet Harp Akademileri . ibaresi Milli Savunma niversitesi Enstit leri eklinde de i tirilmi ; daha sonra bu h k m 1/2/2018. tarihli ve 7073 say l Kanunun 12 nci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunla m t r. 4392-2. t) (Ek: 29/9/1988 - 3475/1 md.; ptal: Ana. Mah.'nin 31/12/1992 tarih ve E: 1992/40, K: 1992/55 say l Karar ile.). u) (Ek: 29/9/1988 - 3475/1 md.; ptal: Ana. Mah.'nin 31/12/1992 tarih ve E: 1992/40, K: 1992/55 say l Karar ile.). ) (Ek: 29/9/1988 - 3475/1 md.; ptal: Ana. Mah.'nin 31/12/1992 tarih ve E: 1992/40, K: 1992/55 say l Karar ile.). v) (Ek: 29/9/1988 - 3475/1 md.; ptal:Ana. Mah.'nin 31/12/1992 tarih ve E: 1992/40, K: 1992/55 say l Karar ile.