Example: bachelor of science

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR …

7103. YER A MA VE ALI MA RUHSATLARINA DA R KANUN H KM NDE. KARARNAMEN N DE T R LEREK KABUL NE DA R KANUN (1)(2). Kanun Numaras : 3572. Kabul Tarihi : 14/6/1989. Yay mland R. Gazete : Tarih : 17/6/1989 Say : 20198. Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 28. Madde 1 Bu Kanunun amac , sanayi, tar m ve di er i yerleri ile her t rl i letmeleri, i yeri a ma ve al ma ruhsatlar n n verilmesi i lerinin basitle tirilmesi ve kolayla t r lmas d r. Madde 2 Bu Kanun h k mleri;. a) 1593 say l Umumi H fz ss hha Kanununun 268-275 inci maddeleri kapsam na giren 1 inci s n f gayris hhi m esseselere, b) Nerede a l rsa a ls n, yak c , parlay c , patlay c ve tehlikeli maddelerle al lan i lerle oksijen LPG dolum ve depolar , bunlara ait da t m merkezleri, perakende sat yerleri, ta ocaklar , akaryak t istasyonlar ve benzeri yerlere, c) 2634 say l Turizmi Te vik Kanunu kapsam na giren turizm i letmelerine, d) (M lga: 24/11/2004 5259/8 md.

7104-1 3572 sayili kanuna ek ve deĞİŞİklİk getİren mevzuatin veya anayasa mahkemesİ tarafindan İptal edİlen hÜkÜmlerİn yÜrÜrlÜĞe gİrİŞ tarİhİnİ gÖsterİr lİste

Tags:

  Anayasa mahkemesi, Anayasa, Mahkemesi

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR …

1 7103. YER A MA VE ALI MA RUHSATLARINA DA R KANUN H KM NDE. KARARNAMEN N DE T R LEREK KABUL NE DA R KANUN (1)(2). Kanun Numaras : 3572. Kabul Tarihi : 14/6/1989. Yay mland R. Gazete : Tarih : 17/6/1989 Say : 20198. Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 28. Madde 1 Bu Kanunun amac , sanayi, tar m ve di er i yerleri ile her t rl i letmeleri, i yeri a ma ve al ma ruhsatlar n n verilmesi i lerinin basitle tirilmesi ve kolayla t r lmas d r. Madde 2 Bu Kanun h k mleri;. a) 1593 say l Umumi H fz ss hha Kanununun 268-275 inci maddeleri kapsam na giren 1 inci s n f gayris hhi m esseselere, b) Nerede a l rsa a ls n, yak c , parlay c , patlay c ve tehlikeli maddelerle al lan i lerle oksijen LPG dolum ve depolar , bunlara ait da t m merkezleri, perakende sat yerleri, ta ocaklar , akaryak t istasyonlar ve benzeri yerlere, c) 2634 say l Turizmi Te vik Kanunu kapsam na giren turizm i letmelerine, d) (M lga: 24/11/2004 5259/8 md.

2 E) (Ek: 24/6/1995 - KHK - 560/21 md.) 1 inci, 2 nci ve 3 nc s n f g da maddesi reten gayri s hhi m esseselere. (3). f) (Ek: 13/2/2011-6111/201 md.) 1136 say l Avukatl k Kanunu uyar nca a lan avukatl k b rolar na, g) (Ek: 13/2/2011-6111/201 md.) 3568 say l Serbest Muhasebeci Mali M avirlik ve Yeminli Mali M avirlik Kanunu uyar nca meslek mensuplar nca a lan b rolara, h) (Ek: 8/8/2011 - KHK- 650/23 md.; ptal: anayasa mahkemesi 'nin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 say l Karar ile.; Yeniden d zenleme: 27/6/2013-6494/23 md.) 1512 say l Noterlik Kanununa g re kurulan noterlik dairelerine, ) (Ek: 4/4/2015-6645/78 md.) 27/1/1954 tarihli ve 6235 say l T rk M hendis ve Mimar Odalar Birli i Kanunu uyar nca m hendis ve mimar meslek mensuplar nca a lan b rolara, i) (Ek: 4/4/2015-6645/78 md.

3 11/4/1928 tarihli ve 1219 say l Tababet ve uabat San'atlar n n Tarz cras na Dair Kanuna g re a lan muayenehane ve m terek muayenehanelere, Uygulanmaz. _____. (1) Bu Kanunda, 22/2/2005 tarihli ve 5302 say l l zel daresi Kanunu h k mlerine ayk r l k bulunmas durumunda, 5302 say l Kanun h k mlerinin uygulanaca , s z konusu Kanunun 70 inci maddesi ile h k m alt na al nm t r. (2) 3/7/2005 tarihli ve 5393 say l Belediye Kanunun 84 nc maddesiyle; bu Kanunda belediyenin sorumlu ve yetkili k l nd g rev ve hizmetlerle s n rl olarak, 5393 say l Belediye Kanunu h k mlerine ayk r l k bulunmas durumunda mezkur kanun h k mlerinin uygulanaca h k m alt na al nm t r. (3) 24/6/1995 tarihli ve 560 say l KHK, 27/5/2004 tarihli ve 5179 say l Kanunla de i tirilerek kabul edilmi ancak, bu h k m Kanun metninde yer almam t r.

4 7104. Madde 3 yeri A ma ve al ma Ruhsat n vermeye a a daki merciler yetkilidir: a) (De i ik: 24/11/2004 5259/5 md.) Belediye hudutlar ve m cavir alan d nda kalan i yerleri ve i letmelere il zel idareleri. b) Belediye hudutlar ile m cavir alan i inde kalan t m i yerleri ve i letmelere belediyeler, c) Belediye hudutlar ve m cavir alan i inde kalan i yeri ve i letmelerden b y k ehir belediyesi olan yerlerde;. ca) 2 nci ve 3 nc s n f gayris hhi m esseseler i in b y k ehir belediye ba kanl , cb) S hhi ve sair i letmeler i in ise b y k ehir belediyesi i inde kalan di er belediye ba kanl klar . Madde 4 3 nc maddede belirtilen merciler, iznin verilmesi i in yap lacak beyan ve incelemelerde a a da ng r len genel kriterlere g re d zenlenecek y netmeli i esas al rlar.

5 A) nsan sa l na zarar vermemek, b) evre kirlili ine yol a mamak, c) Yang n, patlama, genel g venlik, i g venli i, i i sa l , trafik ve karayollar , imar, kat m lkiyeti ve do an n korunmas ile ilgili d zenlemelere ayk r davranmamak. Madde 5 yeri veya i letme a mak isteyen; i in zelli ine g re 4 nc maddede belirtilen y netmelikte ng r len kriterlere uygun olarak i yerini d zenledikten sonra ba vuru formunu doldurarak 3 nc maddede belirtilen mercie ibraz ederler. Bu ba vurunun y netmelikte ng r len kriterlere uygun olarak dolduruldu unun tespiti halinde, ba kaca bir i leme gerek kalmaks z n i yeri a ma ve al ma ruhsat d zenlenerek ilgiliye verilir. lgili, bu belgeye dayanarak i yeri a abilir. yeri a ma ve al ma ruhsat b t n i yerleri i in tek tip olarak d zenlenir.

6 Beyana g re tanzim edilen ruhsat m ktesep hak do urmaz. Madde 6 yeri a ma ve al ma ruhsat verilen i yerleri, 3 nc maddede belirtilen merciler taraf ndan ilgili kamu kurum ve kurulu lar na ruhsat n verili tarihini izleyen bir ay i inde kontrol ettirilirler. Bu s re i inde kontrol ettirilmemesi halinde, ilgili, al ma ruhsat alm say l r ve kontrol g revini s resinde yerine getirmeyen kamu g revlileri hakk nda yasal h k mler uygulan r. Ruhsat verilmesini takiben yap lacak kontrol ve denetimlerde, 4 nc maddede belirtilen y netmelikte ng r len kriterlere ayk r beyan ve durumun tespiti halinde; verilmi olan ruhsat, ilgili mevzuattaki h k mler er evesinde yetkili merci veya m lki idare amirince iptal edilerek i yeri kapat l r ve ilgililer hakk nda ayr ca i lem yap l r.

7 Yerlerinde i yeri a ma ve al ma ruhsat ile maliye vergi levhas ve fiyat tarifesi d nda herhangi bir levha as lamaz. Ge ici Madde 1 Bu Kanunun y r rl e girdi i tarihten nce i yeri a mak i in ilgili mercie ba vurmu olanlardan isteyenler, bu Kanun h k mlerinden yararlanabilirler. Ge ici Madde 2 tarihli ve 3481 say l Yetki Kanunu ile Bakanlar Kuruluna verilen Kanun H km nde Kararname karma yetkisi, bu Kanun kapsam na giren konular i in ad ge en Yetki Kanunu ile verilen s re bitimine kadar ge erlidir. Madde 7 Bu Kanun yay m tarihinde y r rl e girer. Madde 8 Bu Kanun h k mlerini Bakanlar Kurulu y r t r. 7104-1. 3572 SAYILI KANUNA EK VE DE KL K GET REN. MEVZUATIN VEYA anayasa MAHKEMES TARAFINDAN PTAL. ED LEN H K MLER N Y R RL E G R TAR H N G STER R L STE.

8 De i tiren Kanunun/KHK'nin 3572 say l Kanunun de i en veya iptal Y r rl e Giri . ptal Eden anayasa edilen maddeleri Tarihi mahkemesi Karar n n Numaras . KHK/560 28/6/1995. 5259 2, 3 1/12/2004. 6111 2 25/2/2011. KHK/650 2 26/8/2011. anayasa mahkemesi 'nin 1/1/2013 tarihinden 18/7/2012 tarihli ve 2 nci maddenin (h) bendi ba layarak alt ay sonra E.: 2011/113 K.: (1/7/2013). 2012/108 say l Karar . 6494 2 7/7/2013. 6645 2 23/4/2015.