Example: tourism industry

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN …

5681 B LG TEKNOLOJ LER VE LET M KURUMUNUN KURULU UNA L K N KANUN (1)(2)(3) Kanun Numaras : 2813 Kabul Tarihi : 5/4/1983 Yay mland R. Gazete : Tarih : 7/4/1983 Say : 18011 Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 261 Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Karar ile y r rl e giren y netmelikler i in, Y netmelikler K lliyat n n kanunlara g re d zenlenen n merik fihristine bak n z. B R NC KISIM Genel Esaslar B R NC B L M Ama , Kapsam ve Tan mlar Madde 1 il 3 (M lga: 5/11/2008-5809/66 md.) K NC B L M Genel Esaslar, Kurulu ve G revler Madde 4 (M lga: 5/11/2008-5809/66 md.) Kurulu : (1) Madde 5 (De i ik:27/1/2000-4502/14 md.) (De i ik birinci f kra: 5/11/2008-5809/67 md.)

5682 (Değişik birinci cümle: 5/11/2008-5809/67 md.)Kurul Baúkanı Kurumun en üst idarî amiridir. Kurumun yönetim ve temsil yetkisi Baúkana aittir. Baúkan gerektiğinde temsil yetkisini yazılı olarak devredebilir.

Tags:

  Teknolojileri

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN …

1 5681 B LG TEKNOLOJ LER VE LET M KURUMUNUN KURULU UNA L K N KANUN (1)(2)(3) Kanun Numaras : 2813 Kabul Tarihi : 5/4/1983 Yay mland R. Gazete : Tarih : 7/4/1983 Say : 18011 Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 261 Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Karar ile y r rl e giren y netmelikler i in, Y netmelikler K lliyat n n kanunlara g re d zenlenen n merik fihristine bak n z. B R NC KISIM Genel Esaslar B R NC B L M Ama , Kapsam ve Tan mlar Madde 1 il 3 (M lga: 5/11/2008-5809/66 md.) K NC B L M Genel Esaslar, Kurulu ve G revler Madde 4 (M lga: 5/11/2008-5809/66 md.) Kurulu : (1) Madde 5 (De i ik:27/1/2000-4502/14 md.) (De i ik birinci f kra: 5/11/2008-5809/67 md.)

2 Kanunlarla verilen g revleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak zere kamu t zel ki ili ini haiz, idar ve mali zerkli e sahip (..) (4) Bilgi teknolojileri ve leti im Kurumu kurulmu tur. Kurum, Bilgi teknolojileri ve leti im Kurulu ile Ba kanl k te kilat ndan olu ur. (4) (De i ik ikinci f kra: 5/11/2008-5809/67 md.) Kurum g revlerini yerine getirirken ba ms zd r. Hi bir organ, makam, merci veya ki i Kuruma emir ve talimat veremez. Kurum'un ili kili oldu u bakanl k Ula t rma Bakanl d r. (De i ik d rd nc f kra: 5/11/2008-5809/67 md.) Kurumun hizmet birimleri; hukuk m avirli i, daire ba kanl klar ve m d rl kler eklinde te kilatlanan ana hizmet, dan ma ve yard mc hizmet birimleriyle b lge m d rl kleri eklinde te kilatlanan ta ra te kilat birimlerinden olu ur. Hizmet birimleri, bu Kanunda belirtilen faaliyet alan , g rev ve fonksiyonlara uygun olarak Kurumun teklifi ve Cumhurba kan nca y r rl e konulan y netmelikle belirlenir.

3 (5) (De i ik be inci f kra: 5/11/2008-5809/67 md.) Bilgi teknolojileri ve leti im Kurulu, Kurumun karar organ d r. Kurul, biri ba kan olmak zere toplam yedi yeden olu ur. Kurul Ba kan Kurumun da ba kan d r. (1) Bu Kanunun ad Telsiz Kanunu iken, 5/11/2008 tarihli ve 5809 say l Kanunun 67 nci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (2) Telekom nikasyon KURUMUNUN ilk Kurul yelerinin olu turulmas ile ilgili olarak, 4502 say l Kanunun Ge ici 6 nc Maddeye bak n z. (3) 5/11/2008 tarihli ve 5809 say l Kanunun 65 inci maddesinin (1) numaral f kras yla; di er mevzuatta, hizmet alanlar itibariyle, 4/2/1924 tarihli ve 406 say l Telgraf ve Telefon Kanunu ve 5/4/1983 tarihli ve 2813 say l Telsiz Kanununa yap lan at flar ile bu kanunlar n kendi i inde yap lan at flar n, konular itibariyle 5809 say l Kanuna yap lm say laca h k m alt na al nm t r. (4) Bu f krada ge en zel b t eli ibaresinin 2009 y l nda uygulanmayaca 31/12/2008 tarihli ve 27097 M kerrer say l Resmi Gazete de yay mlanan, 27/12/2008 tarihli ve 5828 say l 2009 Y l Merkezi Y netim B t e Kanununun 29 uncu maddesi ile h k m alt na al nm t r.

4 Daha sonra bu ibare; 25/6/2009 tarihli ve 5917 say l Kanunun 47 nci maddesiyle madde metninden kar lm t r. (5) 2/7/2018 tarihli ve 703 say l KHK nin 170 inci maddesiyle, bu f krada yer alan Bakanlar Kurulunca ibaresi Cumhurba kan nca eklinde de i tirilmi tir. 5682 (De i ik birinci c mle: 5/11/2008-5809/67 md.) Kurul Ba kan Kurumun en st idar amiridir. Kurumun y netim ve temsil yetkisi Ba kana aittir. Ba kan gerekti inde temsil yetkisini yaz l olarak devredebilir. (..) (2) kinci ba kan izin, hastal k, yurt i i-yurt d g revlendirme, g revden al nma ve g revde bulunmad di er hallerde Ba kan'a vekalet eder. (1) (De i ik yedinci f kra: 5/11/2008-5809/67 md.)Kurul Ba kan na en y ksek Devlet memuru i in belirlenen her t rl demeler d hil mal ve sosyal haklar tutar nda ayl k cret denir. en y ksek Devlet memuruna denenlerden, vergi ve di er yasal kesintilere t bi olmayanlar bu Kanuna g re de vergi ve di er kesintilere t bi olmaz.

5 Kurul yelerine ise Kurul Ba kan na yap lan demeleri ge memek zere ayn us l ve esaslara g re deme yap l r. 657 say l Kanunda ve di er kanunlarda say lan sosyal hak ve yard mlar ile s n rl olmak zere, Kurul Ba kan ve yeleri ile Kurum personelinin sosyal hak ve yard mlar n n usul ve esaslar ile miktar Kurul taraf ndan belirlenir. Kurum personelinin cretleri ile di er mal haklar Kurum i i hiyerar i de g zetilerek Kurul taraf ndan tespit edilir. Kurum personeline Kurul taraf ndan belirlenecek esaslar er evesinde fazla mesai creti ve performansa dayal d l verilir. Kurum personeline yap lacak demelerin toplam Kurul yelerine yap lacak demelerin toplam n ge emez.(2) (De i ik sekizinci f kra: 5/11/2008-5809/67 md.)Kanunlarla Kuruma verilen g revlerin gerektirdi i asli ve s rekli g rev ve hizmetler, bili im ba uzman , bili im uzman , teknik uzman ve idar uzman ile bili im, teknik ve idar uzman yard mc lar ndan olu an meslek personeli ve di er personel eliyle y r t l r.

6 Kurumda; kurum ba kan yard mc s kadrolar na atanacaklar n memuriyete esas en az oniki y l, I. hukuk m aviri, daire ba kan , m avir, m d r kadrolar na atanacaklar n memuriyete esas en az on y l hizmet ve 8 inci maddenin ikinci f kras nda aranan e itim artlar n ta malar , meslek personeli kadrolar nda al anlar n 8 inci maddenin ikinci f kras nda aranan e itim art n ta malar , uzman unvanl kadrolarda al anlar n en az d rt y ll k fak ltelerden mezun, di er personelin ise en az lise ve dengi okul mezunu olmalar gerekir. Kurum personelinin 657 say l Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaral alt bentlerinde belirtilen artlar ta malar zorunludur. (De i ik dokuzuncu f kra: 5/11/2008-5809/67 md.)Uzman yard mc l na atanabilmek i in; bu Kanunun 8 inci maddesinin ikinci f kras nda say lan fak lte veya b l mlerden mezun olmak, merkez yar ma s nav na kat lmak, belirlenecek yabanc dillerden en az birini istenen seviyede bilmek, Kurum alan s nav n n yap ld y l n Ocak ay n n ilk g n nde otuz ya n doldurmam olmak ve bu s navda ba ar l olmak gerekir.

7 Uzman yard mc l na atananlar; en az y l al mak ve olumlu sicil almak kayd yla haz rlayacaklar tezin kabul edilmesi ve yeterlik s nav nda ba ar l olmas h linde ilgisine g re bili im uzman , teknik uzman veya idar uzman olarak atan rlar. Bunlara bir defaya mahsus olmak zere bir derece y kseltilmesi uygulan r. Tez savunmas nda ve yeterlik s nav nda iki defa ba ar l olamayanlar uzman yard mc l unvan n kaybederler ve m kteseplerine uygun kadrolara atan rlar. Kurumda teknik uzman ve idar uzman kadrolar na atananlar; bu Kanunun 8 inci maddesinin ikinci f kras nda belirtilen renim alanlar nda y ksek lisans veya doktora yapmalar , y ksek lisans veya doktora tez konular n n Kurumun g rev alan yla ilgili olmas ve belirlenecek yabanc dillerden birini istenen seviyede bilmeleri halinde bili im uzman kadrolar na atanabilirler. Uzman ve uzman yard mc lar n n giri ve yeterlik s navlar , al ma usul ve esaslar ile ilgili di er hususlar Kurum taraf ndan kar lacak y netmelikle d zenlenir.

8 (1) 5/11/2008 tarihli ve 5809 say l Kanunun 67 nci maddesiyle; bu f kran n birinci c mlesi Kurul Ba kan Kurumun en st idar amiridir. Kurumun y netim ve temsil yetkisi Ba kana aittir. Ba kan gerekti inde temsil yetkisini yaz l olarak devredebilir. eklinde de i tirilmi ve metne i lenmi tir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 say l KHK nin 170 inci maddesiyle, 5 inci maddenin alt nc f kras nda yer alan Kurul ba kan n n teklifi zerine yelerden birini ikinci ba kan olarak se er, ibaresi y r rl kten kald r lm , yedinci f kras nda yer alan Ba bakanl k M ste ar ibaresi en y ksek Devlet memuru ve Ba bakanl k M ste ar na ibaresi en y ksek Devlet memuruna eklinde de i tirilmi tir. 5683 (De i ik onuncu f kra: 5/11/2008-5809/67 md.) Kurum personeli kadro kar l s zle meli stat de istihdam edilir. Kurum personeli cret, sosyal ve di er mali haklar ile bu Kanunda yer alan h k mler d nda 657 say l Kanuna t bidir. Kurul yeleri ve Kurum personeli, denetleme ve incelemeleri s ras nda ilgililere ve nc ki ilere ait rendikleri gizli bilgileri, ticari s rlar bu konuda kanunen yetkili k l nan mercilerden ba kas na a klayamaz ve kendi yararlar na kullanamazlar.

9 Bu y k ml l k g revden ayr lmalar ndan sonra da devam eder. Kurum'un para, evrak, dosya ve her e it mallar Devlet mal h km ndedir haczedilemez. Kurul yeleri ve Kurum personeli, g revleri s ras nda veya g revleri nedeniyle i ledikleri veya kendilerine kar i lenen su lar bak m ndan Devlet memuru say l rlar.(Ek h k m: 5/11/2008-5809/67 md.) Soru turma izni, Ba kan ve yeler i in ili kili bakan, personel i in Ba kan taraf ndan verilir. Kurul yeleri ile Kurum personelinin cezai ve hukuki sorumlulu una ili kin olarak, 19/10/2005 tarihli ve 5411 say l Bankac l k Kanununun 104 nc maddesi h k mleri uygulan r. (1) Bu Kanunda ve di er mevzuatta Telsiz leri Genel M d rl ve Telsiz Genel M d rl ne yap lan t m at flar Bilgi teknolojileri ve leti im Kurumuna, Telsiz leri Genel M d r ve Telsiz Genel M d r ne yap lm t m at flar Kurul Ba kan na yap lm say l r. (1) (De i ik on nc f kra: 5/11/2008-5809/67 md.) (M lga bir il d rd nc c mleler: 25/6/2009-5917/47 md.)

10 Kurum, 8/9/1983 tarihli ve 2886 say l Devlet hale Kanunu ile vize ve tescil a s ndan 21/2/1967 tarihli ve 832 say l Say tay Kanunu h k mlerine t bi de ildir. Kurum, Say tay taraf ndan denetlenir. Kurumun gelirleri her t rl vergi, resim ve har tan muaft r. Kurum, mevzuatta belirtilen usul ve esaslar er evesinde kendisine tahsis edilen mal kaynaklar n , g rev ve yetkilerinin gerektirdi i l de, kendi b t esinde belirlenen usul ve esaslar d hilinde serbest e kullan r. (Ek f kra: 28/11/2017-7061/37 md.) Kurum, bu Kanun, 4/2/1924 tarihli ve 406 say l Telgraf ve Telefon Kanunu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 say l r nlere li kin Teknik Mevzuat n Haz rlanmas ve Uygulanmas na Dair Kanun, 15/1/2004 tarihli ve 5070 say l Elektronik mza Kanunu, 4/5/2007 tarihli ve 5651 say l nternet Ortam nda Yap lan Yay nlar n D zenlenmesi ve Bu Yay nlar Yoluyla lenen Su larla M cadele Edilmesi Hakk nda Kanun, 5/11/2008 tarihli ve 5809 say l Elektronik Haberle me Kanunu, 13/1/2011 ve 6102 say l T rk Ticaret Kanununun 1525 inci maddesi, 9/5/2013 tarihli ve 6475 say l Posta Hizmetleri Kanunu ve ilgili di er kanunlardan veya bu Kanunlarla Kuruma verilen yetkiler er evesinde d zenlenen s zle melerden kaynaklanan, denmedi i veya eksik dendi i tespit edilen, idari para cezalar d hil, alacaklar na (tahsiline arac l k etti i alacaklar ile Hazine pay na ili kin cezai art hari )


Related search queries